Share this album with your friends.

การนำรูปลงเว็บพลังจิต ให้กด ที่อยู่ด้านล่างของช่องข้อความ (ที่คุณพิมพ์) จะขึ้นหน้าจอนี้ แล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่าง จะพบ เมื่อกดปุ่ม upload และบริหารไฟล์ แล้ว จะปรากฎหน้าจอ ให้กดปุ่ม Browse เพื่อค้นหารูปจากเครื่องคอมฯ เมื่อเลือกรูปได้แล้ว ให้กดปุ่ม open เพื่อนำรูปลง การupload และบริหารไฟล์ จะปรากฎหน้าจอ เมื่อการ upload และบริหารไฟล์ เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะเป็นดังนี้ ถ้าต้องการนำรูปที่ได้ upload และบริหารไฟล์ เรียบร้อยแล้ว ลงในช่อง ที่ให้พิมพ์ข้อความ ก็สามารถกดรูปที่ upload และบริหารไฟล์ แล้วที่ ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่อยู่ด้านล่าง ในช่อง Upload รูป, เพลง และไฟล์อื่นๆได้ที่นี่ (Attach Files) นามสกุลของไฟล์ที่อนุญาตให้ upload ได้คือ: bmp doc gif htm html jpe jpeg jpg mid mp3 mp4 pdf png psd txt wma wmv xls xml zip รูปก็จะปรากฎขึ้นอีกหน้าจอ เพียงแต่เราไป copy จากรูปที่ปรากฎขึ้นใหม่(อีกหน้าจอ) แล้วนำมาวางไว้ที่ ช่อง ที่ให้พิมพ์ข้อความ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ ลองทำดูนะครับ

Loading...