Share this album with your friends.

ทุกข์เพราะความรัก เพราะเราเองเป็นผู้ที่เพิ่มเชื้อเข้าไปอยู่ตลอดเวลา การเพิ่มเชื้อก็คือการนึกถึงภาพนั้น นึกถึงรูป นึกถึงเสียง นึกถึงกลิ่น นึกถึงรส นึกถึงการสัมผัสนั้น ๆ เชื้อนั้นจึงยังอยู่ ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอ ************************************ ทุกข์เพราะยึดกาย ไม่ร้ายทุกข์เพราะเท่ายึดใจ “ การยึดถือร่างกายเป็นตนนั้นยังไม่ร้าย แต่ยึดถือใจเป็นตนนี้ร้ายนักหนา เพราะยึดถือใจเป็นตนนั้นมันจะหลอกเราตลอดเราตลอดเวลา ทำให้เกิดความยุ่งอยู่ในทางจิตของเราตลอดเวลา” พุทธพจน์ *********************************** ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านจงพบความสุขที่แท้จริง ทุกท่าน เทอญ

Loading...