Album: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ตำนานกล่าวว่าเมือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตรัสรู้แล้ว ได้เสวยวิมุตติสุข มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คน ชื่อตปุสสะ และ ภัทลิกะ ได้ไปค้าขาย เมื่อเห็นพระพุทธองค์จึงได้ถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้ว จึงได้ปฏิญานเป็นปฐมอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนาและขอประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายระลึก พระพุทธองค์ได้ลูบพระเศียรได้พระบรมเกศามา 8 เส้น เมื่อปฐมอุบาสกทั้ง 2 ได้รับประทานพระบรมเกศามาแล้วได้อัญเชิญกลับมา ระหว่างทางนั้นได้มีพญานาคมาลักพระบรมเกศาไป 8 เส้น แต่เมื่อกลับมาถึงเมืองธัญญวดีนคร (ย่างกุ้งในปัจจุบัน) ได้เส้นพระบรมเกศากลับคืนมาดังเดิม<br /> หลังจากนั้นตปุสสะ และภัทลิกะได้ส่งคนมากราบทูลพระเจ้าอุปลราชว่าได้อัญเชิญพระบรมเกศามา พระองค์จึงโปรดให้นายทหารระดับแม่ทัพนายกอง 1000 นาย ไปอัญเชิญพระบรมเกศาเข้าสู่เมือง นายทหารเหล่านั้นได้อัญเชิญพระบรมเกศาไปพักที่สถานที่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันคือพระเจดีย์โบตะตอง ที่มีเทพทันใจประดิษฐานอยู่<br /> พระเจ้าอุปลราชโปรดให้ประชาชนช่วยค้นหาเนินสิงคุตระเพื่อสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมเกศาแต่ประชาชนไม่มีใครรู้จักดอยสิงคุตตระ พระอินทร์จึงโปรดให้วิสสุกรรมเทพบุตรมาแผ้วถางดอยให้ราบเรียบเสมอกัน พระเจ้าอุปลราชจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมเกศา ซึ่งคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองในปัจจุบันนี่เอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อัปเดต 21 มกราคม 2011
DSC03603sa  
DSC03780sa  
DSC03480sa  
DSC03643sa  
DSC03669sn  
DSC03599sa  
DSC03666sn  
DSC03761sn  
DSC03615sn  
DSC03610sn  
DSC03660sn  
Loading Photos......
Loading Photos......
Pandhaka
ตำนานกล่าวว่าเมือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตรัสรู้แล้ว ได้เสวยวิมุตติสุข มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คน ชื่อตปุสสะ และ ภัทลิกะ ได้ไปค้าขาย เมื่อเห็นพระพุทธองค์จึงได้ถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้ว จึงได้ปฏิญานเป็นปฐมอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนาและขอประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายระลึก พระพุทธองค์ได้ลูบพระเศียรได้พระบรมเกศามา 8 เส้น เมื่อปฐมอุบาสกทั้ง 2 ได้รับประทานพระบรมเกศามาแล้วได้อัญเชิญกลับมา ระหว่างทางนั้นได้มีพญานาคมาลักพระบรมเกศาไป 8 เส้น แต่เมื่อกลับมาถึงเมืองธัญญวดีนคร (ย่างกุ้งในปัจจุบัน) ได้เส้นพระบรมเกศากลับคืนมาดังเดิม
หลังจากนั้นตปุสสะ และภัทลิกะได้ส่งคนมากราบทูลพระเจ้าอุปลราชว่าได้อัญเชิญพระบรมเกศามา พระองค์จึงโปรดให้นายทหารระดับแม่ทัพนายกอง 1000 นาย ไปอัญเชิญพระบรมเกศาเข้าสู่เมือง นายทหารเหล่านั้นได้อัญเชิญพระบรมเกศาไปพักที่สถานที่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันคือพระเจดีย์โบตะตอง ที่มีเทพทันใจประดิษฐานอยู่
พระเจ้าอุปลราชโปรดให้ประชาชนช่วยค้นหาเนินสิงคุตระเพื่อสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมเกศาแต่ประชาชนไม่มีใครรู้จักดอยสิงคุตตระ พระอินทร์จึงโปรดให้วิสสุกรรมเทพบุตรมาแผ้วถางดอยให้ราบเรียบเสมอกัน พระเจ้าอุปลราชจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมเกศา ซึ่งคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองในปัจจุบันนี่เอง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...