อสุภะกรรมฐาน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ทรัพย์พระฤาษี, 27 กันยายน 2008.

 1. ทรัพย์พระฤาษี

  ทรัพย์พระฤาษี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  397
  ค่าพลัง:
  +173
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1003 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=left><TBODY><TR><TD><CENTER>อสุภะกรรมฐาน

  </CENTER>​
  <DD>อสุภ แปลว่า ไม่สวย ไม่งาม <DD>กรรมฐาน แปลว่า ตั้งอารมณ์ไว้ให้เป็นการเป็นงานรวมความแล้วได้ความว่า ตั้งอารมณ์เป็นการเป็นงานในอารมณ์ที่เห็นว่า ไม่มีอะไรสวยสดงดงาม มีแต่ความสกปรกโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน กำลังสมาธิของอสุภกรรมฐาน <DD>สำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นสมถกรรมฐานที่ให้ผลในทางกำจัดราคะจริตเหมือนกันทั้ง ๑๐ กอง นั่นก็คือการค้นคว้าหาความ จริงจากวัตถุที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่นิยมชมชอบกันว่าสวยสดงดงาม ที่บรรดามวลชนทั้งหลายพากันมัวเมา หลงใหลใฝ่ฝัน ว่าสวยสดงดงามจนเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายแก่ตน ลืมชีวิตความเป็นอยู่ของตน เป็นการประพฤติที่ฝืนต่อกฎของความ เป็นจริง เป็นเหตุของความทุกข์ที่ไม่รู้จักจบสิ้น  <DD>อสุภกรรมฐาน ท่านใด้จำแนกไว้เป็น ๑๐ อย่างด้วยกัน คือ คือ ร่างกายของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว นับแต่วันเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวม พองไปด้วยลม หรือที่เรียก กันว่า ผีตายขึ้นอืดนั่นเอง


  <DD>๑.อุทธุมาตกอสุภ <DD>ความมุ่งหมาย <DD>อุทธุมาตกอสุภ ท่านสอนไว้เพื่อที่เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีความกำหนัดยินดีในทรวดทรงศัณฐาน และแสดงให้เห็นเนื้อแท้ของทรวดทรงสัณฐานวาไม่มีสภาพคงที่ ในที่สุดก็ต้องขึ้นอืดพอง เหม็นเน่า เป็นสิ่งที่น่า โสโครกไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ <DD>๒.วินีลกอสุภ เป็นร่างกายที่มีสีเขียว สีแดง สีขาว คละปนระคนกัน คือ มีสีแดงในที่ที่มีเนื้อมาก มีสีขาวในที่ที่มีน้ำเหลืองน้ำหนอง มาก มีสีเขียวในที่ที่มีผ้าสีเขียวคลุมไว้ อาศัยที่ร่างของผู้ตายส่วนใหญ่ก็ปกคลุมด้วยผ้านั่นเอง <DD>ความมุ่งหมาย <DD>วินีลกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลที่หนักไปในทางมีความใคร่พอใจในผิวพรรณที่ผุดผ่องและแสดง ให้เห็นว่าผิวพรรณนั้นไม่สวยจริง ในที่สุดก็จะมีแต่สิ่งโสโครกหลั่งใหลออกมาทำให้กลายเป็นของน่าเกลียดโสโครก  ๓.วิปุพพกอสุภ เป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติ
  <DD>ความมุ่งหมาย <DD>วิปุพพกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีความยินดีในผิวพรรณที่ปรุงด้วยเครื่องหอมที่เอามาฉาบทาไว้ และะแสดงให้เห็นว่า เครื่องหอมที่ฉาบทาประทินผิวไว้นั้นไม่มีความหมาย ในที่สุดก็ต้านทานสิ่งโสโครกที่อยู่ภายในไม่ได้ <DD>๔.วิฉิททกอสุภ คือซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นสองท่อนในท่ามกลาง มีกายขาดออกจากกัน  <DD>ความมุ่งหมาย <DD>วิฉิททกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลร่างกายที่มีแท่งทึบ มีเนื้อล่ำที่พอกพูนนูนออกมา ซึ่งเป็นเครื่องบำรุง ราคะของผู้ที่มักมากในเนื้อแท่งทึบที่กำเริบ และแสดงให้เห็นว่า ร่างกายนี้มิใช่แท่งทึบตาามที่คิดไว้ ความจริงเป็นโพรง โปร่งอยู่ภายในและเต็มไปด้วยของโสโครก <DD>๕.วิกขายิตกอสุภ เป็นร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกัดกิน <DD>ความมุ่งหมาย <DD>วิกขายิตกอสุภ กรรมฐานนี้เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีความกำหนัดยินดี ในเนื้อกล้ามบางส่วนของร่างกาย เช่น เต้านม เป็นต้น และแสดงให้เห็นว่าในไม่ช้ากล้ามเนื้อนั้นก็จะต้องวิปริตสลายตัวไป <DD>๖.วิกขิตตกอสุภ เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งใว้จนส่วนต่างๆกระจัดระจายออกไปคนละทาง <DD>ความมุ่งหมาย <DD>วิกขิตกอสุภ อสุภนี้เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีความกำหนัดยินดี ในลีลาอิริยาบถ มีการยกย่ง ก้าวไป ถอยกลับ และการคู้แขนเหยียดแขน ของเพศตรงข้ามแงท่อนกล้ามเนื้อนั้น แต่ในที่สุดก็ต้องกระจัดพลัดพรากกันไปเป็นท่อนน้อยท่อน ใหญ่ตามที่ปรากฏนี้ <DD>๗.หตวิกขิตตกอสุภ คือซากศพที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ <DD>ความมุ่งหมาย <DD>หตวิขิตตกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลผู้มีความกำหนัดยินดีในข้อต่อ คือร่างกายที่มีอาการ ๓๒ ครบถ้วน คนประเภท นี้รักไม่เลือก ถ้าเห็นว่าเป็นคนมีอวัยวะไม่บกพร่องแล้วเป็นรักได้ กรรมฐานข้อนี้แสดงให้เห็นว่า การติดต่อส่วนต่างๆของร่างกาย นี้ไม่จีรังยั่งยืน ในไม่ช้าก็จะต้องพลัดพรากจากกันตามกฎของธรรมดา <DD>๘.โลหิตกอสุภ คือซากศพที่มีเลือดใหลออกเป็นปกติ  <DD>ความมุ่งหมาย <DD>โลหิตกอสุภ เป็นที่สบายของคนรักความงามของร่างกายที่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ คือเป็นคนที่บูชาเครื่องอาภรณ์ มากกว่าเนื้อแท้ กรรมฐานข้อนี้แสดงให้เห็นว่า อาภรณ์นั้นไม่สามารถที่จะรองรับสิ่งโสโครกภายในร่างกายได้ ในที่สุดก็จะหลั่งใหลออก มา เป็นที่น่ารังเกียจ <DD>๙.ปุฬุวกอสุภ คือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลานกินกันอยู่ <DD>ความมุ่งหมาย <DD>ปุฬุวกอสุภ เป็นที่สบายของคนที่ยึดถือว่า ร่างกายนี้เป็นของเรา แต่รางกายนี้ไม่ใช่ของเรา ร่างกายของเราเป็นสาธารณะ แก่หมู่หนอนที่กำลังกินอยู่ ถ้าร่างกายเป็นของเราจริง เจ้าของร่างคงไม่ปล่อยให้หนอนกัดกินเป็นอาหารได้ <DD>๑๐.อัฏฐิกอสุภ คือซากศพที่มีแต่กระดูก <DD><DD>ความมุ่งหมาย <DD>อัฏฐิกอสุภ เป็นที่สบายของผู้มีความกำหนัดยินดีในฟันที่ขาวราบเรียบเงางาม กรรมฐานข้อนี้แสดงให้เห็นว่ากระดูกฟันนี้ ต้องหลุดถอนเป็นธรรมดา ไม่คงสภาพสวยงามให้ชมอยู่ตลอดเวลา <DD>การพิจารณาอสุ๓ทั้ง ๑๐ อย่างนี้ ท่านสอนให้ให้พิจารณาเพื่อถือเอานิมิตโดยอาการ ๖ อย่างดังต่อไปนี้ <DD>๑.พิจารณาโดยสี คือให้กำหนดว่า ซากศพนี้เป็นร่างกายของคนดำหรือคนขาว หรือเป็นร่างกายที่มีผิวด่างพร้อย คือผิวไม่เกลี้ยงเกลา <DD>๒.พิจารณาโดยเพศ อย่ากำหนดว่า ร่างกายนี้เป็นหญิงหรือชาย พึงพิจารณาว่า ซากศพนี้เป็นร่างกายของคนที่มีอายุน้อย มีอายุกลางคน หรือเป็นคนแก่ <DD>๓.กำหนดพิจารณาโยสัณฐาน คือกำหนดพิจารณาว่า นี่เป็นคอ นี่เป็นศรีษะ เป็นท้อง เป็นเอว เป็นขา เป็นเท้า เป็นแขน เป็นมือ ดังนี้เป็นต้น <DD>๔.กำหนดโดยทิศ ทิศนี้ท่านหมายเอาสองทิศ คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ทางด้าน ศีรษะ ทิศเบื้องต่ำ ได้แก่ทางด้านปลายเท้าของซากศพ <DD>๕.กำหนดพิจารณาโดยที่ตั้ง ท่านให้พิจารณากำหนดจดจำว่า ซากศพนี้ศีรษะ วางอยู่ที่ตรงนี้ มือวางอยู่ตรงนี้ ตัวเราเอง เวลาที่พิจารณาอสุภนี้ เรายืนอยู่ตรงนี้ <DD>๖.กำหนดพิจารณาโดยกำหนดรู้ หมายถึงการกำหนดรู้ว่า ร่างกายสัตว์และของ มนุษย์ มีอาการ ๓๒ เป็นที่สุด ไม่มีอะไรสวยสดงดงามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งน่าเกลียด น่าโสโครกทั้งนั้น
  <DD>อสุภกรรมฐาน ที่ท่านสอนไว้ถึง ๑๐ อย่าง มีความหมายอย่างที่ว่ามานี้แล้วขอท่านนักปฏิบัติ ที่จะฝึกหัดกำจัดอำนาจราคะนั่นก็ คือความกำหนัดยินดีในเพศตรงข้ามหรือเป็นนักนิยมสีสันวรรณะแล้ว ท่านจงเลือกฝึกในอสุภทั้ง ๑๐ อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสม แก่ความรู้สึกเดิม ที่มีความกำหนัดยินดีอยู่นั้นเพื่อผลในการปฏิบัติ ในส่วนวิปัสสนาญาณ เพื่อมรรคผลต่อไปเถิด <DD>
  </DD></TD></TR><TR><TD align=right>โดย สาวเก็บศพ</TD></TR></TBODY></TABLE>


  </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left width=10 background=images_print/dot.gif height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=right bgColor=#cccccc>ขอขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=286551<IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oknation.net/blog/truehits.php?pagename=print" frameBorder=0 width=14 scrolling=no height=14 allowTransparency></IFRAME></TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กันยายน 2008
 2. ทรัพย์พระฤาษี

  ทรัพย์พระฤาษี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  397
  ค่าพลัง:
  +173
  <TABLE class=webtitle2 height=76 width="53%" align=center border=0><TBODY><TR><TD height=10>พระนิพพาน ไม่ใช่ภาษาพูด


  </TD></TR><TR><TD height=10>ไม่ใช่ภาษาเขียน แต่เป็นภาษาปฏิบัติ


  </TD></TR><TR><TD height=10>( คำสอนของ พระองค์ที่ 10 )


  </TD></TR></TBODY></TABLE>  [​IMG]
  ผมมีบทความดีๆเกี่ยวกับในหลวง อยากให้ลองอ่านกันครับ
  คลิกนี้
  http://palungjit.org//showthread.php?t=150879
   
 3. godman

  godman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,008
  ค่าพลัง:
  +2,250
  ต้องเก่งจริงๆ ปัญญากล้าเท่านั้นแหละครับ ถึงจะไปขั้นนั้นได้
   
 4. คุณากโร9

  คุณากโร9 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2008
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +54
  ขอเพิ่มเติมจากเจ้าของกระทู้ครับ การฝึก อสุภะกรรมฐาน เหมาะสำหรับคนที่มีราคะจริต คือชอบสิ่งสวยๆงามๆ โดยปกติแล้วคนที่ฝึก อสุภะยากที่จะเข้าฌานเหนือปฐมฌานขึ้นไปได้เนื่องจากเข้าถึงปิติสุขไม่ได้นั่นเองครับ
   
 5. ถนอม021

  ถนอม021 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,099
  ค่าพลัง:
  +3,159
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  ถนอม สุพัตรา ถกนธ์
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...