การบำเพ็ญบารมี ( โดย พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดฯ)

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 29 มิถุนายน 2015.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  a.jpg


  a.jpg   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2019
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  คำอธิษฐาน


  โดย


  พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)


  เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  ขอกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ประกอบบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว
  มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล
  และการอุทิศแผ่ส่วนกุศลนั้น แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเป็นต้นนี้
  ตั้งแต่อดีต จนตราบเท่าถึงปัจจุบัน
  จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย
  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ และวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย
  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง ๔ และได้ดวงตาเห็นธรรม
  ขอให้สิ้นอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน
  และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว
  และขอจงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนข้าพเจ้า


  ๑.ให้แตกฉานในพระไตรปิฎก
  มีพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก


  ๒.ให้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ๑๕ ธรรมเครื่องยังให้เกิดและเจริญ โพธิปักขิยธรรม
  องค์ธรรมเครื่องตรัสรู้ ๓๗ ประการ อันประกอบด้วย
  ทิพพจักขุ ทิพพโสต สมันตจักขุ ปัญญาจักขุ ธรรมจักขุ และพุทธจักขุ อันบริสุทธิ์
  พร้อมด้วยวิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ และจตุปฏิสัมภิทาญาณ
  (สำหรับผู้ปรารถนา พุทธภูมิ พึงอธิษฐานเพิ่มว่า .....
  ให้เจริญด้วย อาสยานุสยญาณ และ อินทริยปโรปริยัตตญาณ ธรรมเครื่องช่วยในการโปรดสัตว์)


  ๓.ให้ได้เข้าถึง ได้รู้ เห็น และเป็นพระธรรมกายมรรค ผล และพระนิพพาน
  คือ ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว
  ทำให้แจ้งทั้งพระนิพพานถอดกาย และทั้งพระนิพพานเป็น โดยพลัน
  ให้ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ควรรู้ ทั้งสังขตธาตุสังขตธรรม
  และอสังขตธาตุอสังขตธรรมทั้งหลาย ตามที่เป็นจริง
  ให้สามารถละธรรมที่ควรละ ให้สามารถเจริญในธรรมที่ควรเจริญ
  มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง


  ๔.ขอให้ได้บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด เป็นทับทวี
  ตามศักดิ์แห่งบารมี และหน้าที่ทนายแห่งพระพุทธศาสนา


  ๕.ขอให้ข้าพเจ้าได้ชนะศัตรู คือ กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร
  และอุปาทานในอภิสังขารมาร ด้วยตัณหาและทิฏฐิ คือ ความหลงผิด
  และขอให้พญามารทั้งหลายและบริวาร จงอย่าได้ช่อง
  เข้าครอบงำ ขัดขวาง และทำลายการบำเพ็ญบารมีแห่งข้าพเจ้า
  ตลอดทั้งเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญบารมีทั้งหลายของข้าพเจ้าได้


  ๖.ให้ได้รู้ถูก เห็นถูก ในธรรมที่ควรรู้และควรเห็น
  ให้เป็นผู้คิดถูก พูดถูก กระทำถูก นำผู้อื่นถูก
  และทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาตลอดไป ในกาลทุกเมื่อ


  ๗.ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบาย แห่งความเจริญและความเสื่อม
  เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถ และ ในธรรม


  ๘.ขอให้สุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยปัจจัย ๔ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย
  มียวดยานพาหนะ และเครื่องใช้สอยต่างๆ เป็นต้น
  ขึ้นชื่อว่าความขาดแคลนในสิ่งเหล่านี้ อย่าได้มี


  ๙.แม้ว่าข้าพเจ้าจะยังอาภัพอยู่ ยังจะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร
  ก็ขอให้ได้เกิดในฤกษ์สร้างบารมี บริบูรณ์ด้วยสมบัติ ๖ ประการ คือ
  กาลสมบัติ ชาติสมบัติ ตระกูลสมบัติ ประเทศสมบัติ ทิฏฐิสมบัติ และอุปธิสมบัติ
  ให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
  และขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
  ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่กระทำอกุศลกรรมอันจะนำไปสู่อบายภูมิอีก
  และถ้าหากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ ก็ขออย่าได้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่างๆ


  ๑๐.เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ก็ขอให้ได้เพศบริสุทธิ์ เป็นชาย ให้ได้บรรพชาอุปสมบท
  เป็นผู้มีอายุยืนกว่าอายุขัยของมนุษย์ในกาลนั้นตามปรารถนา
  และแม้ว่าจะผ่านวัยกลางคน ก็ขอให้มีพลานามัยแข็งแรง
  อายตนะภายในดีเลิศ และสุขภาพจิตใจดีเลิศ


  ๑๑.ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงคบมิตรชั่ว ให้พึงคบแต่บัณฑิตในกาลทุกเมื่อ
  และขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดี คือ
  เป็นผู้มีศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ประกอบด้วยความเพียรและขันติ
  พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕ ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕
  พึงเว้นจากเปือกตม คือ กาม

  พึงยินดีในการรักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา
  วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว


  *** ที่มา
  หนังสือ ทางมรรคผลนิพพาน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 กรกฎาคม 2015
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  [​IMG]


  เมื่อสัตว์โลกทั้งหลาย น้อมเอาความบริสุทธิ์
  คือ “พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ”
  ตลอดทั้ง “พระจักรพรรดิ รัตนะ๗”

  ซึ่งซ้อนอยู่ภายใน

  เราจะเห็นก็ตาม ไม่เห็นก็ตาม ... มีอยู่


  เข้ามาสู่ใจตนเช่นนั้น


  มีผลให้แต่ละสัตว์โลก ... สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไป
  มีกำลังสูงขึ้น ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีไปเพื่อ
  "มรรค ผล นิพพาน"

  เป็นบุญเป็นกุศล เเก่กล้าเป็น
  “บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี” ยิ่งๆขึ้นไปแก่ตนเองผู้ปฏิบัติ  ยิ่งเป็นเท่าไหร่ คือ บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
  เป็นบุญ เป็นบารมี ที่เราบำเพ็ญส่วนภายนอกเท่าไหร่ ... ยิ่งมีผลไปถึงภายใน


  ผลถึงภายในอย่างไร ?
  “จักรพรรดิ” นั่นแหละเขาจะ “เก็บเหตุ”
  ที่สัตว์โลกแต่ละสัตว์โลก บำเพ็ญคุณความดี
  ถ่ายทอดส่งกลับไปยัง “ต้นธาตุต้นธรรม” หรือ “เครื่องธาตุเครื่องธรรม”

  เพื่อ “ปรุงเป็นผล” เป็นวิบาก ส่งผ่านกลับเข้ามายัง ธาตุธรรมที่สุดละเอียดของกายหยาบ ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม
  ให้มีผลเจริญงอกงามไพบูลย์ ในบวรพระพุทธศาสนา
  สุข สมบูรณ์ บริบูรณ์
  ด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ในส่วนของกายเนื้อหรือกายหยาบ มีการส่งไปส่งมาอย่างนี้
  และในขณะเดียวกัน “กำลัง” หรือ “ความแก่กล้าของธาตุธรรม” ที่สัตว์โลกทั้งหลายกระทำ กาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์

  ไปถึงธาตุธรรม "เห็น จำ คิด รู้" สุดหยาบไปจนสุดละเอียด
  ก็ไปมีผลถึง “ต้นในต้น” ... ให้แก่กล้ายิ่งขึ้นด้วย
  เมื่อแก่กล้ายิ่งขึ้น ด้วยการสื่อเชื่อมต่อ “บุญกุศล” จากกายเนื้อซึ่งเป็นฐานของพระ ถ้าทำคุณความดี
  ผ่านเข้าไปจากกายแต่ละกาย ที่มีอยู่สุดกายหยาบกายละเอียด
  ผ่านไปทางภาคผู้เลี้ยง คือ “จักรพรรดิ” ฯลฯ
  ไปจนถึง “ต้นธาตุต้นธรรม”


  แล้วก็ทับทวีกลับเป็นวิบากกรรมมา ยิ่งใกล้ชิดเข้าไปมากเท่าไหร่ บุญบารมีในธาตุในธรรม สุดหยาบสุดละเอียดของท่าน ... ก็แก่กล้าไปตาม
  จนถึง”ต้นธาตุต้นธรรม” เพียงนั้น
  และเมื่อถึงที่สุดของความแก่กล้า คือ “ปรมัตถบารมี” นั้นแล้ว
  ท่านก็มีพลังที่จะบรรลุ "มรรค ผล นิพพาน" ตามส่วน
  พร้อมจะเรียกว่า “พระโพธิสัตว์”
  แปลว่า ผู้ที่ได้รับพยากรณ์แล้ว
  พระผู้บำเพ็ญบารมี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ก็แล้วแต่ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้น เมื่อองค์ใดได้มาบรรลุ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็จะยิ่งมีพลังสูง ที่จะช่วยสัตว์โลกได้มากเพียงนั้น  [​IMG]
  นี่ในส่วนของการบุญการกุศล มันมีความละเอียดลึกซึ้งไปอย่างนี้
  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ได้เปิดเผยเรื่อง “จักรพรรดิ”


  และ "จักรพรรดิ" นี่แหละ
  เมื่อมีมากขึ้น สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น
  ก็จะช่วยให้ผู้เข้าไปนมัสการกราบไหว้
  ปฏิบัติบูชา ... “ถึงธรรมะ” กันได้มาก
  เรียกว่า "กำลังต่อกำลัง" ทุนต่อทุนเลยทีเดียว
  หรือ บารมีต่อบารมี
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  <iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/baB_GWg5PEo?&autoplay=&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 กุมภาพันธ์ 2016
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  <iframe width="265"height="265" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/BKG45weLl9I?&autoplay=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  โปรดทราบ คือว่า แม้ธรรมกายช่วยอะไรๆ ได้มากพอสมควร แต่ทุกคนต้องช่วยตนเอง มาศึกษามาปฏิบัติให้เป็นเอง ให้พอช่วยตนเองได้ เรื่องธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัว จงตั้งใจทำเอง ให้มันเป็นเอง ให้มันเกิดเอง


  ถ้าจะขอความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ ขอให้เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆ ...." เพราะกิจสำคัญคือเรื่องกำจัดกิเลส"....


  ใครเขามาขอให้ช่วยทำอะไร ท่านจงอย่ารับทำให้ทั่วไป เพราะมารเขาสอดละเอียดให้มีภาระมากๆ เรื่องภายในมิใช่เรื่องธรรมดา  ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายทั้งหลาย อย่าเมตตามาก อย่าไปตั้งสำนักรับทำอะไรๆ ถ้ามีเมตตามากเกินอุเบกขา ระวังจะกลายเป็นเมตตุ๊บ คือหล่นตุ๊บ ลงได้ง่ายมาก อย่าอยากดังทางนี้เลยครับ จงปฏิบัติภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสลูกเดียวครับ ให้เขาฝึกปฏิบัติเองครับ เพียงแต่ทำใจให้หยุดให้นิ่ง สัมมาอรหัง ตรงกลางของกลาง ก็ช่วยได้พอสมควรแล้ว ช่วยตัวเองได้มาก ถ้าใจหยุดนิ่งสนิท จนเห็นดวงใสแจ่มละก็ช่วยได้มากเลย แม้โรคภัยไข้เจ็บก็หายได้มากทีเดียว ถ้าทำวิชชาชั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกช่วยได้มากอีก เพราะฉะนั้น จงช่วยตัวเอง และแนะนำผู้อื่นให้ฝึกปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม ในธรรม ถึงธรรมกายเอง ก็จะสามารถช่วยตัวเองได้.
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,885
  กระทู้เรื่องเด่น:
  371
  ค่าพลัง:
  +60,474
  -aql0-bdsmp3vb0hlyhjhjyknjtecrhmgkkplyhl9zsgx43ze2olrd9npsobcs9lgu0k-_nc_ht-scontent-fcnx3-1-jpg.jpg  #หน้าที่สำคัญคือการสร้างบารมี

  จำไว้นะเห็นดวงให้นึกเข้าไปเห็น ณ ภายใน
  พอนึกเข้าไปใสก็นึกเข้าไปศูนย์กลาง การนึกเข้าไปเห็นศูนย์กลางนั้น ใจจะเข้าไปหยุดกลางของหยุดในหยุด จากดวงใหม่ก็นึกเข้าไปเห็นศูนย์ดวงใหม่
  ทีนี้มันละเอียดเข้าไปล่ะซี ใจก็ยิ่งหยุดแน่นเข้าไป

  เมื่อเราเข้าไปสุดละเอียดเท่าไหร่ ภาคผู้เลี้ยง ภาคผู้สอด ภาคผู้ส่ง ภาคผู้สั่ง ภาคผู้บังคับ ภาคผู้ปกครอง
  ถึงต้นธาตุต้นธรรมของเราก็เชื่อมต่อถึงกันหมด
  บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ
  สิทธิเฉียบขาด ซึ่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนของต้นธาตุต้นธรรม ก็ส่งถึงเรามากเท่านั้น

  เมื่อส่งถึงเรามาก เราก็มีโอกาสบำเพ็ญบารมีได้มาก
  ทำความดีได้มาก เมื่อทำความดีได้มาก ภาคผู้เลี้ยงเขาก็จะเก็บเหตุฝ่ายบุญกุศลทับทวีไปยังต้นธาตุต้นธรรม ให้มีกำลังทับทวีสูงขึ้นเพียงไร
  เราก็มีสิทธิอำนาจมีบารมีช่วยตนเอง ช่วยผู้อื่นได้มากเพียงนั้น เข้าใจรึยังล่ะทีนี้ ต้องทำอย่างนี้

  เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ต้องบำเพ็ญทั้งทาน ทั้งศีลและภาวนาอย่าให้ขาด เกิดมาจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติ เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว เอาล่ะเราเตรียมนั่งสมาธิปฏิบัติกัน

  โดยพระเทพญาณมงคลเสริมชัย ชยมงฺคโล
  (หลวงป๋า)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...