Share this photo with your friends.

ภาพงาน rotary ที่มีท่านทูต และนักธุรกิจ มาร่วมงาน ในงานมีการฉายหนังถึงปี 2012 ให้ดูในงาน นั้นหมายถึงเรื่องนี้เป็นที่รู้ในวงของผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือเรื่องเล่า แต่คนอีกส่วนหนึ่งไม่มีทางรู้เลย นั้นหมายถึงคนพวกนี้ไม่โอกาศที่จะได้เตรียมตัว ก่อนที่ภัยจะมถึง

Loading...