Album: My stories in Broadcasting

รำลึกถึงครั้งหนึ่ง เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

My stories in Broadcasting

อัปเดต 13 เมษายน 2013
หัทยา วงศ์กระจ่าง วิทยากรผู้ให้การอบรม  
ส่วนหนึ่งของผู้เขาอบรมเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงโดย โรงเรียนการประชามสัมพันธ์ จัดอบรมที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ ซอยอารีย์  
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวง ที่ ช่อง 9 อสมท  
รูปหมู่ถ่ายร่วมกัน ผมก็เข้าอบรมกับเขาด้วย (เป็นทั้งเจ้าของสถานที่และผู้เข้าอบรม)  
ถ่ายร่วมกับ พระราชธรรมนิเทศ วิทยากรที่มาให้ความรู้  
ช่วงการอบรมตรงกับงานลอยกระทงพอดี  
ดำรง พุฒตาล วิทยากรท่านหนึ่งที่มาให้ความรู้  
Loading Photos......
Loading Photos......
kasemt
รำลึกถึงครั้งหนึ่ง เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...