Share this photo with your friends.

เชิญทุกๆท่านจ้ะ อ่านวันละหน่อยฝึกกันะ เชิญที่ห้องพระไตรปิฏกเสียองอ่านจ้ะ มีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยจ้ะ

Loading...