Album: นิพพานัง สุขัง

นิพพานัง สุขัง

อัปเดต 25 กันยายน 2010
พระจักษุธาตุ2.  
พระจักษุธาตุ  
พระจักษุธาตุ3.  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ3.  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ4.  
พระจักษุธาตุ6.  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ2.  
พระธาตุ พระสุมณะเถระ  
พระธาตุ พระองคุลีมาล  
พระธาตุพระราหุล  
พระปัจเจกพระพุทธเจ้า  
พระโลหะนามะเถระ  
พระจุลนาคะ  
พระโชติยะเถระ  
พระธาตุ พระสีวลี  
สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร วรรณะทองอุไร  
สัณฐานเมล็ดข้าวสาร วรรณะมุก  
ข้อพระกรซ้าย  
ต้นพระหนุ กราม  
พระเขี้ยวแก้ว  
พระธาตุข้าวบิณฑ์  
พระหทัยธาตุ  
ข้อพระกรขวา  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...