Share this album with your friends.

" ฉุยฉาย" ในทางนาฏศิลป์ หมายถึง การร่ายรำเมื่อตัวละครเกิดความภาคภูมิใจ ที่สามารถแปลงกาย หรือแต่งตัวได้อย่างสวยสดงดงาม พระยาอนุ มานราชธนได้กล่าวไว้ในหนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทยว่า "การรำฉุยฉายเป็นการแสดงภาษานาฏศิลป์ที่มีคุณค่าทางนาฏศิลป์อย่างเลิศ นิยมกันว่าตัวละครสามารถแสดงอารมณ์ความภาคภูมิใจออกมาทางท่ารำได้ดีกว่าที่ จะพูดออกมาทางปาก" การรำฉุยฉายมังตราชุดนี้อยู่ในการแสดงละครพันทางเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”ตอนความลับมังฉงาย-มังตราแตกทัพ ครูธงไชย โพธยารมย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยกรมศิลปากรเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ

Loading...