Share this album with your friends.

โพธิราชกุมารวตฺถุ. (๑๒๗) "อตฺตานฺเจติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เภสกฬาวเน วิหรนฺโต โพธิราชกุมารํ อารพฺภ กเถสิ. โส กิร ปวีตเล อญฺเหิ ปาสาเทหิ อสทิสรูปํ อากาเส อุปฺปตมานํ วิย โกกนทนฺนาม ปาสาทํ กาเรตฺวา วฑฺฒกึ ปุจฺฉิ "กึ ตยา อญฺตฺถาปิ เอวรูโป ปาสาโท กตปุพฺโพ, อุทาหุ ปมสิปฺปเมว เต อิทนฺติ. "ปมสิปฺปเมว เทวาติ วุตฺเต, โส จินฺเตสิ "สเจ อยํ อญฺสฺสาปิ เอวรูปํ ปาสาทํ กริสฺสติ, อยํ ปาสาโท อนจฺฉริโย ภวิสฺสติ; อิมํ มยา มาเรตุ วา หตฺถปาเท วาสฺส ฉินฺทิตุ อกฺขีนิ วา อุปฺปาเตตุ วฏฺฏติ, เอวํ อญฺสฺส ปาสาทํ น กริสฺสตีติ. โส ตมตฺถํ อตฺตโน ปิยสหายกสฺส สญฺชีวกปุตฺตสฺส มาณวกสฺส กเถสิ. โส จินฺเตสิ "นิสฺสํสยํ เอส วฑฺฒกึ นาเสสฺสติ, อนคฺโฆ สิปฺปิโย, มยิ สนฺเต มา นสฺสตุ, สญฺมสฺส ทสฺสามีติ. โส ตํ อุปสงฺกมิตฺวา "ปาสาเท เต กมฺมํ นิฏฺตํ โนติ ปุจฺฉิตฺวา, "นิฏฺตนฺติ วุตฺเต, "ราชกุมาโร ตํ นาเสตุกาโม, ตสฺมา อตฺตานํ รกฺเขยฺยาสีติ อาห. วฑฺฒกี "ภทฺทกนฺเต สามิ กตํ มม อาโรเจนฺเตน, อหเมตฺถ กตฺตพฺพํ ชานิสฺสามีติ วตฺวา, "กึ สมฺม อมฺหากํ ปาสาเท เต กมฺมํ นิฏฺตนฺติ ราชกุมาเรน ปุฏฺโ, "น ตาว เทว นิฏฺตํ, พหุ อวสิฏฺนฺติ อาห. "กึ กมฺมํ นาม อวสิฏฺนฺติ. "ปจฺฉา เทว อาจิกฺขิสฺสามิ, ทารูนิ ตาว อาหราเปถาติ. "กึ ทารูนิ นามาติ. "นิสฺสารานิ สุกฺขทารูนิ เทวาติ. โส อาหราเปตฺวา อทาสิ. อถ นํ อาห "เทว อิโต ปฏฺาย มม สนฺติกํ นาคนฺตพฺพํ, สุขุมกมฺมํ กโรนฺตสฺส หิ อญฺเน สทฺธึ สลฺลาเป สติ ๑ วิกฺเขโป โหติ, อาหารเวลาย ปน เม ภริยาว อาหารํ อาหริสฺสตีติ. ราชกุมาโร "สาธูติ ปฏิสฺสุณิ. โสปิ เอกสฺมึ คพฺเภ นิสีทิตฺวา ตานิ ทารูนิ ตจฺเฉตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทารสฺส อนฺโตนิสีทนโยคฺคํ ครุฬสกุณํ กตฺวา อาหารเวลาย [ปน] ภริยํ อาห "เคเห วิชฺชมานกํ สพฺพํ วิกฺกีณิตฺวา หิรญฺสุวณฺณํ คณฺหาหีติ. ราชกุมาโรปิ วฑฺฒกิสฺส อนิกฺขมนตฺถาย เคหํ ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺขํ เปสิ. วฑฺฒกีปิ สกุณสฺส นิฏฺตกาเล "อชฺ

Loading...