Album: พระ

พระ

อัปเดต 21 กุมภาพันธ์ 2018 at 02:33
PraGeji  
หลวงพ่อกลั่น ธรรมโชติ  
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ  
หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล  
หลวงปู่แบน ธนากโร  
164945  
พระครูประโชติ บุญญาภรณ์  
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  
เจ้าอาวาสวัดแรกในอาฟริกา  
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต  
หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ)  
หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ)  
หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต  
พระอาจารย์ ฟิลิป ญาณธัมโม  
พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร  
ลพพุทธทาสและลพปัญญานันทะ  
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก  
หลวงปู่ จันทา ถาวโร  
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  
หลวงปู่จันทา ถาวโร  
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  
หลวงปู่ศิลา สุมังคโล  
หลวงพ่อลี ธานังกโร  
หลวงพ่ออินถวาย วัดป่านาคำน้อย  
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา  
ขรัวตาแสง(พระครูมหิทธิเมธาจารย์)บูรพาจารย์ องค์สำคัญองค์หนึ่งของสมเด็จพุฒาจารย์โต  
หลวงพ่อกฤช นิมฺมโล  
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระครูเกษมธรรมทัต)  
หลวงปู่เพี้ยน อคคธมโม  
หลวงปู่ภู จันทเกสโร  
หลวงปู่ดาบสสุมโนสมัยหนุ่ม  
พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต)  
163998  
หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม  
พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต)  
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...