การรับรู้สภาวะที่แท้จริง ของร่างกายในธรรมปัจจุบัน คือ อริยสัจ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 12 มกราคม 2009.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]
  การรับรู้สภาวะที่แท้จริง ของร่างกายในธรรมปัจจุบัน คือ อริยสัจ
  <O:p</O:p
  เมื่อวันพฤหัสบดี 15 ก.ค. 2536 สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตามาสอนไว้ดังนี้

  <O:p</O:p
  1.การรู้สภาวะที่แท้จริงของร่างกายในธรรมปัจจุบัน คือ อริยสัจ เป็นทุกขสัจที่พระอริยเจ้าจักต้องยอมรับนับถือ สภาวะที่แท้จริงของร่างกายไม่มีใครเขาฝืนมันได้ ยิ่งฝืนมากเท่าไหร่ ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น ร่างกายเป็นไปตามสภาวะปกติของมัน คือ ทำงานหนักเกินกำลัง มันก็เสื่อมโทรมให้เห็นปรากฏชัดเจน เป็นเวทนาอยู่ภายใน หากจิตรับทราบเวทนานั้นแล้ว วางป็นสังขารรุเบกญาณ คือยอมรับสภาพของร่างกายขณะนั้นๆ จิตก็ไม่จักดิ้นรอเพื่อให้พ้นจากสภาวะนั้น ซึ่งไม่มีใครพ้นไปได้ เมื่อยอมรับจิตก็จักมีความสุข ด้วยความเห็นร่างกายนี้ มีความเสื่อมไปตามปกติของมัน

  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  2.ประการสำคัญต้องรู้อยู่เสมอว่า ร่างกายนี้มิใช่เรา มิใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย น่างกายไม่มีในเรา จิตก็จักผ่อนคลายจากความยึกเกาะในเวทนานั้น ดังนั้นการกำหนดรู้ว่าร่างกายเสื่อมนั้นเป็นของจริง จิตก็ควรจักยอมรับความจริงนั้นๆ

  <O:p
  3.ในเมื่อรู้ก็สมควรพัก ดูความเสื่อมและเห็นความดับไปของความเสื่อมนั้น เมื่อร่างกายได้พักพอสมควรแล้ว ก็จักเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอย่างชัดเจน

  <O:p
  4.บุคคลผู้รู้จริงจักไม่ฝืนสภาพร่างกาย กล่าวคือไม่มีความเบียดเบียนร่างกายจนให้เกินไปกว่ากฎธรรมดา (ผู้เห็นทุกข์จริงจะไม่ฝืน และไม่เพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเอง)


  <O:p</O:p5.กฏธรรมดาคืออะไร อย่างร่างกายแก่ก็ไม่ฝืนความแก่ อย่างสตรีแก่แต่ไม่ยอมแก่ ไปผ่าตัดเสริมสาว ทำร่างกายเจ็บปวดก้เป็นการเบียดเบียน หรือ คนเจ็บป่วยมีหนทางรักษา แต่ฝืนกฎธรรมดาไม่ยอมรักษา ไม่ยอมใช้ยา ไม่ยอมไปหาหมอ ก็เบียดเบียนร่างกาย อย่างร่างกายเสื่อม ต้องการเปลี่ยน อิริยาบถ จิตไม่รู้เท่าทัน ถือทิฏฐิ นั่งนาน ยืนนาน เดินนาน นอนนาน ก็ฝืนกฏธรรมดา คือการเบียดเบียนร่างกายเช่นกัน

  <O:p</O:p
  <O:p

  6.คำว่าสังขารุเบกขาญาณ ต้องแปลว่า วางเฉยอย่างรู้เท่าทันในกองสังขารทั้งปวง คือ ยอมรับกฎธรรมดาอัน เป็นจริงของสภาพร่างกาย

  <O:p</O:p
  <O:p

  7.อย่าคิดว่า เกิดมาชาตินี้ ขอมีร่างกายเป็นชาติสุดท้าย แล้ว ตะบี้ตะบันใช้งานมันไปอย่างไม่มีปัญญา ร่างกายถูกเบียดเบียนเท่าไหร่ จิตอาศัยเป็นเครื่องอยู่ ก็จักมีเวทนาที่ถูกเบียดเบียนเท่านั้น

  <O:p</O:p
  <O:p
  8.จักต้องรู้จักกฎธรรมดาของร่างกาย จิตจึงจะเป็นสุขได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ร่างกายมันมีความสกปรก ต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวัน จิตเหมือนในบ้าน บ้านสกปรกตามกฎธรรมดาของโลก ถ้าไม่เช็ดไม่ล้างไม่ถูให้อาด คนอยู่จักหาความสบายใจได้หรือไม่ ร่างกายเช่นกัน กฎของธรรมดาเป็นอย่างนั้น ถ้าเราฝืนธรรมดาไม่อาบน้ำให้มัน จิตก็ทุกข์ไม่สบายใจเช่นกัน

  <O:p</O:p
  <O:p
  9.นี่คือธรรมในธรรมของร่างกาย ที่เจ้าจักต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่อารมณ์สังขารุเบกขาญาณที่ถูกต้องโดยไม่ฝืนกฎธรรมดาของร่างกาย

  <O:p</O:p
  <O:p
  10.จำไว้ธรรมของตถาคต ต้องเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียน ทั้งร่างกายและจิตใจ ยอมรับกฎของธรรมดาของร่างกายและจิตใจ เช่น<O:p</O:p
  ก) ทุกข์ของร่างกาย หรือ โรคของร่างกาย ระงับได้ก็พึงระงับอย่างรู้เท่าทัน<O:p</O:p
  ข) ทุกข์ของจิตใจ หรือโรคของจิตใจ อันได้แก่สังโยชน์ 10 ก็จักต้องรู้กำหนดรู้กฎของธรรมดาของอารมณ์ที่ยังสังโยชน์นั้นๆ เห็นการเกิดดับไปของอารมณ์สังโยชน์นั้นๆ แล้วพึงอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของตถาคต เป็นยารักษาโรคหรือทุกข์ของจิตใจ ให้หายขาดจากโรคนั้นๆ <O:p</O:p
  <O:p


  11.อารมณ์กำหนดรู้จักต้องมี รู้ร่างกาย รู้จิตใจ รู้ระงับ รู้รักษา ให้ตรงจุดที่เป็นโรค จิตก็จักเป็นสุข หมดความเบียดเบียนทั้งร่างกายและจิตใจ<O:p</O:p
  <O:p

  ธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ 6
  พระราชพรหมยานมหาเถระ หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง

  รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน จากหนังสือ ธรรมที่นำสู่ควาหลุดพ้น<O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มกราคม 2009
 2. แงซาย ชายดอย

  แงซาย ชายดอย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,028
  ค่าพลัง:
  +1,312
  โมทนาสาธุ ธรรมทาน ของคุณลุงหมอ และทุกท่านที่เผยแพร่ครับ

  สมหวังๆ ในนิพพานกันทุกคนนะครับ
   
 3. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,174
  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
   
 4. EakChutidet

  EakChutidet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  199
  ค่าพลัง:
  +855
  [FONT=&quot]ขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทำใดๆ[/FONT][FONT=&quot]
  ของข้าพเจ้าล่วงเกินท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวจีกรรม,มโนกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมมา ณ ที่นี้[/FONT]
  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน แสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๓
  "โครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต"
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ชมรมพุทธวิถี ชมรมพุทธศิลป์ และชมรมสารธรรมล้านนา
  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


  *ขอความกรุณา ส่งต่อให้ได้มากที่สุด ถือว่าเป็นการทำธรรมทาน ซึ่งเป็นการสร้างบารมี ขั้นสูง*
  *การฟังธรรมเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่ง*
  *ขออนุโมทนา กับท่านที่เปิดอ่าน ท่านสามารถไปร่วมและท่านที่ส่งเมล์ต่อ สาธุๆๆ*
  *ขอภัยหากเมล์ฉบับนี้รบกวน*
  สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  saratamlanna.com
  ฟังสปอร์ตโฆษณาตรงลิงค์ด้านล่างค่ะ
  Download Track 1 - MP3 Ringtone Track 1 by - Free Music Hosting
  <table width="73%" align="center" border="0" height="201"> <tbody> <tr valign="center" align="middle"> <td colspan="2">
  องค์บรรยาย​
  </td></tr> <tr valign="center" align="middle"> <td width="51%">
  ๑.หลวงปู่ภูพาน
  </td> <td width="49%">
  "รู้เช่นเห็นชาติ...รู้แจ้งเห็นจริง"
  </td></tr> <tr valign="center" align="middle"> <td>
  ๒.พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
  </td> <td>
  "วิถีพุทธในยุคบริโภคนิยม"
  </td></tr> <tr valign="center" align="middle"> <td>
  ๓.พระอาจารย์ ว.วชิระเมธี
  </td> <td>
  "เมื่อเราเป็นของ...ของมัน"
  </td></tr> <tr valign="center" align="middle"> <td>
  ๔.อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
  </td> <td>
  "มหัศจรรย์ในพุทธศาสนา"
  </td></tr></tbody> </table>
  มีหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ อาหาร และเครื่องดื่ม บริการฟรี​
  สอบถามรายละเอียดการจัดงานและร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ และซีดีธรรมะ
  หรือเป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหาร และเครื่องดื่ม​
  <table width="79%" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">
  รายชื่อและผู้ประสานงานโครงการฝ่ายต่างๆ​
  </td></tr> <tr> <td colspan="3">
  ฝ่ายจัดหาทุน​
  </td></tr> <tr> <td width="31%">
  แพทย์หญิงดุลยา ไชยเศรษฐ​
  ๐๘๑-๗๑๖๓๙๖๐​
  </td> <td width="34%">
  คุณศิริกันยา หาญผจญศึก ​
  ๐๘๑-๘๘๑๓๗๘๓​
  </td> <td width="35%">
  คุณพัฒนุช ชนะนนท์ ​
  ๐๘๑-๘๘๒๙๘๓๙​
  </td></tr> <tr> <td>
  คุณอรษา ตันติพงศ์ ​
  ๐๘๙-๔๓๓๗๘๐๑​
  </td> <td>
  คุณสุภาภรณ์ พงศธรบริรักษ์ ​
  ๐๘๑-๕๙๕๐๗๑๓​
  </td> <td>
  คุณน้ำเชื่อม ยิ้มฤทธิ์ ​
  ๐๘๑-๒๘๘๑๒๓๕​
  </td></tr> <tr> <td>
  คุณวงษ์วดี นิสูง ​
  ๐๘๖-๕๘๗๔๙๘๑​
  </td> <td>
  คุณอรษา ตันติพงศ์ ​
  ๐๘๙-๔๓๓๗๘๐๑​
  </td> <td>
  คุณอมรรัตน์ โลหะวานิชบุตร ​
  ๐๘๑-๕๓๐๖๕๒๕​
  </td></tr> <tr> <td>
  คุณศุภศิริ อริยวุฒยากร ​
  ๐๘๑-๘๘๓๘๗๘๓​
  </td> <td>
  คุณศศิธร โอฬารรัตนชัย ​
  ๐๘๖-๖๗๒๓๑๙๒​
  </td> <td>
  คุณพิกุล นาแล ​
  ๐๘๑-๘๘๓๘๗๘๓​
  </td></tr> <tr> <td colspan="3">
  ฝ่ายโรงทาน,อาหารถวายพระและงานทั่วไป​
  </td></tr> <tr bgcolor="#ffccff"> <td>
  วัดปันเส่า​
  ๐๕๓-๒๘๙๑๕๕​
  </td> <td>
  คุณวัชรา โคจรวิสาร ​
  ๐๘๙-๖๓๕๔๙๖๙​
  </td> <td>
  โชตนาคลินิก​
  ๐๕๓-๒๑๕๕๖๑​
  </td></tr></tbody></table>​
  หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ชมรมสารธรรมล้านนา​
  ธนาคาร กสิกรไทยจำกัด สาขาช้างเผือก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๗๙-๒-๐๕๗๐๐-๙​
  ... ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและครอบครัว ... ​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • t1.jpg
   t1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   192.1 KB
   เปิดดู:
   40
  • t.jpg
   t.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.3 MB
   เปิดดู:
   38
  • 01. Track 1.mp3
   ขนาดไฟล์:
   2.4 MB
   เปิดดู:
   25
 5. มารโลกันต์

  มารโลกันต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,989
  ค่าพลัง:
  +8,606
  เห็นชอบเป็นที่ยิ่งแล้วครับ

  อนุโมทนา ในธรรมทานังครับ


  ขอบคุณท่าน จขกท ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...