เสียงธรรม ขออนุญาตสอบถามครับ (เพื่อความกระจ่าง และความเข้าใจถูกต้อง)

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย Khonjaiboon, 26 พฤศจิกายน 2017.

 1. Khonjaiboon

  Khonjaiboon กฏแห่งกรรม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  บทสวดมนต์ทั้งหมดด้านล่างนี้ กระผมเรียงถูกต้องแล้วหรือไม่ ผิดถูกอย่างไร ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

  อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

  อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

  อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

  วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

  วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ-สัมปันโน สุคะโต

  โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ


  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ


  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง

  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อะหังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามิ

  ทุติยัมปิ อะหังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามิ

  ตะติยัมปิ อะหังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามิ

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

  ๒. อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

  ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

  ๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

  ๕. สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป

  ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวิสาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สะเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

  นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สัก์ยะมุนี สะมาหิโต

  นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยีสุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

  สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

  เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

  เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง

  เต ขีระพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง

  ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ

  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

  อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


  เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

  หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

  เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

  อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

  สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร

  ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (สวดเท่าอายุ +1)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ


  ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง

  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

  ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

  หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ

  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล

  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

  เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

  กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก

  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

  ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี

  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

  เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

  ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

  ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

  ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา

  วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

  อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา

  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

  ______________________________________________________________


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  โสฬะสะมังคะลัญเจวะ นะวะโลกุตะระธัมมา

  จัตตาโรจะมะหาทีปา ปัญจะพุทธามะหามุนี

  เตปิฏะกาธัมมะขันธา ฉะกามาวะจะระเทวา

  ปัญจะทะสะภะเวตัพพัง ทะสะมังสีละเมวะจะ

  เตระสะธุตังคานิ ปาฎิหาริยัญจะทะวาทะสะ

  เอกะเมรุ สุราอัฎฐะ ทะเวจันโทสุริโยตะถา

  สัตตาสัมโภชฌังคาเจวะ จะตุททะสะจักกะวัตติจะ

  เอการะสะวิสะนุราชา สัพเพเทวามัง ปาละยันตุสัพพะทา

  เอเตนะมังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

  _______________________________________________________________

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

  ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

  ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

  อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

  สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา

  สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง


  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม

  ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม

  ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

  ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา


  โอมมะ พุทธธัง จักกะวาลัง อะหังปิตัง ชานามิ

  ธัมมัง จักกะวาลัง อะหังปิตัง ชานามิ

  สังฆัง จักกะวาลัง อะหังปิตัง ชานามิ

  _______________________________________________________________

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  โอมมะ พระพุทธโธ อิติปิโสภะคะวา

  จะตุโกนจา มะหายันตัง อักขระ ยันตัง คาถา สันตัง วิกลึงกะเล

  ทุติยัมปิ จะตุโกนจา มะหายันตัง อักขระ ยันตัง คาถา สันตัง วิกลึงกะเล

  ตะติยัมปิ จะตุโกนจา มะหายันตัง อักขระ ยันตัง คาถา สันตัง วิกลึงกะเล

  โอมมะ ยะเคลื่อน ยะคลอน ยะถอนออกมา ด้วยนะโมพุทธายะ

  จะ พะ กะ สะ อิ กะ วิ ติ สวาหะ

  พุทธังปัจจะขามิ ธัมมังปัจจะขามิ สังฆังปัจจะขามิ สวาหายะ ประสิทธิเมฯ

  ( 3,5,7,9 จบ )

  _______________________________________________________________

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)


  พุทธะบูชา ธรรมมะบูชา สังฆะบูชา ข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารย์ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ อะธรเวร อะธรกรรม อัธธะโศก อัธธะโรค อัธธะภัย อัธธะปวงใจ อัธธะปวงมาร

  อายะศักดิ์บุญมี อายะศักดิ์เศรษฐี อายะศักดิ์มั่งมี อายะศักดิ์สมบัติ อายะศักดิ์รุ่งเรือง อายะศักดิ์เพิ่มพูนฯ

  _______________________________________________________________

  โอม ปะระเมสะนะมัสสะการัม

  องการะนิสสะวะรัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโม โทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สทานันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเตร นะมัตเตร

  จะอะการัง ตะโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัมสัมโภ พะกัลโย ทิวะ ทิยัมมะ ตัมยะฯ

  _______________________________________________________________

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )


  โอม สิวัง หะหระ หิหริ อิติปิยะ อิมังพุทโธ ปิ ฯ ( 3 จบ )

  โอมปิยะมะมะ มหาราชา อิทธิฤทธ์ ประสิทธ์ นะเมตตา ปิยะมะมะ นะชาลีติ ( 3 จบ )


  (พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

  (ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

  (สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

  _______________________________________________________________

  วันทิตะวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ สัพพะธัมมา ประสิทธิเม สัพพะ อันตะรายัง วินาสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ฯ

  เอหิคาถัง ปิยัง กาโย ทิสาปาโมกขัง อาจาริยัง เอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิ สังฆานุภาเวนะ

  นะมัสสิตตะวา อิสีสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะ พันธะนัง สาตราอะหัง วันทามิตัง

  อิสีสิทธิเวสสะ มะอะอุ อะทิ กะมูลัง ตรีเทวานัง มะหาสาตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอาวา มะหามันตัง มะอะอุ โลปะเกเญยยัง อังการะเส วะราชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุนาโลมา ปะนะ ชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ

  องการพินธุนาถัง อุปันนานัง พรหมา สะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป สุอาคะโตปัญจะปะทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ

  สิโรเม พุทธะเทวัญ จะนะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถปะระเมสุรา ปาเทวิสะณุ กัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม ฯ  พุทธัง วันทิตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธะคุณณัง

  ธัมมัง วันทิตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมะคุณณัง

  สังฆัง วันทิตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆะคุณณัง

  อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนา คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาครูอาจารย์ คุณพระฤาษีนารอด คุณพระฤาษีนารายณ์ คุณพระฤาษีกระไลยโกฏ คุณพระฤาษีตาวัว คุณพระฤาษีโกมารภัต คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีกัสสป คุณพระฤาษีไกภพ คุณพระฤาษีทัสสะมงคล ทั้งพระเพชรฉลูกัญ และนักสิทธิ์วิทยา อีกทั้งพระธรณี นางพระคงคา พระเพลิง พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอจงมาประสิทธิ์พระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน บัลดาลดลด้วยสรรพสิทธิ์และวิทยา พระครูพาพระครูเฒ่า ครูพักและอักษร สถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้เทอญ ฯ


  อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม ขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่ไหล่เบื้องซ้าย ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่ไหล่เบื้องขวา ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพญานาเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด เมื่อใด เวลาใด ภูตใด พรายใด อย่าได้มา เบียดเบียนและบีฑา อย่าได้ประมาท พลาดพลั้ง ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน เดชะคุณครูบาธิยายอันเลิศล้ำ คุณครูที่อยู่ในถ้ำ จงมาอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า พุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิ์มหาประสิทธิเม สังฆังประสิทธิ์ มหาประสิทธิเมฯ

  โอมคุรุเทวานะมามิ ข้าพเจ้าขอยอกรชุลี โดยยินดีเคารพ คำนับนบครูผู้เฒ่าแต่ก่อนเก่าและปัจจุบัน ครูเลขและครูยันต์ ครูว่านและครูยา ครูตำหรับและครูตำรา ครูเวทมนต์กลคาถา ครูนะโมกอขอและกอกา ครูอักขระขอมไทยจนจบหมด ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนและศึกษามา ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาธิยายทั้งหลายนั้น เชิญมาชุมนุมประชุมกัน ณ สถานอันเป็นมงคล ณ ที่แห่งนี้ด้วยเทอญ ฯ

  สิทธิกิจจัง กิจจานุกิจ ซึ่งบำเพ็ญเพียรกรณียกิจ จงเสร็จสมอย่าค้าง ขัดข้องแรมนานเลยนา

  สิทธิกัมมัง การงานผดุงเพื่อบำรุงรักษา ขอให้เลิศๆอย่าโรยช้า สิทธิได้พลันพลันเทอญแลนา

  สิทธิการิยะตะถาคะโต พระสรรเพ็ชเผด็จมารมอดฉันใด ปลอดภัยแผ้วคลาดแคล้วพ้น ภัยพาล ฉับพลันเทอญนา

  สิทธิลาโภนิรันตะรัง อีกทั้งราชลาภทุกสิ่งสรรพ จงนิรันดรหลั่งล้น ดั่งหนึ่งนทีธารท้น อย่ารู้ขาดสูญหายเลยนา

  สิทธิเตโชชะโยนิจจัง เดชอำนาจแผ่ทั่วผอง อริสยองหย่องห้าว จงมีชัยชนะทุกด้าว ปราบล้างไพรีแลนา

  สัพพะสิทธิภะวันตุโว ขอสรรพพร จงประสาทประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้า เสร็จสมดั่งข้าพเจ้า พ้องพร่ำถวายฉะนี้ เทอญ ฯ

  _______________________________________________________________

  กุสะลาธัมมา อิติปิโสภะคะวา อะระหังอะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชมพูที ปัญจะ อิสสะโรกุสะลาธัมมา ขันธะวิภังโค อิติสัมมาสัมพุทโธ โมคคัลลานะยาวะชีวัง พุทธังสะระณัง คัจฉามิ จาตุมะหาราชิกาอิสสะโรกุสะลาธัมมา ยะมะกะขะยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ตาวะติงสาอิสสะโร กุสะลาธัมมา ขันธะนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิสัตถาเท วะมะนุส สานัง พุทโธภะคะวาติ อะอาอิอีอุอู เอโออังอะ สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ กะขะคะฆะงะ ยะระละวะ สะหะฬะอัง สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริ สะปุคคะลา เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ยัญจะโลกะวิทู เรนะทาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ยามาอิสสะโร กุสะลาธัมมา รูปะโสระเรสัตตา รูตะมานุตตะโร ยะมะอะอุยาวะชีวัง พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ตุสิตาอิสสะโร กุสะลาธัมมา ปุญญะมะกะขะ ระปิสาธัมมา สาริทธิ ธะนัง ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลาธัมมา โหตุ คะหะเนวะสัตตา เทวะมะนุสสานังตะยา ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ปะระนิมิตตะ อิสสะโร กุสะลาธัมมา สังขาระขันโธทุกขังอะนิจจังอะนัตตา รูปะขันโธปะผะ ยาวะชีวังพุทธังสะระณังคัจฉามิ นะโมพุทธายะสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ ตัณฑะลาโอ ทัณฑะกะลาปุริสากะระลา เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ ยะมะอะอุ อะมะสะวาหายะ นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ ริตติ ริตติ อิตติ อิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วุตติ วุตติ มัยหังนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ อินทะสาวัง พรหมสาวัง มะหาพรหมสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชา จะธะรานังสาวัง สัพพะโลกา อะริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหตุ สาวัง คุณังจะนัสสะ เตชะจะวินะยัง สิทธิกังมัง ธัมมังสัจจัง นิพพานังโมกขังตุยหะกัง ทานังสีลัง ปัญญา จะนิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง ยะสัง สุขังวีสะติ ธัมมะเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหนตุ หุลู หุลู สะวาหายะ นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ ทุกขังอะนิจจังอะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโมอิติปิโสภะคะวาติ นะโมธัมมัสสะทุกขังอะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ นะโมสังฆัสสะสะวาหายะ สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม นะโมสังฆัสสะทุกขังอะนิจจังอะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโมสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยะสะวาหายะ โยโม นะมะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา มะอะอุ อะนัตตาปิ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ

  ______________________________________________________________

  อะหัง สุขิโต โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

  อะหัง นิททุกโข โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

  อะหัง อะเวโร โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

  อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

  อะหัง อะนีโฆ โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ - ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ


  สัพเพ สัตตา

  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

  อะเวรา โหนตุ

  จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

  อัพญาปัชฌา โหนตุ

  จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  อะนีฆา โหนตุ

  จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

  จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ


  อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ


  ข้าพเจ้า.....(บอกชื่อ)..... ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ


  ข้าพเจ้าขออาราธนา พระบารมี 30 ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4 ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมี พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย และ พระบารมีขององค์พระสมณะโคดบรมครู ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และ สรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมด

  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย

  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง

  ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย

  ขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

  ขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติ ธนสารสมบัติและบริวารสมบัติ

  ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ

  หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้ที่มีธรรมะบริสุทธิ สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทอญ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ขออนุญาตสอบถามครับ เพื่อความกระจ่าง และความเข้าใจถูกต้อง
 1. พี ชลบุรี
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  629
 2. tos-129
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  302
 3. denchai_l
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,630
 4. akahito
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  572

แชร์หน้านี้

Loading...