Share this photo with your friends.

ภาพพระที่ได้มีโอกาส เดินทางไปทำบุญมา พักตร์พระพริ้มยิ้มเย็นเช่นพุทธะ สืบธรรมะพุทธกาลผ่านสมัย ได้กราบไหว้บูชาชำระใจ เป็นหลักชัยหลายชีวิตสู่นิพพาน เกิดจากดิน หิน ทราย กลายเป็นพระ บอกสัจจะความจริงสิ่งสรรพสาร พืช สัตว์ คน หิน ทราย ก็คล้ายกัน สุดทางนั้นย่อมล่วงลับกลับสู่ดิน

Loading...