Report message by crystal1979

รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามารู้เรื่องเรา เพื่อที่จะพ้นทุกข์

Loading...