พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ปางปัทมปาณี

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระอวโลกิเตศวรปางปัทมปาณี พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ทรงมหากรุณา มหาสุขาวดีพุทธเกษตร ไภษัชยคุรุพุทธะ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิปัญญา พระอวโลกิเตศวรพันเนตร พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ปางปัทมปาณี พระนางตาราเขียว พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ทรงมหาอารยปรัชญา แดนสุขาวดี ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตายะ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรทรงประทับอยู่ ณ โปตาละบรรพต พระนางตาราขาว คุรุนาครชุน

แชร์หน้านี้

Loading...