การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร !?!

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย วิญญาณนิพพาน, 11 มีนาคม 2012.

 1. วิญญาณนิพพาน

  วิญญาณนิพพาน ทีมงานอาสาฯ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  18,898
  กระทู้เรื่องเด่น:
  36
  ค่าพลัง:
  +20,880
  [​IMG]

  การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร !?!

  ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ดี
  คื อ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ไ ร !?!?
  อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

  • ถ า ม

  การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร ? (ผู้ถาม : ภูริจฉก์)

  • ต อ บ

  มีพระพุทธวจนใน มหาสติปัฏฐานสูตร (๑๐/๒๗๓/๓๒๕) ว่า

  ผู้มีปฏิบัติพึงมี ความเพียร (อาตาปี)
  มีสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัว และมีสติความระลึกได้

  หรืออาจนำเอาหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ผิด ที่เรียกว่า อปัณณกปฏิปทา ๓
  คือการสำรวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินทรียสังวร)
  รู้ประมาณในอาหาร (โภชเนมัตตัญญุตา)

  และมีความเพียรในการปฏิบัติ ไม่เห็นแก่การนอนหลับ (๒๐ / ๔๕๕ / ๑๔๒)
  ก็นำมาใช้ได้ในการประคองให้การปฏิบัติธรรมได้ผลดี

  (ที่มา : คำถาม-คำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๕
  โดย มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์,
  พิมพ์ครั้งที่ ๑, พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๖๒)

  แสดงกระทู้ - การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร !?! • ลานธรรมจักร
  [/FONT]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1.jpg
   1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   34.8 KB
   เปิดดู:
   22
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2016
 2. barking dog

  barking dog เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2012
  โพสต์:
  765
  ค่าพลัง:
  +150
  ขอบพระคุณท่านเจ้าของกระทู้เป็นอย่างสูง
  ขอร่วมโพสต์ "โพชฌงค์ 7" ไว้ในกระทู้ด้วยจ้า

  ------------------------------------------------------------------------------
  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 เล่ม 19 หน้า 141-144 ได้กล่าวถึงการที่ผู้ป่วยได้ฟังการแสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์และการสาธยายโพชฌงค์แล้วอาการป่วยทุเลาเบาบางจางให้ไว้ถึงสามเรื่องติดต่อกัน

  เรื่องที่หนึ่งเล่าว่า คราวหนึ่งพระมหากัสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์ทุกอย่างมิได้ขาด เป็นผู้ตระหนักในสังฆสามัคคีและความดำรงมั่นแห่งพระสัทธธรรมเป็นที่ประจักษ์ พักอยู่ที่ถ้ำชื่อว่าปิปผลิ ท่านนอนอาพาอาการไข้สูง
  พระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวว่าพระมหากัสปะอาพาธหนัก จึงเสด็จไปเยี่ยมถึงที่พัก ครั้นทรงไต่ถามอาการจากพระมหากัสปะแล้ว ทรงทราบว่าท่านยังอาพาธหนัก ไม่สบาย อาการไข้ยังไม่ลด พระองค์จึงทรงแสดงโพชฌงค์ให้พระมหากัสปะฟัง ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

  ดูก่อนกัสสปะ โพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ วิริยสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ ปิติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ สมาธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  ดูก่อนกัสสปะ อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

  พระมหากัสสปะกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์ดีนัก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วพระมหากัสสปะปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้ว และอาพาธนั้นพระมหากัสปะละได้แล้วด้วยประการฉะนี้แล

  ----------ที่มา โพชฌงค์ องค์แห่งการตรัสรู้--------

  เข้าใจว่าหลายท่านเจริญกันอยู่แล้ว

  sun dog รู้จัก "โพชฌงค์ 7" เพราะสมัยก่อนตอนไปวัดบ่อยๆพี่ๆที่วัดสวดโพชฌงคปริตรให้พระอาจารย์ เมื่อก่อนตัวเองไม่ค่อยเข้าใจความหมายบทสวดนี้มากนัก มาถึงตอนนี้จึงได้เข้าใจ นำมาโพสต์เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์จ้า
   
 3. tuta868248

  tuta868248 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  564
  ค่าพลัง:
  +1,116
  การปฏิบัติธรรมจะให้ผลดีคือ 1. ทำถูกวิธี 2. ทำให้ถูกหลัก 3. ทำให้ต่อเนื่องคะ ขึ้นอยู่กับความศรัทรา ความวิริยะ ของตนเอง เดินตามทางสายเอกของพระพุทธเจ้า ทางสายเอกของพระพุทธเจ้ามีทางเดียวคือ วิปัสสนาตามแนว สติปัฏฐาน 4 มี 1. กาย 2. เวทนา 3. จิต 4. ธรรม คะ 1. กายมี เดิน ยืน นั่งนอน 2.เวทนามี สุข ทุกข์ เฉย 3. จิต มี คิดดี คิดชั่ว 4. ธรรม มี ชอบ ไม่ชอบ ฟุ้ง หง่วง สงสัย คะ บุญรักษานะคะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...