Share this album with your friends.

ชื่นชมพระบารมีพระศรีอริยเมตรไต ปางค์นาคปรกคะเนื้อทอง 7 ชนิด ท่านใดสนใจสามารถบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลเรียนเชิญคะ

Loading...