พจนานุกรม > ไทย อังกฤษ และ พุทศาสนา
พจนานุกรม
ไทย-อังกฤษ,ไทย-ไทย, อังกฤษ-ไทย และ พุทธศาสนา


 ค้นหาเพิ่มเติม


  อยู่ที่ >> พจนานุกรม พุทธศาสน์ >>
    รายการ


อัตถจริยา

ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น , การบำเพ็ญประโยชน์ (ข้อ ๓ ในสังคหวัตถุ ๔) ชื่อผู้กรอก  โหวต  วันเวลา  I.P  

  No comment