ทำวัตรเย็น

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย nondanun, 8 ตุลาคม 2010.

 1. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,981
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +32,502
  คำบูชาพระรัตนตรัย

  อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ,

  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,
  ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้,

  อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ,

  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระธรรมนั้น,
  ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้,

  อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ,

  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้น,
  ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้.


  คำไหว้พระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

  พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,
  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,

  ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน, (กราบ)

  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว,

  ธัมมัง นะมัสสามิ,

  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม, (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว,

  สังฆัง นะมามิ,

  ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ)  .. (ปุพพภาคนมการ)

  (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ...... ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น,

  อะระหะโต, ........................ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

  สัมมาสัมพุทธัสสะ, .............. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

  .................................... (กล่าว ๓ ครั้ง)
  ... พุทธานุสสติ

  ........... (หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

  ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,

  ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า,

  อิติปิ โส ภะคะวา, ............. เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,

  อะระหัง, .......................... เป็นผู้ไกลจากกิเลส,

  สัมมาสัมพุทโธ, ................ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

  วิชชาจะระณะสัมปันโน, .... เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,

  สุคะโต, ........................... เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,

  โลกะวิทู, ......................... เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,

  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

  เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,

  สัตถา เทวะมะนุสสานัง, ...... เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,

  พุทโธ, ............................. เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม,

  ภะคะวา ติ,

  เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.  . พุทธาภิคีติ

  .............. (หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส)

  พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,

  พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ, มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น,

  สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,

  มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ์,

  โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,

  พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน, ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน,

  วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง,

  ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์, ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า,

  พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,

  ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,

  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น,
  อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า,

  พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (หญิงสวด ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร,

  ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า,

  พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,

  พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,

  พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า,

  วันทันโตหัง (หญิงสวด ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า,

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,

  สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า,

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,

  ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,

  พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,

  สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,

  อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,

  .................... (หมอบกราบลงกล่าวว่า)

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

  ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,

  พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

  กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า,

  พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,

  ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

  เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

  ........................... (นั่งคุกเข่า)  .... ธัมมานุสสติ

  ....... (หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

  พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว,

  สันทิฏฐิโก,

  เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง,

  อะกาลิโก, ................................ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล,

  เอหิปัสสิโก, .............................. เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด,

  โอปะนะยิโก, ............................ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,

  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮี ติ, .... เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.


  ..... ธัมมาภิคีติ

  ...... (หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส)

  ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,

  พระธรรม เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะประกอบด้วยคุณ,
  คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น,

  โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,

  เป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน,

  ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,

  เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว,

  วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,

  ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น, อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด,

  ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

  พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,

  ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,

  ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง ด้วยเศียรเกล้า,

  ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (หญิงสวด ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร,

  ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, พระธรรมเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า,

  ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,

  พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,

  ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม,

  วันทันโตหัง (หญิงสวด ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม,

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,

  สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า,

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,

  ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,

  ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,

  สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,

  อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,

  .................... (หมอบกราบลงกล่าวว่า)

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

  ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,

  ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

  กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม,

  ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,

  ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,

  เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป.

  ........................... (นั่งคุกเข่า)  .......... สังฆานุสสติ

  ....... (หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว,

  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว,

  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด,
  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว,

  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว,

  ยะทิทัง, .................................. ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ,

  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

  คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ,

  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ... นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,

  อาหุเนยโย, .............................. เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา,

  ปาหุเนยโย, .............................. เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ,

  ทักขิเณยโย, ............................. เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน,

  อัญชะลีกะระณีโย, ..................... เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี,

  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ,

  เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.  .... สังฆาภิคีติ

  .............. (หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)

  สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,

  พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณ มีความปฏิบัติดีเป็นต้น,

  โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,

  เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ ๘ จำพวก,

  สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,

  มีกายและจิต อันอาศัยธรรม มีศีล เป็นต้น อันบวร,

  วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง,

  ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น, อันบริสุทธิ์ด้วยดี,

  สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

  พระสงฆ์หมู่ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,

  ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,

  ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น,
  อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม ด้วยเศียรเกล้า,

  สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (หญิงสวด ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร,

  ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์เป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า,

  สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,

  พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,

  สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์,

  วันทันโตหัง (หญิงสวด ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์,

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,

  สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า,

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,

  ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,

  สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,

  สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,

  อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,

  .................... (หมอบกราบลงกล่าวว่า)

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

  ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,

  สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

  กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์,

  สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,

  ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ,

  เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.

  .......................... (นั่งพับเพียบลง)


  อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

  (หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

  .......................... (พิจารณาจีวร)

  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,

  จีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้ว, ไม่ทันพิจารณาในวันนี้,

  ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

  จีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้ว, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,

  อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ...................... เพื่อบำบัดความร้อน,

  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

  เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเ์ลื้อยคลานทั้งหลาย,

  ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง,

  และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ อันให้เกิดความละอาย.

  ......................... (พิจารณาอาหาร)

  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต,

  บิณฑบาตใดอันเราฉันแล้ว, ไม่ทันพิจารณาในวันนี้,

  โส เนวะ ท๎วายะ,

  บิณฑบาตนั้นเราฉันแล้ว, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,

  นะ มะทายะ,

  ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,

  นะ มัณฑะนายะ, ........................... ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ,

  นะ วิภูสะนายะ, ............................. ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง,

  ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, ... แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,

  ยาปะนายะ, ................................... เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ,

  วิหิงสุปะระติยา, .............................. เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย,

  พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, ................ เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์,

  อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,

  ด้วยการทำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งเวทนาเก่าคือความหิว,

  นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,

  และไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น,

  ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ,

  อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย,
  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย, จักมีแก่เรา ดังนี้.

  ......................... (พิจารณาที่อยู่อาศัย)

  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง,

  เสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้ว, ไม่ทันพิจารณาในวันนี้,

  ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

  เสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้ว เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,

  อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ..................... เพื่อบำบัดความร้อน,

  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

  เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,

  ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง,

  เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ,
  และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา.

  ........................ (พิจารณายารักษาโรค)

  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต,

  คิลานเภสัชบริขารใดอันเราบริโภคแล้ว, ไม่ทันพิจารณาในวันนี้,

  โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,

  คิลานเภสัชบริขารนั้นเราบริโภคแล้ว,
  เพียงเพื่อบำบัดเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว, มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล,

  อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ,

  เพื่อความเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้.


  ที่มาแสดงกระทู้ - อตีตปัจจเวกขณปาฐะ • ลานธรรมจักร
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...