Share this album with your friends.

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปกราบมนัสการสังเวนีย์สถาน4ตำบลทั้งที่ประเทศอินเดียและที่ประเทศเนปาล สมควรที่จะได้รับการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป โดยชมรมพุทธคุณได้จัดทำเวปไซด์ชื่อ www.puthakun.org รวมทั้งในเวปไซด์นี้มีการนำเจริญพุทธคุณโดยพระปลัดสมทบ ปรารกฺโม ทางชมรมพุทธคุณจึงขอแนะนำให้ท่านแวะเข้าชมเวปไซด์ที่ทางชมรมพุทธคุณจัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและถวายเป็นพุทธบูชา

Loading...