Report message by อนัตตา

#สวัสดี #วันอังคาร# คนสร้างความดีย่อมเปลี่ยน จากชั่วเป็นดีไปเรื่อย ๆ เปลี่ยนจากดี ดีสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งดีสูงสุด คือวิมุตติพระนิพพาน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Loading...