Share this album with your friends.

ทำบุญวัดที่ไม่เจริญได้อานิสงค์นัก วัดเจริญธรรมาราม บ.คำเจริญ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ เมืองโบราณ วัดอาตมาเป็นวัดที่บริวารพญานาคอาศัยอยู่ ร่วมกันสร้างทำบุญ มีหลายโครงการที่ริเริ่มสร้าง ท่านนักบุญทั้งหลายโปรดช่วยเหลือด่วน อนุโมทนาสำหรับผู้อ่านทุกท่านด้วย สอบถามรายละเอียดได้ ที่ 0843932913

Loading...