Report message by crystal1979

ใครทำอะไรเราก็ไม่เลวร้าย เท่ากับใจที่วางไว้ผิด แต่หากวางใจไว้ถูกแล้ว ไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถ ยัดเยียดความทุกข์ หรือขโมย... ความปกติสุขไปจากเราได้

Loading...