Share this photo with your friends.

ผมได้ถ่ายภาพพระพุทธโคดมบรมนายกโลกนารถศาสดา ที่วัดป่าภูทับเบิก หมู่บ้านทับเบิกร่วมใจ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงจากน้ำทะเล 1,768 เมตร พระอาจารย์เจ้าอาวาส สร้างวัดนี้มาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว ขณะนี้กำลังสร้างพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม(เจดีย์เพชร 37 ยอด) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ภายใน ขอเชิญชวน ท่านผู้มีแผนท่องเที่ยว ภูทับเบิก ในหน้าหนาวนี้ กราบนมัสการ และ ร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ โดยทั่วหน้ากัน

Loading...