P8240666 2 เจ้าแม่กวนอิมก่อนทำการบูรณะ วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระพุทธรูปก่อนปิดทอง

 วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง P2111530

พระพุทธรูปหลังจากบูรณะที่พระพักตรด้านขวาและพระเนตร

   ด้านซ้ายแล้ว PB091094

 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว

 วัดบ้านหาดเชี่ยว กิ่วลม ลำปาง พระพูทรูปลงสีก่อนปิดทอง

 วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง P2091520

ขณะบูรณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปหลังจากปิดทองคำเปลวแล้ว

 วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง P2052772

 ปิดทองพระพุทธรูป P8240666 2

 เจ้าแม่กวนอิมก่อนทำการบูรณะ

  วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง พระพุทธรูปหลังจากซ่อมพระเนตรแล้วและปิดทองคำเปลวทั้งองค์ วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง P4211958

 พระพุทธรูปชำรูดขณะทำการบูรณะ

 วัดพระบาท เมือง ลำปาง P6090066

 เจ้าแม่กวนอิมหลังจากทำการบูรณะแล้ว

 วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง P42419841

 พระพุทรูปหลังจากทำการบูรณะแล้ว

  วัดพระบาท เมือง ลำปาง P6042726

 พระพุทธรูปหลังจากแต่งเสร็จแล้ว

 สำนักสงฆ์ประทีปแสงทอง อำเภอเถิน ลำปาง P8250682

 พระพุทธรูปชำรุดก่อนบูรณะ

 วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง P5162621

 พระพุทรูปที่ยังไม่ได้แต่งรายละเอียด

 สำนักสงฆ์ประทีปแสงทอง อำเภอเถิน ลำปาง พระพุทธรูปชำรุดพระเนตรหลุดก่อนทำการบูรณะ

วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง

แชร์หน้านี้

Loading...