Share this photo with your friends.

''ค้นหาใจตัวเองให้เจอ: ดีกว่าค้นหาธรรมในธรรมของผู้อื่น'' ''ธรรมมีอยู่ทุกบ้าน.. แต่หาธรรมในบ้านตนไม่เจอ'' ''หาของง่ายให้เป็นยาก : หาของยากให้เป็นง่าย'' ''อย่าหลงธรรมของคนอื่น : หากคนอื่นธรรมไม่มี'' ''เอา*สติพิจารณา *ให้เป็นธรรม : อย่า เอา*อคติพิจารณา* จะเป็นบาปแก่*ใจ*ตน เอง.......

Loading...