Share this photo with your friends.

กราบนมัสการพระคุณเจ้า และศรัทธาทุกท่าน งานกากเพชรเป็นงานใหม่แต่มีความคงทนถาวรและสวยงามวิจิตรตระการตา ทนความร้อนได 170 องศา ทนความเป็นกรด/ด่างได้ 100% สนใจสอบถามได้ที่ 086-5558671 หรือ Email: dragonnine_1968@hotmail.com ได้ทุกวัน

Loading...