Share this photo with your friends.

พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโรและพระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม พาคณะศิษย์ถวายพระไตรปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)ชุดที่ ๑/๒๕๕๒ ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และชุดที่ ๒/๒๕๕๒ ที่วัดศรีราชา ต.บ้านศรีราชา อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างโบส์ที่วัดโพธิ์ชัย ร่วมสร้างเมรุที่วัดศรีราชา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

Loading...