Report message by อนัตตา

การแก้นั้น แก้ใครก็สู้แก้ตนเองไม่ได้ ใครสุขใครทุกข์ก็สู้ตัวเองสุขตัวเองทุกข์ไม่ได้ จึงควรแก้ตัวเองก่อนผู้อื่น ตำหนิติชมตัวเองดีกว่าไปตำหนิติชมผู้อื่น ปราชญ์ท่านเดินอย่างนี้ ท่านทำอย่างนี้อย่าปีนเกลียวกับการเดินของปราชญ์ท่าน และอย่าหวั่นใจเวลาใครๆตำหนิติเตียนตน ถ้าเรามีมีของจริงภายในใจต้องเปิดทางให้เขาแต่อยู่ตามความจริงของเรา ไม่ขัดไม่แย้ง ไม่หึงไม่หวง ไม่ขัดขวางใคร นั้นคือธรรม นั้นคือผู้มีใจเป็นธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Loading...