ขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดชัยสถิต ต.สันผักหวานอ.หางดง จ.เชียงใหม่

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย วัดชัยสถิต, 6 กุมภาพันธ์ 2013.

 1. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  100_0051.JPG ~~**ขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์วัดชัยสถิต ต.สันผักหวานอ.หางดง จ.เชียงใหม่ **~~

  กุฏิหลังนี้ (ตามภาพข้างล่าง) มีโครงการที่จะรื้อถอนแล้วสร้างใหม่เพราะหลังนี้สร้างมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2512 สี่สิบกว่าปีมาแล้ว ตอนนี้กุฏิปลวกขึ้นกินเนื้อไม้แล้วฝนตกก็ลงมาเพดานชั้นล่างรั่วซึม ตามสภาพที่นำรูปมาให้ดู ได้ปรึกษากรรมการวัดแล้วต่างก็มีความเห็นด้วยที่จะให้สร้างใหม่เพื่อ เป็นที่อยู่อาศัยพระเณร หากศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธา หรือจะเป็นทอดผ้าป่าสามัคคีหรือทอดกฐิน เพื่อที่จะร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดชัยสถิตก็ขอเจริญพร แจ้งความประสงค์ในการทำบุญตามแต่จิตศรัทธา ได้ที่อาตมา พระอธิการกิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาส วัดชัยสถิต อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยตรงที่วัด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหางดง ชื่อบัญชี พระกิตติศักดิ์ ไชยปิน
  เลขที่บัญชี 538-0-06906-1 (ได้มีหลักฐานสำเนาบัญชีแนบมาด้วยแล้ว ไม่มีการหลอกลวงใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจัยที่ญาติโยมร่วมทำบุญนี้จะได้นำไปสร้างกุฏิสงฆ์ต่อไป)***หากญาติโยมจะร่วมทำบุญด้วยการโอนมาทางบัญชีธนาคาร ขอความกรุณาโพสข้อความแจ้งไว้ให้ทราบด้วย
  ทำบุญคนละเล็กละน้อยสั่งสมเป็นก้อนใหญ่ได้เน้อโยมการสร้างกุฏิของวัดชัยสถิตก็คงแล้วเสร็จหากมีกำลังศรัทธา

  **หมายเหตุ (ถ้า) หากมีญาติโยมครอบครัวไหนที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ประสงค์จะร่วมทำบุญด้วยปัจจัยส่วนตัวจนกุฏิสงฆ์แล้วเสร็จ ทางอาตมายินดีที่จะสลัก ชื่อวงศ์ตระกูลของท่านเป็นชื่อกุฏิ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นศักดิ์เป็นศรี แก่ครอบครัวท่าน ตัวอย่างเช่น ชัยสถิตศรัทธานุสรณ์ เป็นต้น  อานิสงส์ของการสร้างกุฏิ
  การสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
  ๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
  ๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
  ๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
  “เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
  การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
  ๔. ในพุทธวรรคที่ ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด

  ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ
  พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม(วัด) ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม(ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า

  ชาวพุทธได้ทราบ แบบอย่างอันประเสริฐเลิศล้ำอย่างนี้ จึงนิยมสร้างวัด ในประเทศไทยจึงมีวัดวาอารามมากมาย เป็นที่เชิดชูหน้าตาของชาติ จูงใจให้ชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวเมืองไทย

  คำอธิษฐานเวลาทำบุญ
  คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก.............( ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า "การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง"
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กุมภาพันธ์ 2017
 2. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  คนไทยเราใจบุญใจกุศล อยู่แล้ว ขออานิสงส์แห่งผลบุญที่ศรัทธาญาติโยมได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมปรารถนาทุกประการ ด้วยเทอญ เจริญพร
   
 3. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  สร้างบุญกุศลตามจิตศรัทธา ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ พระอธิการกิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาส วัดชัยสถิต อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยตรงที่วัดชัยสถิต หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหางดง เลขที่ 538-0-06906-1 (ได้มีหลักฐานสำเนาบัญชีแนบมาด้วยแล้ว ไม่มีการหลอกลวงใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจัยที่ญาติโยมร่วมทำบุญนี้จะได้นำไปสร้างกุฏิสงฆ์ต่อไป)***หากญาติโยมจะร่วมทำบุญด้วยการโอนมาทางบัญชีธนาคาร ขอความกรุณาโพสข้อความแจ้งไว้ให้ทราบด้วย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2014
 4. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำความสุขมาให้
   
 5. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  เงินที่ศรัทธาญาติโยมโอนมา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 100_2726.JPG
   100_2726.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2.4 MB
   เปิดดู:
   93
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2013
 6. violetmay

  violetmay เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +2,893
  เมย์ พี่เค พี่ Apiwat แตงโม พี่เจี๊ยบ พี่นานา พี่สุพล คุณอภิชา โอนเงินทำบุญแล้ว 25 บาท วันที่ 23 ก.พ. ค่ะ

  อนุโมทนาสาธุการวันทามินะค่ะ

  เนื่องจากโอนเงินหลายบุญเป็นร้อยๆบุญเลยลงขันร่วมเงินกันทำ บุญละ 25 บาทค่ะ ^^

  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
   
 7. anbang

  anbang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2008
  โพสต์:
  143
  ค่าพลัง:
  +395
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

  ข้าพเจ้า นายอันปัง คูวัฒนวณิช  ร้านไท่แซ
  28-28 สมบุญ-เกตุวัลห์ ต.ตลาดหลวง
  อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000  โทร.0871993838

  ขอทำบุญถวายปัจจัย เป็นพุทธบูชา บำรุงพุทธศาสนา

  1.ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า  สำนักสงฆ์ห้วยทีชะ
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
      ธนาคารรุงเทพ สาขาลำพูน  ชื่อบัญชี คุณ ชิตาพร สุตะวงค์  เลขบัญชี
  ๓๓๔-๔-๘๑๘๙๘-๘ โทร. 080-1333542
      จำนวน 500 บาท
  2. ร่วมซื้อดินถมลานรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอุบล วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี
  บัญชี: นายพรชัย พูลสวัสดิ์
      กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 908-2-07628-7
       จำนวน 200 บาท
  3. ร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดชัยสถิต ต.สันผักหวานอ.หางดง จ.เชียงใหม่
       พระอธิการกิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน ธนาคารกรุงไทย  เลขที่ 538-0-18269-0
       จำนวน 200 บาท
  4. ร่วมสร้างอุโบสถ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
       วัดพระธาตุผาแก้ว (สร้างพระอุโบสถ)" จังหวัดเพชรบูรณ์
  ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข ( 429-2-23411-8 )
        จำนวน 200 บาท
  5. ร่วมถวายธรรมาสน์ ถวายวัดศรีสว่างมงคล จ.ร้อยเอ็ด
       ธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี พระสุพจน์ สุทฺธิญาโณ  หมายเลขบัญชี
  402 - 628682 - 4   โทร. 084 - 7972215
       จำนวน 200 บาท
  6. ร่วมสร้าง มณฑปแก้ว วัดพระธาตุจอมรุ่ง จ.เชียงราย
       พระมานะ มานิโต ธ.กรุงเทพ  หมายเลข 361-0-79377-4   เบอร์โทรศัพท์
  085 - 7167336
       จำนวน 200 บาท
  รวมทั้งสิ้น 6 วัด 6 จังหวัด เป็นเงิน  1500 บาท  ทุกที่
  โอนเงินเข้าให้เรียบร้อยแล้วครับ
  ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ กุมารทอง ลูกของข้าพเจ้า ทั้งหลาย
  อันมี ชื่อ "อาเฉียน จอมทรัพย์" และ "อาซาง จอมพณิช"  เป็นต้น
  ขอลูกกุมารจงมีอิทธิฤทธิ์ มีพลัง ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำเทอญ
   
 8. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองโยมเน้อ อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ
   
 9. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  ทำบุญด้วยจิตศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ย่อมได้อานิสงส์ของผลบุญที่ได้กระทำ จะน้อยหรือมากก็แล้วแต่จิตและแรงศรัทธา
   
 10. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ
   
 11. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  น้ำใจและพลังศรัทธาของชาวพุทธ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบุญกุศล จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมปรารถนาทุกประการ ด้วยเทอญ เจริญพร
   
 12. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  สะสมบุญไปเรื่อย ๆ นะโยม แล้วแต่จิตศรัทธา:cool:
   
 13. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  ขณะนี้มีโยมร่วมทำบุญได้ปัจจัยร่วมพันกว่าบาทแล้ว ไว้จะเอาบัญชีมาแสดงให้นะ ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลจิตที่ญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญนะ การทำบุญแล้วแต่จิตศรัทธาของโยมเน้อ เจริญพร
   
 14. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  ยอดเงินที่ศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 100_3864.JPG
   100_3864.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2.4 MB
   เปิดดู:
   77
 15. sindhus

  sindhus ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  850
  ค่าพลัง:
  +4,868
  ขอร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดชัยสถิต ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  โอน 100 บาท เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย พระอธิการกิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2556

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  สาธุ อนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะที่ร่วมทำบุญ ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา บุญปกปักรักษาพระคุ้มครอง อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ
   
 17. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  ขณะนี้มีโยมร่วมทำบุญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 100_3946.JPG
   100_3946.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2.4 MB
   เปิดดู:
   73
 18. polpavin

  polpavin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +885
  ผมได้เอาข่าวนี้ไปบอกต่อใน facebook page บอกบุญ 108 ให้แล้วนะครับ ขอร่วมบุญด้วยวิธีการนี้อีกแรงครับ สามารถเข้าไปดูได้ตามlink ด้านล่างนี้นะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D108/381238551993580?ref=hl
   
 19. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961

  ขออนุโมทนาขอบคุณ มากๆ นะ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 20. วัดชัยสถิต

  วัดชัยสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  521
  ค่าพลัง:
  +961
  ยอดเงินที่ศรัทธาญาติโยมจากเวปพลังจิต ร่วมทำบุญ ตอนนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 100_4841.JPG
   100_4841.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1.9 MB
   เปิดดู:
   43
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์ วัดชัยสถิต สันผักหวานอ
 1. วัดชัยสถิต
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  229
Loading...