หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-kinnaree/lp-kinnaree_hist-03.htm
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หลวงพ่ออินถวาย วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่อลี ธานังกโร หลวงปู่ศิลา สุมังคโล หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หลวงปู่กินรี จนฺทิโย หลวงปู่จันทา ถาวโร หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่ จันทา ถาวโร หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ลพพุทธทาสและลพปัญญานันทะ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร พระอาจารย์ ฟิลิป ญาณธัมโม หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต
supatorn
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-kinnaree/lp-kinnaree_hist-03.htm
ในอัลบั้ม พระ

แชร์หน้านี้

Loading...