2h990sp

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

สละเวลาบ้าง บทสวดมหาจักรพรรดิ์ ใจ พ่อท่านเฟื่อง โชติโก พ่อท่านเฟื่อง โชติโก.อย่ามั่วแต่นอน ท่านพ่อเฟื่อง ภาวนา พระอาจารย์ชยสาโร.1 พระอาจารย์ชยสาโร.2 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (กิเลส) ลพ.จรัญ 3 ลพ.4 ลพ.จรัญ 5 ลป.ดู่ (ภาวนา1) บ้านธัมมะ.(จิตที่ตั้งไว้ผิด) 2h990sp ไม่มีเวลา

แชร์หน้านี้

Loading...