Share this album with your friends.

ให้เอาดีนจูมปวกมาปั้นรูปแมว3โตแล้วเอาขะมิ้นกับปูนทารูปแมวแล้วจ่มคาถาว่า โอมเหเห ติถะสวาหุม7เทื่อแล้วเอาไข่1หน่วย แกงส้มแกงหวาน เข้าตอกดอกไม้ห้างไว้หั้น แล้วจึ่งก่าวคำว่า ปู่เจ้าเฮยบัดนี้หนูมากินเข้าเฮาแล้ว แต่นี้ไปหน้าหนูโตใดมากินเข้าเฮาให้ปู่กินเที้น

Loading...