Report message by อนัตตา

ว่านี่คือทุกข์ นี่แหละทุกข์ โลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ และทุกข์เท่านั้นดับไป

Loading...