Album: จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจก 1,234 เล่ม (แจก 12 ตุลาคม 2556)

ชักชวนญาติธรรม เพื่อนพ้องน้อง เพื่อนตำรวจ เพื่อนร่วมงานบริษัท ลูกหลาน วงศาคณาญาติร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 2 เรื่อง<br /> ความพอดีของชีวิต และ วิธีชนะความตาย แจก 9 วัด<br /> ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม และกรุงเทพมหานคร จำนวน 127 คน<br /> นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ชาติมูลตรี<br /> นายไพรัช มัตจุปะ<br /> นายทองแดง ชาติมูลตรี<br /> นางน้อย ชาติมูลตรี(ผู้วายชนม์)<br /> นางสาวมนัสวี ชาติมูลตรี<br /> นางสาววชิราภรณ์-พิไลวรรณ เกิดสิงห์<br /> นางดวงเดือน ชาติมูลตรี และครอบครัว<br /> นางชนิกานต์ ชาติมูลตรี<br /> นายวิชัย บุญเกียรติ<br /> เด็กชายจารุพัฒน์ บุญยเกียรติ<br /> นายพีรพัฒน์ ชาติมูลตรี<br /> นางยุทิพย์ เสาใส<br /> เด็กหญิงวรัญญา ชาติมูลตรี<br /> เด็กชายกิตติภูมิ ชาติมูลตรี<br /> นายภัทรดนัย ชาติมูลตรี และครอบครัว<br /> นายสมพงษ์ ชาติมูลตรี และครอบครัว<br /> นายจรูญศักดิ์ ชาติมูลตรี และครอบครัว<br /> นางสาวยุวดี คิดเห็น<br /> นางสาวพัชรี เจริญทรัพย์<br /> นางสาวรัตติยา คำนึง<br /> นางสาวสมฤทัย กลัดเจริญ<br /> นางสาวกมลรัตน์ ตุ่นรัมย์<br /> นางสาวพัชรินทร์ พร้อมประพันธ์ และครอบครัว<br /> นางสาวธัญลักษณ์ บุษบงค์<br /> นางสาวฐิติลักษณ์ ภู่จีน<br /> นางสาวภัทรปภา บวรชาติ<br /> นางสาวกัฬณณัฐ โอปิน และครอบครัว<br /> ร.ต.ต.หญิงอนัญญา แสงพู<br /> ร.ต.ต.หญิงศันสนีย์ วุฑฒกนก และครอบครัว<br /> จ.ส.ต.นครินทร์ โพธิ์เย็น และครอบครัว<br /> ส.ต.ท.วันชัย ชูศักดิ์<br /> ส.ต.ท.หญิงชลาลัย เกียรติกำจร<br /> ร.ต.ต.อำพล รงฤทธิ์<br /> นางสาวอมรารัตน์ กิจใบ<br /> ร.ต.ต.กิตติวัฒน์ กิจใบ<br /> นางสมพงษ์ กิจใบ<br /> นางสาวสมปอง ทองล้น <br /> นางสาวอภิญญา อาจสถิตย์ <br /> นางสาวอัญชุลี สีไสวพร<br /> นางสาวปาณนธี ด่วงบุหงา<br /> นายพงษ์ศักดิ์ ด่วงบุหงา<br /> นางสาวอภิญญา ทองเสนา<br /> ครอบครัวจิตรคดี<br /> ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม<br /> นางสาวธิติมา วัฒนสุข<br /> นางสาวฐิติภา รักษ์พิทยานนท์<br /> นางสาววันวิสาข์ เหล่าสุวรรณพงษ์ และครอบครัว<br /> นางกนกวรรณ แสนเมืองมูล<br /> นางสาวกันต์กวี ชื่นแสงสว่าง<br /> นางลิ้มสี แซ่เตี๋ย(ผู้วายชนม์)<br /> นางสาวอรวิจิตร โรจนศักดิ์ชัย<br /> นางสาวเจนจิรา พิสุทธ์อาภากร<br /> นางสาวพิมล หาญมนตรี<br /> นางสาวนันทสุทธิ์ จิตจันทร์พร<br /> นางสาวฐานธิษณ์ จิตจันทร์พร<br /> นายสมนึก ฟักแก้ว<br /> นางสาวชนานุช บุญญามิ่ง<br /> นางสาววันวิสา มังกร และครอบครัว<br /> นางสาวภัทราภรณ์ สัตย์ซื่อ<br /> นายวุฒิชัย อินลุเพท<br /> นางสาวเมศิญา สุทธิพัฒนางกูร และครอบครัว<br /> นางสาวหฤทัย คงสอน และครอบครัว<br /> นายณรงค์ชัย คำภาจูม และครอบครัว<br /> นายพิ

จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจก 1,234 เล่ม (แจก 12 ตุลาคม 2556)

อัปเดต 10 ตุลาคม 2013
IMG 3401  
หนังสือมาแล้วจ้า  
ขั้นตอนเตรียมแจกญาติธรรมบางส่วน ผ่าน EMS  
Loading Photos......
Loading Photos......
sunisa005
ชักชวนญาติธรรม เพื่อนพ้องน้อง เพื่อนตำรวจ เพื่อนร่วมงานบริษัท ลูกหลาน วงศาคณาญาติร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
ความพอดีของชีวิต และ วิธีชนะความตาย แจก 9 วัด
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม และกรุงเทพมหานคร จำนวน 127 คน
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ชาติมูลตรี
นายไพรัช มัตจุปะ
นายทองแดง ชาติมูลตรี
นางน้อย ชาติมูลตรี(ผู้วายชนม์)
นางสาวมนัสวี ชาติมูลตรี
นางสาววชิราภรณ์-พิไลวรรณ เกิดสิงห์
นางดวงเดือน ชาติมูลตรี และครอบครัว
นางชนิกานต์ ชาติมูลตรี
นายวิชัย บุญเกียรติ
เด็กชายจารุพัฒน์ บุญยเกียรติ
นายพีรพัฒน์ ชาติมูลตรี
นางยุทิพย์ เสาใส
เด็กหญิงวรัญญา ชาติมูลตรี
เด็กชายกิตติภูมิ ชาติมูลตรี
นายภัทรดนัย ชาติมูลตรี และครอบครัว
นายสมพงษ์ ชาติมูลตรี และครอบครัว
นายจรูญศักดิ์ ชาติมูลตรี และครอบครัว
นางสาวยุวดี คิดเห็น
นางสาวพัชรี เจริญทรัพย์
นางสาวรัตติยา คำนึง
นางสาวสมฤทัย กลัดเจริญ
นางสาวกมลรัตน์ ตุ่นรัมย์
นางสาวพัชรินทร์ พร้อมประพันธ์ และครอบครัว
นางสาวธัญลักษณ์ บุษบงค์
นางสาวฐิติลักษณ์ ภู่จีน
นางสาวภัทรปภา บวรชาติ
นางสาวกัฬณณัฐ โอปิน และครอบครัว
ร.ต.ต.หญิงอนัญญา แสงพู
ร.ต.ต.หญิงศันสนีย์ วุฑฒกนก และครอบครัว
จ.ส.ต.นครินทร์ โพธิ์เย็น และครอบครัว
ส.ต.ท.วันชัย ชูศักดิ์
ส.ต.ท.หญิงชลาลัย เกียรติกำจร
ร.ต.ต.อำพล รงฤทธิ์
นางสาวอมรารัตน์ กิจใบ
ร.ต.ต.กิตติวัฒน์ กิจใบ
นางสมพงษ์ กิจใบ
นางสาวสมปอง ทองล้น
นางสาวอภิญญา อาจสถิตย์
นางสาวอัญชุลี สีไสวพร
นางสาวปาณนธี ด่วงบุหงา
นายพงษ์ศักดิ์ ด่วงบุหงา
นางสาวอภิญญา ทองเสนา
ครอบครัวจิตรคดี
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
นางสาวธิติมา วัฒนสุข
นางสาวฐิติภา รักษ์พิทยานนท์
นางสาววันวิสาข์ เหล่าสุวรรณพงษ์ และครอบครัว
นางกนกวรรณ แสนเมืองมูล
นางสาวกันต์กวี ชื่นแสงสว่าง
นางลิ้มสี แซ่เตี๋ย(ผู้วายชนม์)
นางสาวอรวิจิตร โรจนศักดิ์ชัย
นางสาวเจนจิรา พิสุทธ์อาภากร
นางสาวพิมล หาญมนตรี
นางสาวนันทสุทธิ์ จิตจันทร์พร
นางสาวฐานธิษณ์ จิตจันทร์พร
นายสมนึก ฟักแก้ว
นางสาวชนานุช บุญญามิ่ง
นางสาววันวิสา มังกร และครอบครัว
นางสาวภัทราภรณ์ สัตย์ซื่อ
นายวุฒิชัย อินลุเพท
นางสาวเมศิญา สุทธิพัฒนางกูร และครอบครัว
นางสาวหฤทัย คงสอน และครอบครัว
นายณรงค์ชัย คำภาจูม และครอบครัว
นายพิ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...