Edit Tags: ขอเชิญร่วมบรรพชา-อุปสมบท 150 รูป ในวันที่1เมษายน2559ณ วัดบวรนิเวสวิหาร

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...