Report message by อนัตตา

ภัยอะไร จะร้ายยิ่งไปกว่าภัย คือ จิตตสังขาร(จิตปรุงแต่ง)ไม่มี มิตรอะไร จะดียิ่งไปกว่ามิตร คือ ความรู้เท่าทันจิตสังขาร ไม่มี . หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Loading...