ขอเชิญทำบุญแก้วติดฝาผนัง วิหารแก้วจุฬามณีและซื้อที่ถวาย สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ANUWART, 15 ตุลาคม 2008.

 1. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้าง พระประธานสมเด็จองค์ปฐมต้น
  (พระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑)
  และศาลาแก้วพระจุฬามณีปฏิบัติธรรม/ซื้อแก้วติดฝาผนัง/ซื้อที่ดินถวาย
  ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ (วังน้ำย้อย บ้านขุนพัง)
  หมู่ ๘ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พระพุทธรูปปางมารวิชัย
  ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ลงรักษ์ปิดทอง
  ซุ้มเรือนแก้วประดับเพชร และศาลาแก้วปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา , เป็นพระชำระหนี้สงฆ์ ,
  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ,
  เพื่อผู้ขอพระนิพพานในชาติปัจจุบัน, อุทิศให้กับญาติธรรมในตระกูลของทุกท่านและอุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่าง ๆ
  ///////////////////////////////////

  เนื่องจากงานสร้างสมเด็จองค์ปฐมและวิหารแก้ว หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเดินภายในตัวอาคารวิหาร นั้น มีปัจจัยสมบูรณ์ทุกประการแล้วไม่ว่างานสร้างองค์พระและวิหารแก้วจุฬามณีปฏิบัติธรรม จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  ๑.งานบอกบุญขั้นตอนต่อไปคือ หาเจ้าภาพติดแก้วฝาผนังที่วิหารและพระเจดีย์ทั้ง ๕ องค์

  ๒.อีกงานคือ งานบอกบุญจัดซื้อที่ถวายสำนักสงฆ์เพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ..................................................................................

  เรียนเชิญญาติธรรมร่วมทำบุญแก้วติดฝาผนังกล่องละ ๖๕.-บาท

  บัญชีซื้อแก้วติดฝาผนัง

  บัญชี ชื่อ สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ออมทรัพย์
  สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
  บัญชีเลขที่ ๙๑๕ – ๒ -๘๕๖๑๒ – ๒

  หรือ

  บัญชีเลขที่ ๔๔๘ – ๐ - ๒๙๔๐๘ – ๓
  บัญชีชื่อ พระมานะอินทปัญโญ (มานะ สมตัว)
  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ออมทรัพย์
  สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
  .......................................................................................
  เรียนเชิญญาติธรรมร่วมทำบุญสร้างที่ถวายสำนักสงฆ์ กองละ ๒๕๐๐.-บาท

  บัญชีซื้อที่ดิน

  ชื่อบัญชี พระมานะอินทปัญโญ
  (เพื่อซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ธรรมเจริญ)
  ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส)
  บัญชีเลขที่ 915 - 2 - 94557 - 3

  สำนักปฏิบัติธรรม โทร. ๐๘๓ – ๖๓๔๔๕๑๓
  ฝ่ายประสานงาน โทร. ๐๘๙ – ๗๔๘๙๔๔๖

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]

  อานิสงส์การสร้างเจดีย์... ( โดยย่อ )

  การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ อัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชา
  ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธ รรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใส ก็ย่อมได้อานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ท่านได้อ่านต่อไปนี้

  พระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้างเจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงใน
  ช่องแผ่นอิฐ ซื่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ และโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาบิณฑิยเถระ

  และยังมีเรื่องเล่าจาก พระมหาโมคคัลลานะเถระ ว่าท่านได้พบเทพบุตรตนหนึ่ง
  มีวิมานสวยงามวิจิตรตระการตา แวดล้อมด้วยนางฟ้าจำนวนมาก มาฟ้อนรำขับร้องให้เบิกบานใจ และเทพบุตรตนนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง ท่านจึงถาเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือ ท่านถึงมีอานุภาพมากมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่า งนี้ เทพบุตรตนนั้นตอบว่า แต่ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชอยู่ ๗ พรรษา และเป็นสาวกของพระศาสดานามว่า สุเมธ

  ต่อมาได้ดับขันธปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของท่านบรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่ อหุ้มด้วยข่ายทองคำ ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใ ส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์ว ิมานนี้เอง

  ส่วนพระมหากัสสปะเถระนั้น ท่านได้พบเปรตตนหนึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า มีหนอนกินปาก นอกจากนี้ยังถูกยมบาลเฉือนปาก แล้วลาดน้ำให้แสบร้อน จึงถามถึงผลกรรมของเปรตนั้น ทราบว่าแต่ก่อนตอนเป็นมนุษย์ ตนเป็นชาวนครราชคฤห์ได้ห้ามมิให้บุตร ภรรยา บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเล่าถึงพวกที่มีความคิดและกระทำเหมือนตน ส่วนภรรยา และบุตรของตนได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ มีวิมานสวยสดงดงาม เพราอานิสงส์ที่ได้ไปใหว้พระบรมสารีริกธาตุ สำหรับตนเองนั้นตั้งใจไว้ว่า หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ให้มากอย่างแน่นอน

  นอกจากนี้ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถี
  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเป็นอันมาก ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวผ่องบริสุทธิ์ยิ่งนั ก ทรงมีพระทัยเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ได้รับสั่งให้ช่วยกันก่อกองทรายให้เป็นรูปเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ มองดูเป็นทิวแถวสวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสร็จแล้วได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุบผารามมหาวิ หาร แล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดีย์ทรายพระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ หรือแม้แต่องค์เดียว ก็ย่อมได้รับอานิสงส์มาก จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ

  ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์เวยทิพย์สมบัติ การก่อเจดีย์ทรายเป็นเรื่องของผู้มีความฉลาด มีความคิดดี ได้ทำเป็นประเพณีมาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยทำมาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิ์สัตว ์

  ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดมากในราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้หยุดตัดฟืนทั้งวัน ได้กวาดทรายก่อเป็นเจดีย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยา ก แล้วเปลื้องผ้าห่มของตน ฉีกทำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอฐิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระโพธิ์ญาณในอนาค ตกาล ครั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย ู่ ๒ พันปีพิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิดเป็นพระตถาคตนี้เอง สำหรับพระเจ้าปัสเสนทิโกศลนั้น ก็ได้รับพยากรณ์ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า

  และพระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย ์
  ของท่านไว้ดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว

  พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตร และประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใส ปิติอิ่มเอมใจ จึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบ ร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอก สูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์บุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว วิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำ ศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็น

  พระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ครอบครองอานาเขตไปถึง ๔ ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งเมืองบนสวรรค์ชั้นดา วดึงส์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวช จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖<!-- google_ad_section_end -->

  update รูปก้าวหน้าในการสร้างวิหารแก้วพระจุฬามณีปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2011
 2. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญเป็นเจ้าของบุญร่วมสร้างบารมี

  ภาพศาลาหลังเดิม
  (รูปสถานที่สร้างสมเด็จองค์ปฐม และศาลาแก้วพระจุฬามณีปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา)
  [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 สิงหาคม 2010
 3. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  เชิญเป็นเจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วทั้งด้านในวิหารและนอกวิหาร ทั้งหมด ๒๔ ช่อง พร้อมพระเจดีย์องค์กลาง

  ผู้ที่เป็นเจ้าภาพทางสำนักสงฆ์จะจารึกชื่อติดไว้ที่วิหารแก้ว

  หมาย เหตุ ท่านที่เป็นเจ้าภาพช่วยกรุณาโพส ชื่อ - นามสกุล สถานที่ ลงในกระทู้ หรือส่งชื่อมาทาง PM ทางสำนักสงฆ์จะได้มอบใบอนุโมทนาบัตรและวัตถุมงคลลูกแก้วมหาจักรพรรดิ์็ เป็นที่ระลึกส่งกลับให้กับเจ้าภาพต่อไป

  รายละเอียดดังนี้

  บุญที่ ๕ เชิญเป็นเจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีเจดีย์สถาน
  วัสดุที่ใช้มีดังนี้
  กระจกปรอดแก้วสะท้อนแสง กล่องละ ๖๕.-บาท จำนวน ๒๘๐ กล่อง = ๑๘,๒๐๐.-บาท
  กาวติดฝาผนัง BM อย่างดี ๑๑ ชุด ชุดละ ๘๕๐.-บาท = ๙,๓๕๐.-บาท
  ค่าแรงคนงาน ช่องละ ๔,๐๐๐.-บาท
  ใช้งบประมาณติดกระจกแก้วต่อช่อง ๆ ละ ๓๑,๕๕๐.-บาท พื้นที่ฝาผนัง ๕ X ๘ " ต่อช่อง
  เริ่มติดกระจกแก้วช่องที่อยู่ด้านหลังพระประธานสมเด็จองค์ปฐม เป็นช่องแรก

  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้ว ช่องละ ๓๑,๕๕๐.-บาท
  เจ้าภาพจองเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะก็ได้ครับ

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร (ด้านหลังสมเด็จองค์ปฐม)
  ช่องที่ ๑ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูร , อาจารย์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์และคณะ ๓๒,๐๐๐.-บาท

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๒ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๓ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๔ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๕ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๖ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๗ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๘ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๙ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๑๐ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๑๑ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านในวิหาร ช่องที่ ๑๒ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๓ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๔ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๕ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๖ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๗ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๘ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๑๙ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๒๐ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๒๑ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๒๒ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๒๓ =

  -เจ้าภาพติดกระจกฝาผนังแก้วพระจุฬามณีด้านนอกวิหาร ช่องที่ ๒๔ =

  -เจ้าภาพติดกระจกพระเจดีย์องค์กลาง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท =

  ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี

  บัญชี ชื่อ สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ออมทรัพย์
  สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช<O:p</O:p
  บัญชีเลขที่ ๙๑๕ – ๒ -๘๕๖๑๒ – ๒

  :cool: หรือ

  บัญชีเลขที่ ๔๔๘ – ๐ - ๒๙๔๐๘ – ๓
  บัญชีชื่อ พระมานะอินทปัญโญ (มานะ สมตัว)<O:p</O:p
  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ออมทรัพย์<O:p</O:p
  สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

  สำนักปฏิบัติธรรม โทร. ๐๘๓ – ๖๓๔๔๕๑๓ <O></O>
  ฝ่ายประสานงาน โทร. ๐๘๙ – ๗๔๘๙๔๔๖
  <!-- google_ad_section_end -->...........................................................................................................

  <!-- google_ad_section_end -->
  รายชื่อผู้ทำบุญลงในบัญชีสีทอง ดังรายละเอียดและรายชื่อต่อไปนี้ครับ มาร่วมโมทนากันครับ สาธุ

  รวมรายชื่อเจ้าภาพทำบุญสร้างเจดีย์พระจุฬามณีปฏิบัติธรรม (ครบจารึกชื่อให้กับทุกท่านครับ)

  - พระเจดีย์หลักองค์ใหญ่ ตรงกลางวิหาร = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ เพื่อชำระหนี้สงฆ์และอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้ง 31 ภูมิ 157,050 บาท (เจ้าภาพ)
  ๑.๑ นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง และครอบครัว 15,000.-บาท (เจ้าภาพร่วม)
  ๑.๒ จ.อ.อนุวัฒน์ ดวงพัตรา (เจ้าภาพร่วม)
  ๑.๓ อาจารย์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์และครอบครัว 4,380 บาท (เจ้าภาพร่วม)

  - พระเจดีย์รายองค์เล็ก องค์ที่ ๑ = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง เจ้าภาพ อุทิศบุญให้แก่คุณพ่อเผียน นัคราเรือง 20,000 บาท

  - พระเจดีย์รายองค์เล็ก องค์ที่ ๒ = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง เจ้าภาพ อุทิศบุญให้แก่คุณแม่สมบูรณ์ นัคราเรือง 20,000 บาท

  - พระเจดีย์รายองค์เล็ก องค์ที่ ๓ = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง เจ้าภาพ อุทิศบุญให้แก่นางพจนา นัคราเรือง 20,000 บาท

  - พระเจดีย์รายองค์เล็ก องค์ที่ ๔ = นางวัลลภา นัคราเรือง,นายสุธน นัคราเรือง,
  นายยศกร นัคราเรือง เจ้าภาพร่วม เพื่อชำระหนี้สงฆ์และอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 20,000 บาท

  รวมรายชื่อเจ้าภาพทำบุญสร้างคานหลักพระจุฬามณีปฏิบัติธรรม (ครบจารึกชื่อให้กับทุกท่านครับ)
  1. อาจารย์ธฏษธรรมช์ ลาโสภา พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  2. อาจารย์วีระชัย อุ่นสากล พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  3. อาจารย์อรภัทร สิทธิรักษ์ พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  4. นางสาวพิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์ พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  5. นางสาวชื่นชนนี อุ้ยนอง พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  6. นางสุดกมล ลาโสภา พร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  7. อาจารย์ศรีวรรณ ศรีใสและอาจารย์สันติ ขำตรีพร้อมครอบครัว 5,000 บาท
  8. นางศุษมา อุ้ยนองพร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ 5,000 บาท
  9.คุณตฤณ ปาลีเรียมและอาจารย์กานต์พิชชา อินไชย 5,000.-บาท
  10.เด็กชายณภัทร ดวงพัตรา พร้อมบิดา,มารดา 5,000.-บาท
  11.นายจรุงธรรม ขันตี พร้อมครอบครัว 5,000.-บาท
  12.อาจารย์วีระชัย อุ่นสากล พร้อมครอบครัว 30,000 บาท (ร่วมสร้างทั้งหมดทั้งมวลครับ)
  13.คุณดวงพร จีนนุกูล พร้อมครอบครัว 30,000.-บาท


  รวมรายชื่อเจ้าภาพทำบุญสร้างช่องเพด้านส่วนบนวิหารพระจุฬามณีปฏิบัติธรรม (ครบจารึกชื่อให้กับทุกท่านครับ)
  - ช่องที่ ๑ ส่วนที่เป็นฐานเจดีย์ = มีเจ้าภาพแล้ว
  - ช่องที่ ๒ ด้านบนตรงสมเด็จองค์ปฐม = คุณ สิทธิโชค เจริญรูป 10,000 บาท
  - ช่องที่ ๓ ในสุดด้านซ้ายมือ = คุณชัยยันต์ พัฒนกิจและคณะ 18,410 บาท
  - ช่องที่ ๔ ในสุด้านขวามือ = อาจารย์ วีรพงค์ เธียรสงค์ 30,000 บาท
  - ช่องที่ ๕ แถวกลางด้านซ้ายมือ =นายสมหมาย เลี้ยวสกุลและคณะ ครั้งที่ 1..2,600 บาท, ครั้งที่ 2... 3,300 บาท, ครั้งที่ 3...4,200 บาท
  - ช่องที่ ๖ แถวกลางดานขวามือ = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรืองและครอบครัวเพื่อชำระหนี้สงฆ์และเจ้ากรรมนายเวร 10,000 บาท
  - ช่องที่ ๗ แถวหน้าด้านซ้ายมือสุด = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง อุทิศบุญให้แก่ คุณแม่สมบูรณ์ นัคราเรือง 10,000 บาท
  - ช่องที่ ๘ แถ้วหน้าช่องกลาง = อาจารย์ธฏษธรรม ลาโสภาและคณะ 20,000 บาท
  - ช่องที่ ๙ แถวหน้าด้านขาวมือสุด = นายเกรียงศักดิ์ นัคราเรือง อุทิศบุญให้แก่ คุณพ่อเผียน นัคราเรือง 10,000 บาท

  รวมรายชื่อเจ้าภาพทำบุญสร้างฝาผนังวิหารพระจุฬามณีปฏิบัติธรรม (ครบจารึกชื่อให้กับทุกท่านครับ)

  -ฝาผนังวิหารแก้ว ช่องที่ ๑ = น.ส.ศิราวรรณ กิจบรรณและคณะ 6,000 บาท (เจ้าภาพ
  -ฝาผนังวิหารแก้ว ช่องที่ ๒ = อาจารย์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์, นาย กิติ ง่านวิสุทธิพันธ์ และนาง กิ้มถั้น ง่านวิสุทธิพันธ์ 6,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๓ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะทำบุญมหาสังฆทานสร้างฝาผนังและทั้งหมด 7,210 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๔ = จ.อ.อนุวัฒน์ ดวงพัตรา 2,000 บาท เจ้าภาพ (ธนาคารบุญของกระผมครับ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๕ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 6,130 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๖ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 10,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๗ = ผศ.วรรณะ นนทนาพันธ์และคณะ 6,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๘ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 8,090 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๙ = คุณถาวร เรืองรัตน์, คุณเล็ก เรืองรัตน์ , คุณ สิริพร ศศิธรเวชกุล ครอบครัวและคณะ 12,100 บาท (เจ้าภาพ)
  -ฝาผนัง ช่องที่ ๑๐ = คุณจักรพันธุ์ ดอกจันทร์และคณะ 6,050 บาท (เจ้าภาพ)

  บุญที่ ๓ สร้างฉัตรยอดเจดีย์พระจุฬามณี ทั้งหมด ๑๕ กองบุญ (ปิดกองบุญ)

  เชิญเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรยอดพระเจดีย์องค์กลาง ฉัตร ๙ ชั้น ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ถวายสมเด็จองค์ปฐม

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญละ 2,333.33 บาท จองเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะก็ได้ครับ

  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๒ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สรางฉัตรถวาย กองบุญที่ ๓ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๔ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๕ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สรางฉัตรถวาย กองบุญที่ ๖ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๗ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๘ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 2,520 บาท (เจ้าภาพ)
  - สรางฉัตรถวาย กองบุญที่ ๙ = คุณชัยวัฒน์ ชูกรณ์ , คุณนงค์ลักษณ์ ชูกรณ์ 2,500 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๐ = คุณแสงอรุณ เกื้อสุขพร้อมครอบครัว 2400 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๑ = คุณสุดกมล, ด.ญ.ภรภัทร, ด.ช.ศิวะรามช์ ลาโสภา 2400 บาท (เจ้าภาพ)
  - สรางฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๒ = คุณปิ่นลดา ภูธรภักดี พร้อมครอบครัว2400 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๓ = คุณพิทย์พันธ์,คุณอรภัทร,คุณจิณพงศ์ สิทธิรักษ์ 2400 บาท (เจ้าภาพ)
  - สร้างฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๔ = คุณธัญลักษณ์,NORMAN , CATERRINE MeClain พร้อมครอบครัว 2400 บาท (เจ้าภาพ)
  - สรางฉัตรถวาย กองบุญที่ ๑๕ = จ.อ.อนุวัฒน์ ดวงพัตรา , คุณศิราวรรณ กิจบรรณและคณะ 2,720 บาท (เจ้าภาพ)

  บุญที่ ๔ เจ้าภาพปูกระเบื้องพื้นวิหาร
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๑ = นาย เกรียงศักดิ์ นัคราเรือง และครอบครัว 6,000 บาท (เจ้าภาพ)อุทิศบุญให้แก่คุณพ่อเผียน-คุณแม่สมบูรณ์ นัคราเรือง ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วด้วยครับ (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๒ = อาจารย์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ และคณะ 6,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๓ = คุณพิมพ์เดือน มิตรพันธ์ (คณะศิษย์ อ.ศุภรัตน์ แสงจันทร์) 10,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๔ = คุณสิริภพ และ คุณแตน เที่ยงแท้ พร้อมแม่ค้าตลาดบางกะปิ 9,440 บาท (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๕ = คุณศิราวรรณ กิจบรรณ, จ.อ.อนุวัฒน์ ดวงพัตราและคณะ (จอง)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๖ = อาจารย์วิกรม ฉันทรางกูรและคณะ 8,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๗ = คุณโยม ทิพย์วรรณ - น.ส กมลทิพย์ - นาย สถาพร คล้ายบ้านใหม่, แม่จินดา นารถพจนานนท์ และครอบครัว 6,000 บาท (เจ้าภาพ)
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๘ = นายสาธิต<!-- google_ad_section_end --> 6,000 บาท (เจ้าภาพ)<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4065092", true); </SCRIPT>
  -ปูกระเบื้องพื้นวิหาร ช่องที่ ๙ = <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->bluebaby2<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_3990373", true); </SCRIPT> (จอง)


  <!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2010
 4. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อนุโมทนาบุญกับคณะคุณบุญยัง

  โมทนาบุญกับคณะคุณบุญยัง ชวดสุขคิด ที่ได้โอนเงินสมทบทุนสร้างสมเด็จองค์ปฐม ฯ ณ ธรรมเจริญ ขอให้มีความสุขตลอดไปตราบเท่าสู่พระนิพพานเทอญ<!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1525.JPG
   IMG_1525.JPG
   ขนาดไฟล์:
   4.3 MB
   เปิดดู:
   633
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มีนาคม 2010
 5. kriengkripob

  kriengkripob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,312
  ค่าพลัง:
  +2,041
  ร่วมสร้างบารมี

  วันอังคารที่ 4 พ.ย.51 เวลา 19.02 น.ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์/ปัจจัยบริสุทธิ์ จำนวน 200 บาท ATM= ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)915-285-6122 บัญชีพระมานะ อินทปัญโญ ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม(พุทธสิกขีทศพลที่ 1)หน้าตัก 4 ศอก ลงรักษ์ปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วประดับเพ็ชร พร้อมร่วมสร้างศาลาแก้วปฎิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญวังน้ำย้อยขุนฟัง หมู่ 8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูล จว.นครศรีธรรมราช
  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้ 1.เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โปรดอนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า 2.เทวดานางฟ้พรหมที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งท่านพระยายมราช โปรดอนุโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญด้วย 3.นายอภิวุฒิ/นายณรงค์ อธิปฎิเวชช/ญาติผู้ล่วงลับ โปรดอนุโมทนาบุญ หากไม่สามารถอนุโมทนาบุญได้ ขอท่านพระยายมราชเป็นพยาน พบพวกเขาที่ไหน เมื่อใด โปรดบอกให้อนุโมทนาบุญด้วย 4.เปรตสัมภเวสี อสูรกาย โปรดอนุโมทนาบุญด้วย
  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน หากกาลต่อไปในภายภาคหน้ามีผู้ใดสักการะบูชา สวดมนต์ภาวนา หรือทำบุญกุศล กับสมเด็จองค์ปฐมที่ข้าพเจ้าร่วมสร้างครั้งนี้ แม้ข้าพเจ้ามิได้มีโอกาสทำบุญด้วย ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทุกครั้งอย่างไม่รู้จบรู้สิ้น จนกว่าจะได้มรรคผลนิพพาน ขอท่านพระยายมราชโปรดอนุโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญด้วยทุกครั้งเทอญ....สาธุ
   
 6. ปุญญผลัง

  ปุญญผลัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  336
  ค่าพลัง:
  +1,872
  ขออนุโมทนา ขอกุศลทั้งมวลพึงมีแด่ทุกท่านทุกประการเทอญ
  สาธุ สาธุ สาธุ

  ขอเชิญร่วมอนุโมทนา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายไว้ พุทธศาสนสถาน ๑๑ วัด
  ณ จ.เพชรบูรณ์ , จ.พิจิตร ได้สำเร็จแล้ว เป็นจังหวัดที่ ๔

  โครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายวัด ๘๑ วัด ๙ จังหวัด ถวาย(๙ จังหวัด x ๙ วัด) บูชาคุณพระรัตนตรัย
  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา

  http://palungjit.org/showthrea...146219&page=13
   
 7. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  แจ้งข่าวเพิ่มเติม/สาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญบารมี

  ฤกษ์หล่อสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม ฯ
  (พระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑)
  ขนาด ๔ ศอก ลงรักษ์ปิดทองซุ้มเรือนแก้วประดับเพชร
  ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม
  พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔
  จุลศักราช ๑๓๗๐<O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_3643.JPG
   IMG_3643.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1.1 MB
   เปิดดู:
   572
  • IMG_1269.JPG
   IMG_1269.JPG
   ขนาดไฟล์:
   4.1 MB
   เปิดดู:
   621
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2009
 8. พิมพันดาว

  พิมพันดาว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +72
  อนุโมทนาบุญกับการสร้างพระด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
   
 9. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  อนุโมทนาสาธุ

  ขออนุโมทนาบุญกับคุณ kriengkripob ด้วยครับ เกิดชาติใหม่ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ
  เทวดาสมบัติ พรหมสมบัติ ตราบเท่าเข้าสู่
  พระนิพพพาน ในการสร้างบุญกับสมเด็จองค์ปฐม
  ทุกครั้งขอให้สำเร็จบุญเต็มกำลังทุกครั้ง เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานเทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_3165.jpg
   IMG_3165.jpg
   ขนาดไฟล์:
   747.1 KB
   เปิดดู:
   635
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ตุลาคม 2009
 10. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  <TABLE class=tborder id=post3058743 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->บุญญสิกขา<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_3058743", true); </SCRIPT>
  ผู้สนับสนุนบริจาค

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Apr 2008
  ข้อความ: 2,681
  Groans: 7
  Groaned at 15 Times in 15 Posts
  ได้ให้อนุโมทนา: 18,522
  ได้รับอนุโมทนา 19,575 ครั้ง ใน 2,512 โพส
  พลังการให้คะแนน: 1081 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_3058743 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><CENTER><!-- google_ad_section_start -->ไปไหว้ "พระจุฬามณีเจดีย์" ทำไม<!-- google_ad_section_end -->

  </CENTER>
  <HR style="COLOR: #ffffff; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- google_ad_section_start -->
  [​IMG]


  ไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม


  <TABLE height=50 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=650 align=center border=0><TBODY><TR><TD>


  <CENTER></CENTER><CENTER></CENTER>
  ถาม หนูเห็นเมื่อยายหนูจะตาย แม่เอาดอกไม้ใส่มือให้ ยกพนมไว้แค่อก แล้วบอกว่า ให้แม่เอาไปไหว้พระจุฬามณีบนสวรรค์

  หนูถามว่า จุฬามณีคืออะไร จึงต้องให้ยายไปไหว้เมื่อตายแล้ว
  แม่บอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่บนนั้น
  ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่คะ ท่านไม่เกิดแล้ว ท่านจะไปอยู่บนนั้นได้อย่างไร ช่วยตอบให้หนูหายสงสัยด้วยค่ะ

  ตอบ บน สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระเจดีย์ใหญ่งดงาม สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยรัตนะคือแก้ว ๗ ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทอง ที่กำแพงประดับด้วยธงทิวสีต่างๆ อย่างงดงาม มีเทพเจ้าทั้งหลายมาบรรเลงดุริยางค์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน

  พระจุฬามณีสถาน องค์นี้ ท้าวสักกะเทวราชพระองค์นี้ทรงสร้างไว้ให้เป็นเครื่องสัก<WBR>การะ<WBR>บูชา<WBR>ของหมู่เทวดาในชั้นฟ้า ในฐานะที่พระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของสำคัญ<WBR>สอง<WBR>ประ<WBR>การ คือพระเกศธาตุ กับพระเขี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้

  สำหรับเหตุที่ให้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ มีว่า
  เมื่อพระพุทธเจ้าของเรา ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวช ทรงตัด<WBR>พระ<WBR>เกศ<WBR>โมฬี<WBR>คือ<WBR>มวย<WBR>ผม แล้วทรงอธิษฐานว่า ถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตร<WBR>สัมมา<WBR>สัม<WBR>โพธิ<WBR>ญาณ<WBR>แล้ว ขอให้มวยผมนี้ลอยไปในอากาศ อย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินเลย

  ครั้งนั้น ท้าวสักกะเทวะราชจึงได้ทรงนำเอาผอบทองคำมารับพระเกศโมฬีนั้น แล้วทรงนำมาไว้บนดาวดึงส์ ทรงสร้างพระเจดีย์จุฬามณีขึ้นสำหรับบรรจุพระเกศโมฬีนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสยิ่ง

  ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ถวายพระเพลิงแล้ว จึงมีการแบ่งพระ<WBR>บรม<WBR>ธาตุ<WBR>กันโดยโทณพราหมณ์เป็นผู้จัดการแบ่ง แต่โทณพราหมณ์หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วข้างขวา ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะของตน เพื่อจะเอาไปบูชา

  ท้าวสักกะทรงเห็นการกระทำของโทณะพราหมณ์ ทรงดำริว่า พระเขี้ยวแก้วอันประเสริฐตกเป็นสมบัติของโทณะพราหมณ์ ไม่สมกับพระเกียรติคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้า ก็พระเขี้ยวแก้วอันนั้นเป็นของมีค่าหาที่สุดมิได้ ควรจะได้บรรจุอยู่ในที่ที่เหมาะสม ทรงเห็นว่าน่าจะนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีของเรา

  เมื่อทรงดำริเช่นนั้น ท้าวสักกะจึงทรงหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วจากผ้า<WBR>โพก<WBR>ศีรษะ<WBR>ของ<WBR>โทณ<WBR>พราหมณ์<WBR>มาเสีย แล้วนำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์จุฬามณี อันอยู่ในดาวดึงส์พิภพ ตั้งแต่นั้นมา เทวดาในสรวงสวรรค์ทุกชั้นต่างก็พากันมานมัสการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์อยู่เป็นนิตย์ นอกจากนั้น มนุษย์เราเมื่อตายไปต่างก็ปรารถนาจะไปบูชาพระจุฬามณีกันเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ท่านก็ทราบกันว่า เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า แต่อาจจะไม่ทราบว่าพระธาตุอะไรบ้าง
  ก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า พระจุฬามณีนั้นเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุกับ พระเขี้ยวแก้ว ข้างขวาของ<WBR>พระ<WBR>พุทธ<WBR>เจ้า<WBR>ของ<WBR>เรา <CENTER>________________________________________</B></CENTER>


  ที่มา อ้างอิง และแนะนำ :-
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
  มหาปรินิพพานสูตร �����ûԮ�������� �� - ����ص�ѹ��Ԯ�������� �

  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  คำว่า จุฬามณีเจดีย์ �鹾��ҹء���ط���ʹ� ��Ѻ�������Ѿ��  </PRE>

  </PRE>

  กราบอนุโมทนาที่มาข้อมูล : โดย คณะสหายธรรม
  กราบอนุโมทนาภาพประกอบ : พรเจดีย์จุฬามณี วัดคีรีวงศ์ เมืองนครสวรรค์

  </PRE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <OBJECT id=WMP7 height=180 width=330 classid=CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6>
  </OBJECT><!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->
  ขอใจทุกดวงมีสุขปราศจากทุกข์
  ดวงจิตเกิดปัญญาญาณ
  <!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE></P>

  โมทนาสาธุการกับอาจารย์ผุศดี เจริญพงษ์แและคณะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1528.JPG
   IMG_1528.JPG
   ขนาดไฟล์:
   4.4 MB
   เปิดดู:
   608
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มีนาคม 2010
 11. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,960
  ค่าพลัง:
  +4,762
  เรียนท่าน kriengkripob ลุงชาลี ชอบบทความการอุทิศบุญของท่านมาก ประทับใจครับ อยากขออนุญาตนำมาใช้บ้างครับ ถ้าอนุญาตหรือไม่อย่างไรแล้ว แจ้งให้ลุงทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ และขออนุโมทนาสาธุครับ สาธุ สาธุ
   
 12. kriengkripob

  kriengkripob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,312
  ค่าพลัง:
  +2,041
  สายน้ำไม่ไหลกลับ

  ยินดีครับ ตอบแล้วทาง PM คำอฐิษฐานในทางพุทธศาสนาเป็นของพวกเราทุกคนครับ ไม่มีลิขสิทธิ์
  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน หากกาลต่อไปในภายภาคหน้า คุณลุงชาลี ได้สร้างกุศลอันใดแล้ว อธิษฐานด้วยข้อความที่อ้างถึงข้างต้น แม้ข้าพเจ้ามิได้มีโอกาสทำบุญด้วย ข้าพเจ้าก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทุกครั้งอย่างไม่รู้จบรู้สิ้น จนกว่าจะได้มรรคผลนิพพาน ขอท่านพระยายมราชโปรดอนุโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญของคุณลุงชาลีด้วยทุกครั้งเทอญ....สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2008
 13. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญอนุโมทนาในการสร้างฐานชุกชี

  รูปความก้าวหน้าของฐานชุกชี พร้อมบัญชีในการถอนเงินมาซื้อ อิฐ , หิน, ปูน,ทราย และเหล็ก ในการสร้างฐานพระประธาน
  ขอให้ผู้เป็นเจ้าของบุญสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ฯ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ สาธุ ๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1547.JPG
   IMG_1547.JPG
   ขนาดไฟล์:
   3.7 MB
   เปิดดู:
   598
  • IMG_1581.JPG
   IMG_1581.JPG
   ขนาดไฟล์:
   4.2 MB
   เปิดดู:
   625
  • IMG_1580.JPG
   IMG_1580.JPG
   ขนาดไฟล์:
   4.2 MB
   เปิดดู:
   607
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2009
 14. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญอนุโมทนาบุญ

  ขอเชิญอนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ;welcome2
  ขอเชิญอนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆที่จะเป็นกำลังหลักในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ทรงได้ ๕๐๐๐ ปี ต่อไป นี้เฉพาะวันธรรมดานะครับ ส่วนวันพระไม่ต้องบอก ญาติโยมและเด็ก ๆ เต็มศาลา นี้แหละเป็นปฐมเหตุที่ ได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมที่นี่ เพราะเป็นแหล่งบุญแหล่งปฏิบัติบูชา สาธุ กับทุก ๆ ท่าน ครับ ต่อไปธรรม จะเจริญ ดังชื่อพร้อมกับสำนักปฏิบัติธรรมนี้ต่อไป<O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1513.JPG
   IMG_1513.JPG
   ขนาดไฟล์:
   3.2 MB
   เปิดดู:
   609
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2009
 15. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญเป็นเจ้าของบุญร่วมสร้างบารมี

  ;welcome2อานิสงค์ของการสร้างพระ;welcome2<O:p</O:p

  การหล่อหรือการสร้างพระพุทธรูป มีอานิสงค์ มากน้อยแค่ไหนครับ<O:p</O:p
  ตอบ<O:p</O:p
  ๑.สร้างพระ ๑ องค์ ได้อานิสงค์ ๕ กัป(หลวงปู่ดู่ พรหม ปัญโญ)ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป<O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_3236.JPG
   IMG_3236.JPG
   ขนาดไฟล์:
   953.8 KB
   เปิดดู:
   577
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2010
 16. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญเป็นเจ้าของบุญ

  อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบารมีในครั้งนี้ด้วยครับ
  ขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานเทอญ สาธุ ๆ
  พระท่านสอนให้นึกถึงความตายตลอดเวลา
  ให้นึกถึงพระนิพพานตลอดเวลา
  <O:p</O:p เชิญร่วมทำบุญ
  ธรรมเจริญ http://palungjit.org/showthread.php?t=153668
  วัดป่าซางงาม http://palungjit.org/showthread.php?t=153690
  ถ้ำฤาษี http://palungjit.org/showthread.php?p=1649822#post1649822
  วัดวิภาวดีรังสิตาราม http://palungjit.org/showthread.php?t=157865
  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2009
 17. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระประธาน

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
  เชิญร่วมทำบุญ<O:p</O:p

  กระผมได้รับพระเครื่องจำนวนหนึ่งจากญาติธรรม ที่ขอร่วมทำบุญโดยการ
  นำพระเครื่องสมเด็จองค์ปฐม ประมาณ ๓๐๐ องค์ มาแจกให้สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมเจริญ (สำนักสงฆ์) (ด้านหน้าเป็นสมเด็จองค์ปฐม/ ด้านหลังเป็นสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน)
  รายละเอียด
  ๑. ทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพระฯ แล้ว ให้พิมพ์ จำนวนเงิน ชื่อ และสถานที่อยู่ จะได้ส่งพระไปให้ ส่วนค่าใช้จ่ายจะนำปัจจัยส่วนตัวเป็นค่าจัดส่งเองครับ
  ๒. จะจัดส่งพระให้ หลังจาก วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม
  พ.ศ.๒๕๕๒
  <O:pทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต (ธกส.)
  บัญชีเลขที่ ๙๑๕ - ๒ - ๘๕๖๑๒ - ๒
  ธรรมเจริญhttp://palungjit.org/showthread.php?t=153668
  รายละเอียดพระตามรูปภาพ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1631.JPG
   IMG_1631.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1.7 MB
   เปิดดู:
   262
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2009
 18. namsompun

  namsompun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +1,358
  [​IMG] <!-- / controls -->
   
 19. namsompun

  namsompun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +1,358
  ขอน้อมร่วมบุญสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม จำนวน 150 บาท ค่ะ โอนเข้าธกส.แล้ววันนี้ค่ะ ขออนุโมทนาในมหากุศลนี้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะ [​IMG]
   
 20. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,316
  เชิญอนุโมทนาบุญกับ น.ท.สุพรชัย ฯ

  อนุโมทนาสาธุด้วยครับ/จิตใจดีงาม http://palungjit.org/showthread.php?t=158476
  ขออนุโมทนาบุญกับ น.ท.สุพรชัยด้วยครับ ท่านร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม ธรรมเจริญ ๑,๐๐๐.-บาท
  ขอให้เจริญก้าวหน้าในการงาน สาธุ ๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2009

แชร์หน้านี้

Loading...