Share this photo with your friends.

พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นชุดที่ ๔ เกิดจากความคิดว่าเคยถวายฉบับมหามกุฎฯ เป็นส่วนใหญ่ และได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ามีบางที่ต้องการ ซึ่งปีก่อนก็พากันถวายที่วัดคงคาเลียบ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันแล้ว ก็เลยรวบรวมเงินจากญาติธรรมทั้งหลายและน้องๆ ที่ทำงานถวายชุดนี้ ณ วัดศรีฐาน บ้านหนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ที่วัดนี้พระอาจารย์สมชิต เจ้าอาวาสบอกว่าอยากได้พระไตรปิฎกไว้ศึกษาตั้งแต่บวชพรรษาแรก วันนี้จึงได้สมใจปรารถนาแล้ว (สาธุ) และชุดนี้นอกจากถวายในนามครูบาอาจารย์และคณะแล้ว ยังได้ถวายในนามของชมรมถวายพระไตรปิฎกด้วย งานนี้ถวายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช จึงขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแ่ด่บรรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์รวมทั้งบรรพชนไทยผู้เสียสละเลือดเนื้อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เราทั้งหลายได้อยู่ร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้.

Loading...