Album: ๑๐๐ คำสอนสมเด็จพระสังฆราช - ชีวิต

๑๐๐ คำสอนสมเด็จพระสังฆราช - ชีวิต

อัปเดต 28 สิงหาคม 2013
๗ “คติธรรมดา ที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้ จะหนีไปให้พ้นได้ ก็คือ ความแก่ ความตาย แต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ ไม่ตาย น่าที่จะรีบทำความดี แต  
๘ “การฆ่าตัวตาย เป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้ หมดหนทางแก้ไข หมดทางออกอย่างอื่น สิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัว เมื่อทำลายตัว ก็เป็นการทำลายปร  
๙ “การแก้ปัญหาของคนเรา ถ้าไม่ป้องกันไว้ก่อน แก้ไม่ทัน การแก้ปัญหาเมื่อยังเล็กน้อย จะง่ายกว่า เหมือนอย่างดับไฟกองเล็ก ง่ายกว่า ดับไฟกองโต ถ้าเป็นผู้ที่  
๒ “คำว่า ชีวิต มิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วยบางคนมีปัญหาว่า  
๓ “เราเกิดมาด้วยตัณหา ความอยาก และกรรม เพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเอง ตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมา ใครเล่าเป็นผู้สร้างอำนาจนี้ ต  
๔ “ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือของโลก เป็นทุกข์ประจำชีวิต หรือประจำโลก ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใด เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้  
๕ “ชีวิตคนเราเติบโตขึ้นมา ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณา จากผู้อื่น มาตั้งแต่เบื้องต้น คือ เมตตา กรุณา จากบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหา  
๖ “ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้นจึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อนึ่ง ตนรัก สุ  
๑ “มนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ มีความรู้สูง ดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดี  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...