การสร้างพระปฏิมากร ถาวรวัตถุในพระศาสนา และ อุปการะต่อการบำเพ็ญบารมี

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 25 พฤศจิกายน 2014.

แท็ก:
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  อาศัยรูป อบรมนาม ในที่สุด เพื่อเหนือบงการจากรูป*นาม

  [​IMG]  ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษ สตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระทำรูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ ขึ้นไว้ จะได้ประมาณอานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้า”

  สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้ เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

  ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระ พุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

  นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

  เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  [​IMG]


  [​IMG]


  วิชาหลวงปู่ดู่กับพระผงจักรพรรดิที่แตก คอหักบ้าง คือไม่สมบูรณ์ทุกอย่างมีแต่คนนำมาทิ้ง กลัวในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเมื่อได้พระไม่ดี ไม่สวยงาม ผมคนหนึ่งละที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อน แต่ศาสตร์วิชาหลวงปู่ดู่ท่านบอกไว้ว่า "พระของข้า ถ้าแตกก็ยังมีพลังงาน นอกจากละลายเป็นน้ำเท่านั่น"
  ผมเลยทดลองด้วยตัวเองว่า วิชาจักรพรรดิที่มีพลังงานนั้นมีจริงไหม การอัดบรรจุพลังงานไว้ที่รูปลักษณ์ท่านจะเกิดอะไรขึ้น นานมามากแล้วหลายปี ผมได้พระผงหลวงปู่ดู่ที่หล่อแบบขาขาดไม่ดี มีคนนำมาให้ผม ผมก็ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์โยธิน กับวิชาบรรจุพลังงาน ที่องค์พระมีอยู่ว่า การที่เราได้กำพระสวดมนต์ทุกวันนั้นพลังงานจะบันทึกที่จิตเราและองค์พระ เพราะเรามีรูปและนามสามารถส่งบันทึกกระแสที่ดีลงไปที่วัตถุได้โดยไม่มีประมาณ ผมจึงตั้งใจสวดจักรพรรดิและนั่งมองพระหลวงปู่ สลับหลับตาและส่งกระแสจิตไปที่พระทุกวัน ขนาดทำงานก็ยังน้อมจิตส่งไปที่หลวงปู่ดู่ เพื่อพิสูจน์ว่าพลังงานจะบรรจุอย่างไร เมื่อผมทำทุกวันเป็นระยะเวลา 5 เดือนก็เกิดปรากฏกราณ์พระผงแตกเป็นเกร็ดใสๆ พร้อมพระผงก็แตกร้าวทีละส่วน และปรากฏตามธรรมชาติ ผงเหมือนสำลีแตกผุดออกมาเป็นเป็นแท่งยาวต่างๆ และตกหล่นบนพื้นไม้ ผมจึงตกใจเพราะอะไร เราทำผิดวิธีหรือเปล่าหรือเพราะอะไร...จึงสอบถามพระอาจารย์ ท่านเอ่ยว่านั้นคือพระธรรมธาตุหลวงปู่ดู่ และพลังงานจักรพรรดิได้ที่เราสวดบรรจุลงไปทุกวัน บวกกับความร้อนจากกระแสจิตที่ส่งผ่านไปวัตถุจนทำให้องค์พระแตก อัดพลังงานลงไปโดยไม่มีประมาณ ซึ้งแสดงให้เห็นว่าศาสตร์หลวงปู่ดู่ พลังงานท่านเยอะมากจนรับไว้ไม่อยู่ บวกกับความตั้งใจของเราที่ปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงเกิดผล....จบ....
  ...............................
  จึงแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มฝึกใหม่ หรือเริ่มสวดจักรพรรดิ ให้ตั้งใจทำนะครับ พิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง รู้ด้วยตัวท่านเอง ตั้งใจทำพูดให้น้อยๆ ใช้ปัญญาวิเคราะห์ สภาพของความเป็นจริงในสังคม เพราะห้องเรียนที่ดีที่สุดคือสภาพของสังคมปัจจุบัน และมนุษย์ด้วยกันมีทุกรูปแบบ..สู้ๆ สาธุ สาธุ สาธุ
  เครดิต https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417925878397911&set=pcb.417925935064572&type=3&theater
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า......
  จงอย่าไปยึดติดครูบาอาจารย์ ให้เดินตามวิธีทำของท่านแล้วนำมาปฏิบัติ
  ที่บ้าน แล้วถ้าท่านไม่อยู่หล่ะ ไม่ได้สอน เราจะทำตามท่านได้ไหม  [​IMG]  [​IMG]
  เครดิต https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388769607980205&set=pcb.388771477980018&type=3&theater
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  (สมเด็จย่าทรงงานศิลป)
  พระพุทธรูปเซรามิกฝีพระหัตถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระพุทธรูปฝีพระหัตถ์นี้อาจมิใช่งดงามด้วยความวิจิตรพิสดารทางศิลปะ แต่งดงามด้วยพระพุทธลักษณะที่สงบนิ่งมั่นคง อันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันสงบสันโดษ ทรงอาศัยงานอดิเรกเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ เจริญพระสมาธิ ผลงานฝีพระหัตถ์ในส่วนนี้ สะท้อนถึงพระราชจริยาวัตรและพระราชอัธยาศัยในพระศาสนา ปรัชญา และศิลปะ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  ครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่สด หลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด หลวงปู่ดูํ หลวงตาม้า ท่านสอนไว้ว่า แม้บุญจากการสร้างถาวรวัตถุอาจไม่มากเท่าสร้างพระในใจคน แต่ก็มีอานิสงส์มากในพุทธานุสสติ การสร้างพระในใจคนมีประโยชน์มาก เพราะผุ้สร้างบารมีจะต้องได้เกิดมาอีกนับไม่ถ้วน ต้องเจอพวกเค้าอีก จะได้เกื้อกูลกัน แต่ถาวรวัตถุอยู่ได้เฉพาะยุคสมัยไม่กี่ร้อยกี่พันปี เว้นกรณีพิเศษคือ มีคนได้อาศํยถาวรวัตถุนั้นเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมได้ก่อนวัตถุแตกสลาย
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  สำเร็จแล้ว!!! พระธรรมกายสำเร็จด้วยวัชรธาตุ+เหล็กไหลเงินยวง+สุริยันราชา พร้อมรัตนจักร

  [​IMG]


  พระเหล็กไหลสามพี่น้องและรัตนจักรเหล็กไหลได้อุบัติขึ้นในโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ
  ช่างตกแต่งเสร็จแล้ว จะนำถวายแก่หลวงป๋าเพื่อให้พระสามพี่น้องนี้อยู่คู่พระศาสนาตลอดกาลนาน ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่สัตว์โลกในภพสาม ไปถวายด้วยกันนะครับที่วิหารกลางน้ำ วัดหลวงพ่อสด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 12.00 น. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยครับ...สาธุ  อนุโมทนากับท่าน่เจ้าของโครงการและสหธรรมิคผู้ร่วมบุญบารมี

  https://www.facebook.com/photo.php?...27346662.86841.100000726535232&type=3&theater
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  เคล็ดลับ ศาสตร์การฝากกระแส

  <iframe width="888" height="555" src="https://www.youtube.com/embed/6MRv45cToFA?&autoplay=&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 มกราคม 2016
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  ถวายไว้ในพระศาสนา ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แล้วครับ

  [​IMG]


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 มกราคม 2016
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  กล่าวถวายพระเหล็กไหลกายสิทธิ์สามพระองค์ และคำอธิษฐาน

  [BIGVDO]http://palungjit.org/attachments/a.3587714/[/BIGVDO]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 มกราคม 2016
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  องค์สำคัญ องค์ที่4 ตัวแทนแห่งพระปฐมบรมศาสดา พระพุทธเจ้าองค์ต้นที่มีอานุภาพมากที่สุด

  "พระปฐมบรมศาสดา" (หลวงพ่อองค์ต้น) หน้าตัก 36 นิ้ว
  พร้อมกับรัตนจักร ทีจะบรรจุไว้ใต้ฐาน


  จะสร้างด้วยเหล็กไหลทองปลาไหลล้วนๆ ซึ่งจะต้องทำพิธีเชิญมาจากในถ้ำอย่างน้อยต้อง 300 กิโลขึ้นไปถึงจะเพียงพอ เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ รับรองว่าสั่นสะเทือนไปทั้งโลกสามแน่นอน

  เพราะพี่Baramee Raktham ต้องการสร้างให้ท่านเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรก

  ขอเวลาในการปั้นแบบหน่อยนะครับ เพราะต้องการสร้างให้ท่านเป็นหนึ่งในโลกทั้งความศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุด


  ลักษณะเหมือนกับพระเหล็กไหลสามพี่น้อง คือเป็นพระธรรมกายจีวรพริ้ว เกตุดอกบัวตูม นั่งอยู่บนองค์ฌาน เม็ดพระศกเวียนขวา มีรัตนจักรที่บนฝ่ามือและฝ่าเท้า พร้อมกับรัตนจักรเหล็กไหลประจำพระองค์เนื้อทองปลาไหลเช่นกัน โดยจะวางรัตนจักรนี้ไว้ที่ใต้ฐานองค์ฌานของท่าน (ตามแบบในทิพย์ละเอียด) แบบเดียวกับพระเหล็กไหลสามพี่น้อง  หมายเหตุ เมื่อสำเร็จแล้วจะถวายไว้ในพระศาสนา ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ครับ
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 มกราคม 2016
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  สร้างพระ / หลวงปู่อ่อนแสง อินทปัญโญ วัดบ้านเขี่ย อ.เชียงของ ให้ปัญญา

  ปัญหา : หลวงปู่ครับ บางทีเขาว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการสร้างพระอิฐ พระปูน ไม่มีประโยชน์
  จนบางที่ถึงขนาดไม่ให้ยกมือไหว้ พระพุทธรูปเสียเลย หลวงปู่อย่างนี้เราจะถืออย่างไรครับ
  หลวงปู่อ่อนแสง : อันนี้นี่นะ คนพูดนี่ไม่คิด ไม่พูดโดยใช้ปัญญา การสร้างพระพุทธรูปเขาไม่ได้มุ่งหมายให้เราไปงมงาย
  ที่สร้างพระพุทธรูปนี่เขาให้เราเอารูปนั้นไว้เป็นสิ่งแทนพระเจ้า (หลวงปู่เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้า)
  ให้รำลึกถึงคุณงามความดีพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณที่พระเจ้าได้เสด็จสั่งสอนสัตว์
  ไม่ได้ให้ว่าไหว้ก้อนเหล้ก ก้อนอิฐก้อนปูน น้อ
  ปัญหา : แล้วที่บางสำนักบอกให้ไม่ต้องไปกราบไม่ต้องไว้ให้ทำลายพระพุทธรูปทิ้งเสียครับหลวงปู่
  หลวงปู่อ่อนแสง : โอ๊ย มันขาดปัญญาน๊อ การกราบพระพุทธรูปไม่ใช่กราบพระอิฐพระปูน
  เป็นการกราบไหว้สาคุณแห่งองค์พระเจ้าที่เมตตาสั่งสอนอริยะสัจจ์4แก่เวไนยสัตว์ มีบุญญานุภาพมากน้อ
  ส่วนพวกที่คิดว่าพระพุทธรูปเป็นอิฐหินปุนทรายแล้วทำลายนี่เป็นอนันตริยกรรม ลงอเวจีน่ะ
  เพราะการที่ทำลายพระพุทธรูปนี่เท่ากับปองร้ายองค์พระเจ้าน้อ เป็นอนันตริยกรรม ด้วย
  ปัญหา : แล้วคนที่หลงเชื่อกล่าวลบหลู่พระพุทธรูปหรือทำลายตามที่เจ้าสำนักตนเชื่อล่ะครับ
  หลวงปู่อ่อนแสง : คนที่ทำร่วมเพราะเขลาตามเขาไปก็เป็นวิบากกรรม แต่คนต้นคิดคนเผยแผ่สั่งสอนนี่หนักสุด
  ปัญหา : หลวงปู่ครับ บางคนเขาว่าวัตถุมงคลไม่มีในมงคลพระพุทธเจ้าอ่าครับ
  หลวงปู่อ่อนแสง : อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดเลยล่ะนะ (ผมผู้ถามงง) หลวงปู่เมตตาอธิบายหน่อยครับ
  ท่านยิ้ม ก็เป็นความเห็นที่ผิด วัตถุมงคลใครว่าไม่มีในมงคล 38 ของพระพุทธเจ้าล่ะ มีสิ
  อย่างเราใส่รูปที่เป็นรูปแทนพระเจ้า ก็หมายถึงว่าเราเคารพบูชาในองค์พระเจ้า
  ก็เป็นปูชาจปูชนียานัง(บูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคล) แถมได้พุทธานุสสติเป็นเครื่องระลึกถึงองค์พระเจ้าอีก
  ครั้นเป็นรูปพระอริยสงฆ์ ก็ได้มงคลข้อ การเห็นรูปสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ง หากใส่พระวัตถุมงคลทำความดี ตัวคนใส่ก็ได้มงคลคือการละเว้นบาป ไปบุชาวัตถุมงคลจากวัดก็เรียกว่ามงคลจากการให้ทาน แล้วอย่างนี้จะว่าวัตถุมงคลไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร ผู้ที่พูดที่กล่าวไม่เข้าใจในเรื่องวัตถุมงคลเลย
  การมีวัตถุมงคลไม่ใช่การงมงาย เป็นการมีเครื่องระลึกนึกถึงในองค์แก้วประเสริฐ 3 ประการ ผู้ใดระลึกถึงแก้วประเสริฐ 3 ประการ ก็ย่อมมีความเจริญนะ ผู้ที่ต่อต้านเข้าใจผิดนี่อาจจะเป็นการปรามาสในคุณของพระเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ได้นะเพราะ การสร้างวัตถุมงคลผู้สร้างก็มีไว้เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกในองค์ 3 ทีนี้เราไปต่อว่า ก็บาปเปล่า ๆ ๆ ปรามาส แก้วสามประการ กรรมหนักเน้อ  [​IMG]
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  ภาพถ่าย ขณะเตรียมโต๊ะบวงสรวง การสร้างพระเจ้าทันใจปางพระพุทธเจ้าทรงเครื่องจักรพรรดิเปิดโลก และสวดมนต์ข้ามปี วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ครับ


  แสงสีขาวพุ่งมาตรงโต๊ะวางบายศรี

  [​IMG]
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  การอัญเชิญเหล็กไหลท้องปลาไหล เพื่อนำมาสร้างองค์จำลองแทนพระธรรมกายของสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา ได้เริ่มสองรอบแล้วครับ ครั้งละประมาณ 21-22 กิโลกรัม

  ซึ่งจะต้องใช้อย่างน้อย 300 กก.  [​IMG]


  [​IMG]  ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/grasib?fref=photo
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  [​IMG]
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  คนที่หมั่นชำระหนี้สงฆ์ตลอดเวลานั้น ให้สังเกตุดูก็ได้ว่า ชีวิตจะเริ่มดีขึ้น โรคเวรโรคกรรมจะหายขาด เงินทองที่เคยติดขัด หนี้สินที่เคยมีมากมายจะค่อย ๆ ลดลงไป จนกลายเป็นคนมีเงินอย่างน่าอัศจรรย์ "การชำระหนี้สงฆ์ ถ้าจะชำระให้ครบถ้วน เป็นเงินเท่าไรก็ไม่พอ ให้สร้างพระพุทธรูปถวายเป็นวิหารทาน พระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์ หนี้สงฆ์ที่แล้ว ๆ มา ถือเป็นการหมดกันไป"


  พระราฃพรหมยาน วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีฯ)


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 มกราคม 2016
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  <iframe width="555" height="555" src="https://www.youtube.com/embed/sA7W4E8zx5s?&autoplay=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  [​IMG]


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 กุมภาพันธ์ 2016
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  พระโพธิสัตว์เจ้า เวลาท่านทำอะไร ท่านเล็งเห็นถึงผลประโยชน์เป็นมหาภาค ท่านไม่มองเพียงจุลภาค เอามวลมหาชนเป็นหลักใหญ่
  อย่างหลวงตาม้า เวลาท่านทำอะไร ท่านคำนึกถึงผูู้คน ดวงจิตเป็นมหาภาค ท่านจะแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ นี้แหละคือการสงเคราะห์ ทุกดวงจิต ไม่เว้นแม้สักดวงจิตเดียว ไม่ว่า ดวงจิตนั้น เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ตาม
  คน ผี เทพ พรหม ล้วนตกอยู่ภายใต้ วัฎฎะสงสาร เวียนเกิดเวียนตาย ไม่รู้จบรู้สิ้น
  พระแม่จามเทวีสร้างวัดนับพันวัด พันเจดีย์
  ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยชาวปี ครูบาชัยยะวงศา ู บูรณะ วัดร้าง สร้างวัดใหม่ แม้ที่กันดาร ในป่าในเขา ท่านเดินทางไป ซ่อมสร้าง ตามรอยสืบสานกันมา ตามไปบูรณะ ทุกหนทุกแห่ง เป็นสารสืบสานสืบตามรอยต่อกันมา  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,478
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,978
  ใครมีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน จะเป็นพระอิฐ พระปูน พระทองเหลือง พระแก้วก็ดี อย่านึกว่าไหว้แล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้ มันมีเรื่องๆ หนึ่งอยู่ที่วัด มีคนมาขอพระพุทธรูปข้างโบสถ์ที่วัด พอขอไปแล้วพระพุทธเจ้ามาบอกกับหลวงพ่อว่า “ต่อไปนี้ใครมาขอฉันไป คุณอย่าให้นะ ไอ้พวกนี้มันไม่ไหว้ฉันหรอก มันเอาไปหากิน”
  พระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานแล้ว ใครจะกราบท่าน ไหว้ท่าน ท่านรู้ สังเกตดู หลวงพ่อจะกราบพระอิฐพระปูนข้างวัดก็ช่างเถอะ เรางี้อาย ท่านกราบแบบนอบน้อม ยกมือแต่ละครั้งเหมือนกับว่าท่านไหว้พ่อไหว้แม่จริงๆ เห็นใครกราบพระไม่สวยเท่าหลวงพ่อเลย เราต้องอายเลยท่านกราบด้วยใจจริงๆ

  หลวงพ่อวัดท่าซุง สอนลูกหลาน
  [​IMG]
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...