waterlily

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระไภษชยคุรุพุทธเจ้า chinese buddha 48 พระอมิตา amitrabuddha1 มหาฉัตร พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พุทธเกษตรแดนสุขาวดี waterlily พระศากยฯ amitrabuddha2 มหาธงแห่งชัยชนะ พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า /วาด 01-01-2552 ยกซือฮุก

แชร์หน้านี้

Loading...