พระคาถาอาการวัตรสูตร

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย jacky3955, 9 เมษายน 2008.

 1. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  พระคาถาอาการวัตรสูตร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 เมษายน 2008
 2. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  พระคาถาอาการวัตรสูตร
  <o></o>
  เหตุพระอาการวัตรสูตร<o></o>

  โบราณาจารย์กล่าวว่า เมื่อพระสารีบุตรมีความปริวิตกในจิตด้วยความกรุณาประชุมชนเกิดมาภายหลัง จักให้ปฏิบัติในธรรมนั้นๆ เพื่อป้องกันรักษาตนให้พ้นทุกข์ภัย จึงกระพุ่มหัตถ์ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า บุคคลทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้มีปัญญายังหนาด้วยโมหะอวิชชาหารู้จักพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ เพราะความที่ตนเป็นคนอันธพาล จะพึงกระทำบาปกรรมทั้งปวงเป็นเหตุนำตนให้ถึงซึ่งนิริยทุกข์ไปบังเกิดในนรกอเวจี ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ธรรมอันหนึ่งอันใดเล่าจะลึกสุขุมที่สามารถเพื่อจะห้ามเสียได้ มิให้สัตว์ทั้งหลายนั้นตกไปในนรกอเวจี จะมีอยู่บ้างหรือพระพุทธเจ้าข้า” จึงมีพระพุทธธรรมว่า “ดูกร สารีบุตร ในราตรีอันใดตถาคตได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาโพธิฌาณ ณ ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ โพธิมณฑลก็ในราตรีนั้นแลตถาคตระลึกอาการวัตรสูตรนี้ อันมีคุณานุภาพเป็นที่รักษาต่อต้านภัยต่างๆ เป็นคติไปเบื้องหน้าแห่งสัตว์โลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกและหมู่สัตว์เป็นไปกับด้วยสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ สามารถห้ามเสียซึ่งบาปธรรมทั้งปวง”<o></o>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 เมษายน 2008
 3. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  อานิสงส์พระอาการวัตรสูตร

  พระอาการวัตรศุตรนี้ผู้ใดที่ท่องได้ใช้สวดมนต์ปฏิบัติได้เสมอ มีอานิสงส์มากยิ่งนักหนาแม้จะปรารถนาพระพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนา ทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้า มีปัญญามากเพราะเจริญพุทธมนต์บทนี้ ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้เจริญได้ทุกๆ วัน จะเห็นผลความสุขเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีผู้อื่นบอกอานิสงส์ผู้ที่เจริญพระสูตรนี้ครั้งหนึ่งจะคุ้มครองภัยอันตรายได้ ๓๐ ประการ ได้ ๔ เดือนผู้ใดเจริญพระสูตรนี้อยู่เป็นนิจ บาปกรรมทั้งปวงก็จะไม่ได้ช่องหยั่งลงสู่สันดานเว้นแต่กรรมเก่าตามมาทันเท่านั้น ผู้ใดอุตสาหะตั้งจิตตั้งใจเล่าเรียนได้ใช้สวดมนต์ก็ดี บอกเล่าผู้อื่นให้เลื่อมใสก็ดีเขียนเองก็ดีกระทำสักการะบูชาเคารพนับถือพร้อมทั้งไตรถวารก็ดีผู้นั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการ ท่านผู้มีปรีชาศรัทธาเลื่อมใสจงกระทำซึ่งอาการวัตรสูตร อันจะเป็นที่พักผ่อนพ่งพาอาศัยในวัฏฏะกันดารดุจเกาะแลฝั่งเป็นที่อาศัยแห่งชนทั้งหลายผู้สัญจรมาในชลสาครสมุทรทะเลใหญ่ฉะนั้นอาการวัตตาสูตร พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ที่ปรินิพพาน ไปแล้วก็ดีทรงเจริญรอยตามสูตรนี้มาแล้วทุกๆ พระองค์จึงมีคุณานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรอื่นไม่มีธรรมอื่นจะเปรียบให้เท่าถึงเป็นธรรมอันระงับได้โดยแท้ ในอนาคตกาลถ้าบุคคลใดทำปาณาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์ให้ตกลงไปเป็นวัชชกรรมที่ชักนำให้ปฏิสนธิในนรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุม อบายภูมทั้ง ๔ถ้าได้ท่องบ่นจำจนคล่องปากก็จะปิดบังห้ามกันไว้ไม่ให้ไปสู่ทุคติกำเนิดก่อนโดยกาลนาน๙๐ แสนกัลป์ ผู้นั้นระลึกตามเนืองๆ ก็จะสำเร็จ ไตรวิชชา และอภิญญา ๖ ประการยังทิพย์จักษุญาณให้บริสุทธิ์ดุจองค์ มเหสักกเทวราชมีการรีบร้อนออกจากบ้านไปจะไม่อดอาหารในระหว่างทางที่ผ่านจะเป็นที่พึ่งอาศัยแห่งชนทั้งหลายในเรื่องเสบียงอาหารภัยอันตราย ศัตรูหมู่ปัจจามิตรไม่อาจจะมาครอบงำย่ำยีได้นี้เป็นทิฏธรรมเวทนียานิสงส์ปัจจุบันทันตาในสัมปรายิกนิสงส์ที่เกื้อหนุนในภพเบื้องหน้านั้น แสดงว่าผู้ใดได้พระสูตรนี้เมื่อสืบขันธะประวัติในภพเบื้องหน้า จะบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ หิรัญรัตนมณีเหลือล้นขนขึ้นรักษาไว้ที่เรือนและที่คลังเป็นต้น ประกอบด้วยเครื่องอลังการวิภูษิตพรรณต่างๆจะมีกำลังมากแรงขยันต่อยุทธนาข้าศึกศัตรูหมู่ไพรีไม่ย่อท้อทั้งจะมีฉวีวรรณผ่องใสบริสุทธิ์ดุจทองธรรมชาติมีจักษุประสาทรุ่งเรืองงามไม่วิปริตแลเห็นทั่วทิศซึ่งสรรพรูปทั้งปวงและจะได้เป็นพระอินทร์ปิ่นพิภพดาวดึงส์อยู่ ๓๖ กัปป์ โดยประมาณและจะได้เป็นบรมจักรพรรดิราชผู้เป็นอิสระในทวีปใหญ่ ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารนานถึง ๓๖ กัลป์จะถึงพร้อมด้วยประสาทอันแล้วไปด้วยทองควรจะปรีดา บริบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการเป็นของเกิดสำหรับบุญแห่งจักรพรรดิราชจะตั้งอยู่ในสุขสมบัติโดยกำหนดกาลนานยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารอานิสงส์คงอภิบาลตามประคองไปให้มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวสุขุมละเอียดลึกซึ้ง อาจรู้ทั่วถึงอรรถธรรมด้วยกำลังปรีชาฌาณอาวสานที่สุดชาติก็จะได้บรรลุพระนิพพาน

  อนึ่ง ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพาน
  ก็จะไม่บังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเปรต อสุรกาย ดิรัจฉานกำเนิด และมหานรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุมช้านานถึง ๙๐ แสนกัลป์ จะไม่ไปเกิดในตระกูลหญิงจัณฑาลเข็ญใจจะไม่บังเกิดเป็นบัณเฑาะก์เป็นกระเทยที่เป็นอภัพพบุคคล บุคคลผู้นั้นเกิดในภพใดๆจะมีอวัยวะน้อยใหญ่บริบูรณ์ จะมีรูปทรงสัณฐานงามดีดุจทองธรรมชาติเป็นที่เลื่อมใสแก่มหาชนผู้ใดได้ทัศนาไม่เบื่อหน่ายจะเป็นผู้มีอายุคงทนจนถึงอายุขัยจึงจะตายจะเป็นคนที่ศีลศรัทธาธิคุณบริบูรณ์ในการบริจาคทานไม่เบื่อหน่าย จะเป็นคนไม่มีโรคาพยาธิเบียดเบียน สัพพะอันตรายความจัญไรภัยพิบัติสัพพะอาพาธที่บังเกิดเบียดเบียนกายก็จะสงบระงับดับคลายลงด้วยคุณานิสงส์ผลที่ได้สวดมนต์ได้สดับฟังพระสูตรนี้ด้วยประสาทจิตผ่องใสเวลามรณสมัยใกล้จะตายจะไม่หลงสติจะดำรงไว้ในทางสุคติเสวยสุขสมบัติตามใจประสงค์นรชนผู้ใดเห็นตามโดยชอบ ซึ่งพระสูตรอันเจือปนด้วยประวินัย ธรรมปรมัตถ์มีนามบัญญัติชื่อว่าอาการวัตตาสูตรพุทธบริษัททั้งหลายเลื่อมใสในพุทธบารมีเจริญพระพุทธคุณอันมีบุญประมาณมิได้แล้วปฏิบัติในพุทธธรรมว่าการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ขาวรอบธรรมสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะพ้นทุกภัย อบายภูมิได้จริงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกและธรรมโดยพุทธบารมีพระพุทธะรรมตามรักษาทั้งภายในและภายนอกเป็นกรรมอันผ่องแผ้วในไตรทวารด้วยประการฉะนี้<o></o>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 เมษายน 2008
 4. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  คาถาอาการวัตรสูตร

  เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะ คะเห วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต
  เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สัพพะสัตตานัง พุทธะคุโณ ธัมมะคุโณ สังฆะคุโณ
  อายัสมา อานันโท อะนุรุทโธ สารีปุตโต โมคคัลลาโน มะหิทธิโก มะหานุภาเวนะ
  สัตตานัง เอตะทะโวจะฯ

  อิติปิ โส ภะคะวา อะสุภะรัภภะ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะโลกา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสธาตุ สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน

  อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมหาราชิกา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ยามา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน

  อิติปิ โส ภะคะวา พรัหมะปะริสัชชา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา มหาพรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตตาภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณาภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อาภัสสะรา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตตะสุภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณาสุภา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุภะกิณะหะกา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะสัญญิสัตตา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เวหัปผะลา พรัหมา เทวา ยะมะโลกา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะวิหา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะตัปปา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสี พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะกะนิฏาฐะกา พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญา ยะตะนะ พรัหมา เทวา สัมมาวิชชาจะระณะ
  สัมปันโน

  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคโค สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะโล สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นิพพานัง ปะระนัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นะโม เม สัพพะพุทธานัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นะโม โพธิมุตตะมัง สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน

  อิติปิ โส ภะคะวา ตัณหังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เมธังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะระณังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทีปังกะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โกญฑัญโญ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุมังคะโล นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เรวโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โสภิโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะโนมะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุโม นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นาระโท นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุมุตตะโร นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุเมโธ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุชาโต นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปิยะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัตถะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ธัมมะทัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สิทธัตโถ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ติสโส นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุสโส นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิปัสสี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สิขี นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เวสสะภู นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา กะกุสันโธ นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โกนาคะนะโน นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา กัสสะโป นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โคตะโม นามะ ภะคะวา สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน

  ตังโขปะนะ ภะคะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพพุคคะโต อิติปิโส
  ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
  ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมุนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง
  สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพรัหมณะณิง ปะชัง สะเทวะ มะนุสสัง สะยัง
  อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะวาเทสิ โส ภะคะวา จักขุภูโต ญาณะภูโต ธัมมะภูโต ตัสสะทา
  ปะวัตตา อัสสะ ชะเนนตา อะมะตัสสะ ทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะ ราชา ธัมมัง เทเสสิ
  อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปาริโยสะนะกัลยาณัง สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริ
  ปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปา
   
 5. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  ๑ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
  อิติปิ โส ภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ
  อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
  อิติปิ โส ภะคะวาสัตถาเทวะมะนุสสานัง
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
  อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติอะระหาทิคุณะวัคโค ปะฐะโม
  อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ
  (พุทธะคุณะวัคโคปะฐะโม)


  ๒ อิติปิ โส ภะคะวา อะภินิหาระ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โสภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะณิธานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา มะหากรุณา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะโยคะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวายุตติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ชุตติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โสภะคะวา คัพภะโอกกันติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะฐิติปาระมิสัมปันโน
  (อะภินิหาระวัคโค ทุติโย)


  ๓ อิติปิ โส ภะคะวาคัพพะวุฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อุตตะมะชาติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โสภะคะวา คะติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะภิรูปะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุวัณณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา มะหาสิริปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อาโรหะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวาปะริณามะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สุนิฏฐะ ปาระมิสัมปันโน
  (คัพภะวุฏฐานะวัคโค ตะติโย)


  ๔ อิติปิ โส ภะคะวา อะภิสัมโพธิปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สีละขันธะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โสภะคะวา สะมาธิขันธะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาขันธะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทะวัตติงสะ มะหาปุริสะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
  (อะภิสัมโพธิวัคโค จะตุตโถ)


  ๕ อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปัญญาปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุถุปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โสภะคะวา หาสะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ชะวะนะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ติกขะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะ พุทธะกะระ ปาระมิสัมปันโน
  (มะหาปัญญาวัคโค ปัญจะโม)
   
 6. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  ๖ อิติปิ โส ภะคะวา ทานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สีละ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิริยะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ขันติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัจจะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะธิษฐานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา เมตตา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อุเบกขา ปาระมิสัมปันโน
  (
  ปาระมิวัคโค ฉัฏโฐ)


  ๗ อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะอุปปะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะมะติงสะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ตังตังฌานะฌานังคะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะภิญญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติญาณะทัสสะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ทะสะปาระมิวัคโค สัตตะโม)


  ๘ อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะวิปัสสะนาวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา มะโนมะยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะระจิตตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะธัมมะวิชชา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระ ปาระมิสัมปันโน
  (
  วิชชาวัคโค อัฏฐะโม)


  ๙ อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะหานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ภาวะนา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปาหานะสัจฉิกิริยา ภาวะนาปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปฏิสัมภิทาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ปะริญญาวัคโค นะวะโม)

  ๑๐ อิติปิ โส ภะคะวา โพธิปักขิยะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สะติปัฏฐานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิปาทะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อินทรียะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พะละปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โพชฌังคะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปุริสะสัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระญาณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติ ปาระมิสัมปันโน
  (
  โพธิปักขิยะวัคโค ทะสะโม)
   
 7. jacky3955

  jacky3955 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +342
  ๑๑ อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิปากะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัตตานังนานาวิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อินทรียะปะโรปะริยัตติ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา นิโรธะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จุตูปาปะตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโม)


  ๑๒ อิติปิ โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะโกฏิสะหัสสานัง หัตถีนัง
  พะละธะระ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะโกฏิสะหัสสานัง หัตถีนัง พะละธะระ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สีละคุณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คุณะปาระมิสะมาปัตติ ปาระมิสัมปันโน
  (
  กายะพะละวัคโค ทะวาทะสะโม)


  ๑๓ อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พะละ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะตุลละยะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อุสสาหะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คะเวสีญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ถามะพะละวัคโค เตระสะโม)


  ๑๔ อิติปิ โส ภะคะวา จะริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ติวิธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ติวิธะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปาระมิอุปะปาระมิประมัตถะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  จะริยาวัคโค จะตุททะสะโม)


  ๑๕ อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะยะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตูสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ลักขะณะวัคโค ปัณณะระสะโม)


  ๑๖ อิติปิ โส ภะคะวา อะธิษฐานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฎฐานะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฎฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สิกขา ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สิกขาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโม)


  ๑๗ อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปันโน
  (
  ปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโม)


  (
  จบ๑๗ วรรคบริบูรณ์)
  จบพระอาการวัตราสูตรเท่านี้
   
 8. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  124
  ค่าพลัง:
  +147,081
  ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณjacky3955
  ด้วยอย่างยิ่งครับผม
   
 9. อกนิษฐกา

  อกนิษฐกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +116
  สวดแล้วมีอารมย์ปลอดโปร่งดีจริงๆครับ สวดแล้วรู้สึกสบายใจทั้งวันเลย อปฺปมาโณ พุทฺโธ คุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
   
 10. deawmilan

  deawmilan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มกราคม 2009
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +205
  ผมจะสวดครับ ถ้าผมมีเวลาว่าง
  ต้องสวดแน่นอนครับ
   
 11. sundav

  sundav เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  144
  ค่าพลัง:
  +112
  ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ในพระคาถา
   

แชร์หน้านี้

Loading...