Share this album with your friends.

ฝันว่าพระรูปหนึ่งท่านมาบอกว่า เวลาทำสมาธิให้ทำ อานาปานสตินะ เวลาลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่า ลมหายใจเข้า ฝันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะ ก่อนหน้านั้นเคยฝันเห็นท่านพุทธทาส 3 ครั้ง เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าและอัครสาวก 3 ครั้งเหมือนกัน มีกัลยณมิตรและพระวัดป่าเคยบอกว่า เรามีจริตไปทางอานาปานสติและพุทธานุสสติ

Loading...