Album: พระราชสิงโห

พระราชสิงโห เป็นฉายาของพระอาจารย์สมเกียรติ อุสโภ ที่พระครูจันทสโรภาส(หลวงปู่เที่ยง)แห่งวัดม่วงชุมจังหวัดกาญจนบุรีได้ตั้งให้เมื่อหลวงพ่อได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ หลวงพ่อราชสิงโห ละสังขารด้วยวัย๕๖ปีพรรษา๒๗ เมื่อวันอังคารที่๙สิงหาคม ๒๕๔๘ หลังจากหลวงพ่อละสังขารได้๔เดือนอัฐิของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์เก็บไว้ตลอดจนเส้นผมที่หลวงพ่อปลงไว้แล้วแจกลูกศิษย์ได้กลายเป็นพระธาตุพร้อมกันเกือบจะทุกคน โดยที่มีสัณฐานต่างๆกลมใสบ้าง เหมือนเพชรพลอยบ้าง ทำให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานฉลองพระธาตุหลวงพ่อขึ้นที่ศาลาเขียววัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์๒๕๔๙ และปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อ รวมทั้งรวบรวมพระธาตุของหลวงพ่อไว้ให้คนได้กราบไหว้บูชากันทั่วไปที่พุทธเทวสถาน ณ.หมู่บ้านเอกอัมพร จังหวัดนครสวรรค์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจทั้งพระพุทธศาสนา พระแม่กวนอิม พระแม่อุมาศรีมหาเทวีและพระพิฆเณศ ทุกวันจะมีผู้คนมาร่วมสวดมนต์ในเวลา๑๙.๐๐นกันเป็นจำนวนมาก โดยเทวสถานนี้จะทำพิธีสวดมนต์ในเวลา๐๔.๓๐น.๑๒.๐๐น.และ๑๙.๐๐น.และจะเปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐น-๒๑.๐๐น. และในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีการบวงสรวงใหญ่ถวายสักการะแด่พระราชสิงโห หลวงปู่เที่ยง หลวงปู่ครูบาพรหมา พระพิฆเณศ พระแม่อุมา พระแม่กวนอิม โดยจัดเป็นงานประจำปี ของเทวสถาน มีมโหรสพสมโภชน์ ร่วมสนุกกับการสอยดาว และร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเทวสถานฟรีตลอดงาน ปี๒๕๕๔ นี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ พอดีเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ ถึงลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมงานบุญนี้พร้อมกัน

พระราชสิงโห

อัปเดต 16 มิถุนายน 2010
IMG 5423  
Loading Photos......
Loading Photos......
ราชสีหกุล
พระราชสิงโห เป็นฉายาของพระอาจารย์สมเกียรติ อุสโภ ที่พระครูจันทสโรภาส(หลวงปู่เที่ยง)แห่งวัดม่วงชุมจังหวัดกาญจนบุรีได้ตั้งให้เมื่อหลวงพ่อได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ หลวงพ่อราชสิงโห ละสังขารด้วยวัย๕๖ปีพรรษา๒๗ เมื่อวันอังคารที่๙สิงหาคม ๒๕๔๘ หลังจากหลวงพ่อละสังขารได้๔เดือนอัฐิของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์เก็บไว้ตลอดจนเส้นผมที่หลวงพ่อปลงไว้แล้วแจกลูกศิษย์ได้กลายเป็นพระธาตุพร้อมกันเกือบจะทุกคน โดยที่มีสัณฐานต่างๆกลมใสบ้าง เหมือนเพชรพลอยบ้าง ทำให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานฉลองพระธาตุหลวงพ่อขึ้นที่ศาลาเขียววัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์๒๕๔๙ และปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อ รวมทั้งรวบรวมพระธาตุของหลวงพ่อไว้ให้คนได้กราบไหว้บูชากันทั่วไปที่พุทธเทวสถาน ณ.หมู่บ้านเอกอัมพร จังหวัดนครสวรรค์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจทั้งพระพุทธศาสนา พระแม่กวนอิม พระแม่อุมาศรีมหาเทวีและพระพิฆเณศ ทุกวันจะมีผู้คนมาร่วมสวดมนต์ในเวลา๑๙.๐๐นกันเป็นจำนวนมาก โดยเทวสถานนี้จะทำพิธีสวดมนต์ในเวลา๐๔.๓๐น.๑๒.๐๐น.และ๑๙.๐๐น.และจะเปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐น-๒๑.๐๐น. และในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีการบวงสรวงใหญ่ถวายสักการะแด่พระราชสิงโห หลวงปู่เที่ยง หลวงปู่ครูบาพรหมา พระพิฆเณศ พระแม่อุมา พระแม่กวนอิม โดยจัดเป็นงานประจำปี ของเทวสถาน มีมโหรสพสมโภชน์ ร่วมสนุกกับการสอยดาว และร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเทวสถานฟรีตลอดงาน ปี๒๕๕๔ นี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ พอดีเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ ถึงลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมงานบุญนี้พร้อมกัน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...