101 8979

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

102 3412 ขันครู53 189 สุนทรภู่ 25 06 53 066 ภูสูง ดูงาน ครูติง 13 08 53 051 101 3440 101 8887 101 8719 101 8979 102 3427 102 3413 2.6 ภูสูง 097 10689661 10152936948461614 2491196564059701245 n[1] ขันครู53 190 ไหว้ครู 53 257 สุนทรภู่ 25 06 53 101 ภูสูง ดูงาน ครูติง 13 08 53 047
  1. ติงติง
    ติงติง
    [B][COLOR=blue]ไม่น่าเชื่อว่า เด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีนี้ จะมีความสามารถมาก มีผลงานเป็นที่น่าชื่นใจของคนเป็นครู[/COLOR][/B]

แชร์หน้านี้

Loading...