ไปแดนสุขาวดีกันดีกว่า

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย อิ๊ด, 19 พฤศจิกายน 2013.

 1. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  ทางเลือกอีกทางหนึ่งของชาวพุทธครับ [ame="http://m.youtube.com/watch?v=sFv8tcDW9ck"]http://m.youtube.com/watch?v=sFv8tcDW9ck[/ame]
   
 2. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  Beautiful Chinese Music [ame="http://m.youtube.com/watch?v=-DhfMlaLpAw"]http://m.youtube.com/watch?v=-DhfMlaLpAw[/ame]
   
 3. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  สุขาวดี (จาก wikipedia)

  ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สุขาวดี (สันสกฤต: सुखावती สุขาวตี) คือพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลก สุขาวดีไม่ใช่นิพพาน แต่เป็นภูมิที่สาวกของพระอมิตาภะใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

  ความเชื่อ

  แดนสุขาวดี รูปลักษณ์ประติมากรรม
  ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้

  ส่วนอมิตายุรัธยานสูตรระบุว่าผู้ไปเกิดในแดนสุขาวดีแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือผู้ศรัทธาในมหายาน สาวกยาน และพวกมิจฉาทิฏฐิ แต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ จึงรวมทั้งสิ้นมี 9 ระดับ ผู้เกิดในระดับสูงจะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีต่ออีกไม่นานก็จะได้บรลุธรรม ส่วนระดับต่ำลงไปก็จะใช้เวลนานขึ้นตามลำดับ โดยชั้นต่ำสุดจะใช้เวลา 12 กัปจึงจะบรรลุธรรม
   
 4. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  หลักธรรม

  นิกายนี้ถือว่าการพ้นทุกข์ของสรรพสัตว์ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วย นิกายนี้จึงเน้นการไปเกิด ณ แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อไปเกิดแล้วจะไม่ตกต่ำมาสู่อบายภูมิอีก โดยผู้จะไปเกิดต้องมีคุณธรรมสามประการคือ กตัญญูกตเวที ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จิตมั่นคงต่อโพธิญาณ นอกเหนือจากนี้ต้องสวดมนต์ระลึกถึงพระอมิตาภะตั้งปณิธานไปเกิดในสุขาวดีจึงจะได้ไปเกิดสมปรารถนา

  ชั้นของสุขาวดี

  ดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรของพระอมิตาภะตามที่กล่าวไว้ในอมิตายุรัธยานสูตรมี 9 ชั้นคือ

  สำหรับผู้มีเมตตากรุณา มีศีลสมบูรณ์ มีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลน
  สำหรับผู้มีความรู้แตกฉานในธรรม เลื่อมใสนิกายมหายาน เชื่อในกฎแห่งกรรม เมื่อตายจะไปอยู่ในดอกบัวไม่ทันข้ามวัน ดอกบัวจะบาน ได้ฟังธรรมภายใน 7 วัน
  สำหรับผู้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม เลื่อมใสนิกายมหายาน เมื่อตายจะไปอยู่ในดอกบัว 7 วันจึงจะบาน ได้ฟังธรรมภายใน 37 วัน
  สำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถสมบูรณ์ ดอกบัวที่ผู้นั้นไปเกิดจะค่อยๆ บาน เมื่อได้ฟังธรรมก็จะได้เป็นพระอรหันต์
  สำหรับผู้ถือศีลอุโบสถเพียงวันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือสมาทานศีลภิกษุหรือศีลสามเณรไม่บกพร่อง เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวอยู่ 7 วัน ดอกบัวจึงจะบาน เมื่อฟังธรรมจะได้เป็นพระโสดาบัน อีกครึ่งกัลป์จะได้เป็นพระอรหันต์
  สำหรับผู้เลี้ยงดูบิดามารดา มีมนุษยธรรม เมื่อใกล้ตายได้ฟังเรื่องของสุขาวดีและมีจิตเลื่อมใส เมื่อตายจะไปเกิดในสุขาวดี และฟังธรรมเรื่องไปหนึ่งกัลป์จึงจะได้เป็นพระอรหันต์
  สำหรับผู้ทำอกุศลกรรม แต่ได้ฟังเสียงสวดพระธรรม หรือมีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนาน 77 วัน จึงจะบาน หลังจากนั้นต้องฟังธรรมนานถึง 10 กัลป์ จึงจะได้เป็นพระอรหันต์
  สำหรับผู้ทุศีล มีทุคติเป็นที่หมาย แต่เมื่อใกล้ตายมีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนาน 6 กัลป์ จึงจะบาน เมื่อฟังธรรมจึงเริ่มตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ
  สำหรับผู้ทำอกุศลกรรมไว้มาก มีอบายภูมิเป็นที่หมาย แต่มีผู้สอนให้ระลึกถึงพระอมิตาภะ แล้วทำตามอยู่ชั่ว 10 ขณะจิต เมื่อตายจะไปเกิดในดอกบัวนานถึง 12 กัลป์จึงจะบาน เมื่อได้ฟังธรรมจึงตั้งจิตถึงพุทธภูมิ
   
 5. tsukino2012

  tsukino2012 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  1,279
  ค่าพลัง:
  +3,097
  แนวความเชื่อของผม
  แดนสุขาวดีก็คือโลกสวรรค์แห่งหนึ่งนั่นเอง
  เป็นดินแดนที่ดีครับ แต่การจะไปให้ได้นั้น ไม่ง่ายเลย
  ระบบกฏฟิสิกของโลกนั้น ทำให้นึกถึงสุทธาวาสพรหมณ์
  ที่ได้ชื่อว่าไปเกิดแล้ว ไม่ได้ลงมาอีก รอฝึกอบรมจิตเพื่อนิพพาน ณ ที่นั่นเลย
  สุทธาวาสพรหมณ์ไปได้ยากอย่างไร
  คิดว่าแดนสุขาวดีอมิตาภะก็คงไปได้ยากไม่ต่างกัน

  แต่ถ้ามองในวิธีการไป ที่ได้กล่าวไว้ในมหายานนิกาย
  ผู้ทุศีลต้องถูกขังในดอกบัวนานมากๆ
  อย่างนั้น ทนเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ น่าจะบรรลุได้ไวกว่า
   
 6. DuchessFidgette

  DuchessFidgette เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  2,768
  ค่าพลัง:
  +9,477
  พระโพธิสัตว์เป็นสิ่่งที่ได้รับอิทธิพลศาสนาทางตะวันตกที่นับถือ God มาเต็มๆเลยคะ แค่ชื่อ อมิตะภาพพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธเจ้าที่มีแสงรังสีเปล่งประกายเป็นมีเมตตาหาประมาณมิได้ และมาเพื่อช่วยให้รอด อมิตะภาพ มาจากภาษาคำว่า อมิตา เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า เทพเจ้าที่มีแสงสว่างเรืองรอง หรือ เทพ อหุรา มาสด้า ที่พวกเปอร์เซีย บูชาเทพแห่งแสงสว่างหรือ เปลวไฟ.....เทพ อมิตา เป็นต้นกำเนิดของศาสนาทุกศาสนาทางตะวันตกที่มีแนวความเชื่อเรื่อง God หรือ พระผู้ช่วยให้รอด
   
 7. tsukino2012

  tsukino2012 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  1,279
  ค่าพลัง:
  +3,097

  ไม่ต้องสงสัย
  ศาสนาพุทธนั้นดีมากๆ
  จนเจ้าลัทธิหรือศาสนาอื่นต้องจับลัทธิหรือศาสนาของตน
  เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้ลัทธิหรือศาสนาของตนคงอยู่ต่อไปได้

  คนในประเทศของเรานั้น นักถือศาสนาพุทธแบบพราหมณ์ๆ
  ถึงจะนิมนต์พระมาทำบุญบ้าน แต่แทบทุกบ้านมีศาลภูมิเทวา
  ตามโรงแรมก็มีศาลพรหมณ์เทพ
  คน กทม นับถือพุทธ เข้าวัดแขก เจิมหน้าผาก ขอพรกันสนุกสนาน
  ก็ปนเปกันไป จนเป็นธรรมดา
   
 8. โมทนาman

  โมทนาman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  5,674
  ค่าพลัง:
  +6,161
  ก็สวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละ
   
 9. Sir-Pai

  Sir-Pai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,157
  ค่าพลัง:
  +3,352
  ผมเคยอ่านนะพระโมคคลานะเคยหลงไปดินแดนพุทธเกษตรด้วยตอนตามหาบาตรของพระพุทธเจ้าครับ ซึ่งพลัดหลงไป และยังกล่าวเล่าถึงหน้าตาแต่ละองค์มีรูปร่างใหญ่ สูงไม่เหมือนพระโมคลานะเลย แต่ท่านอมิตตะก็บอกทางกลับสู่โลกให้นะครับ
   
 10. naitiw

  naitiw เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,444
  ค่าพลัง:
  +2,685
  เรื่องนี้ปรากฏเฉพาะทางหินยาน


  สุขาวดีสวยนะแต่ไม่ใช่ที่สุด ขอไปอยู่กับหลวงพ่อฟาษีลิงดำที่นิพพานดีกว่า
   
 11. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  พระพุทธรูปฝ่ายมหายาน ท่านยิ้ม เอิบอิ่ม ดูแล้วมีความสุขครับ (แก้แล้วนะครับ ตามคห.ล่าง)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤศจิกายน 2013
 12. naitiw

  naitiw เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,444
  ค่าพลัง:
  +2,685
  [​IMG]

  ขอนอบน้อมกราบนมัสการองค์พระอมิตาภะพระพุทธเจ้า
  ลูกขออันเชิญแสงสว่างของพระองค์อันมิอาจประมาณได้
  มาสู่กายสู่จิตของลูกด้วยเทอญ เพื่อความก้าวหน้าแห่งชีวิตและการปฏิบัติธรรม


  น่าจะใช้คำว่าเอิ่บอิ่มนะ เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา
  รักทุกสรรพชีวิตเท่ากัน อยากเปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์บนดิน
   
 13. Norlnorrakuln

  Norlnorrakuln เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  3,838
  ค่าพลัง:
  +15,154
  การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข
   
 14. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  ชอบมากเลยครับ ประโยคนี้
   
 15. Sir-Pai

  Sir-Pai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,157
  ค่าพลัง:
  +3,352
  บารมีผมคงไปไม่ถึงสุขาวดี ขอไปพักร้อนอยู่ดาวดึงส์ก่อนนะครับ แห่ะๆ :cool:
   
 16. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  อันนี้ชัวร์คุณไผ่ไปได้แน่ๆ ส่วนสุขาวดีคุณไผ่ก็น่าจะไปได้เหมือนกันนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2013
 17. tsukino2012

  tsukino2012 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  1,279
  ค่าพลัง:
  +3,097
  ผมขอไปสุขาบนโลกนี้เพื่อปลดทุกข์ก่อนก็แล้วกัน
   
 18. อิ๊ด

  อิ๊ด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +551
  จาก wiki ครับ

  พุทธเกษตร

  พุทธเกษตร (อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้า) หรือ วิสุทธิภูมิ (ดินแดนบริสุทธิ์) ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยปณิธานของแต่ละพระองค์ แดนพุทธเกษตรไม่ใช่นิพพาน แต่มีลักษณะคล้ายสวรรค์ เป็นภูมิที่สาวกของพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

  สุขาวดีพุทธเกษตร
  ดูบทความหลักที่ สุขาวดี

  สุขาวดีเป็นพุทธเกษตรหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อความเชื่อมหายาน ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า[1] เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้

  การบำเพ็ญสู่แดนพุทธเกษตร

  การบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบารมีให้เพียงพอ และการผูกจิตมั่นต่อแดนนี้ (เช่น การภาวนาถึงพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้า) จะสามารถทำให้ไปเกิดในแดนนี้ได้ ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเข้านิพพานพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดได้ต่อไป เป็นอยู่จะเป็นสุขตลอดไม่มีความยากลำบากเพราะเป็นสุคติภูมิ ถึงแม้ว่าจะบรรลุมรรคผลเข้านิพพานได้"ยาก" อาจกินเวลานานนับเป็นเวลาหลายกัป แต่ก็เป็นสุขตลอดกาลนั้น ไม่เหมือนการเกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติ แม้ว่าอาจบรรลุถึงธรรมถึงนิพพานได้"เร็ว" แต่ก็ทุกข์ยาก และเสี่ยงกับการพลาดพลั้งต้องไปเกิดในทุคติวินิบาตนรก ซึ่งจะยิ่งจะทำให้ล่าช้า และทุกข์มหันต์อย่างยิ่ง
   

แชร์หน้านี้

Loading...