ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปสมบท บรรพชา ค่ะ

ในห้อง 'งานบวช' ตั้งกระทู้โดย saipote, 2 ธันวาคม 2010.

 1. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD id=postmessage_430398 class=t_msgfont>" อานิสงส์การบวช "
  [​IMG]

  องค์สมเด็จจพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชามีอานิสงฆ์พิเศษ ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสว่า อานิสงส์อย่างอื่น มีการสร้างวิหารก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงฆ์สำคัญ แต่อานิสงส์นั้น บุคคลที่จะพึงได้ต้องโมทนาก่อน แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมามัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า "สมมติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่อุปสมบทบรรพชานั้น บิดามารดาไม่ทราบ แต่บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์นั้นโดยสมบูรณ์ การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษ"

  คำว่า "บบรพชา" หมายความว่า บวชเป็นเณร คำว่า "ปสมบท" หมายความว่า บวชเป็นพระ

  ท่านที่บรรพชาในพระพุทธศาสนาเป็นสามเณร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านผู้บรรพชาเอง คือ เณร ถ้าประพฤติปฏิบัติดีก็เป็นการลงทุนซื้อสวรรค์ ถ้าปฏิบัติเลว การบวชพระบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ท่านที่บวชเป็นเณรเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับท่านผู้เป็นเณรนั้นไซร้ ย่อมมีอานิสงส์ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดาไม่สามารถจะทรงจิตเป็นฌาน ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์ได้ถึง 30 กัป ถ้าหากว่าทำจิตของตนเกือบเป็นฌาน ได้ฌานสมาบัติ ตายจากความเป็นคนจะเกิดเป็นพรหม มีอายุอยู่ถึง 30 กัปเช่นเดียวกัน

  อายุเทวดาหรือพรหมย่อมมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป ก็หมายความว่า เมื่อหมดอายุแล้วก็จะเกิดเป็นเทวดาใหม่ เกิดเป็นพรหมใหม่อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง 30 กัปหรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้าพระนิพพานก่อน

  บิดามารดาของสมาเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15 กัป ครึ่งหนึ่งของเณร

  องค์สมเด็จพระมหามุนีตรัสต่อไปว่า บุคคลผู้มีวาสนาบารมี คือมีศรัทธาแก่กล้า ตั้งใจอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นพระสวฆ์ แต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติชอบ ประกอบไปด้วยคุณธรรม คือ มีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ ท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเอง จะมีอานิสงฆ์อยู่เป็นเทวดาหรือพรหม 60 กัป บิดามารดาจะได้คนละ 30 กัป นี่เป็นอานิสงส์พิเศษ

  แต่ทว่าภิกษูสามเณรท่านใดทำผิดบทบัญญัติในพระพุทธศาสนา ก็พึงทราบว่าเมื่อเวลาตายก็มีอเวจีเป็นที่ไปเหมือนกันอานิสงส์ที่พึงได้ใหญ่เพียงใดโทษก็มีเพียงนั้น

  สำหรับผู้ที่ช่วยในการบวช การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา คือบำเพ็ญกุศลร่วมกับเขา ด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง ช่วยขวนขวายในกิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง อย่างนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ หรือในพรหมโลกคนละ 8 กัป

  แต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างที่วัดนี้เขาบวชพระกัน 42 องค์ เราก็บำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงเฉพาะท่านผู้ใดผู้หนึ่ง เรียกว่าช่วยทั้งหมดทั้ง 42 องค์ ก็ต้อง 42 ตั้ง เอา 8 คูณ

  อานิสงส์กุศลบุญราศีที่เราจะพึงได้สำหรับท่านผู้เป็นเจ้าภาพ ในฐานะคนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวนขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะได้อานิสงส์ 12 กัป จะมีผลลดหลั่นซึ่งกันและกัน

  การที่นำเอาอานิสงส์บรรพชากุลบุตรกุลธิดาไว้ในพระพุทธศาสนามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะเห็นว่าในเวลานี้ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่ค่อยจะมีความเข้าใจคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วในข้อนี้ อีกประการหนึ่ง การจะบวชลูกหลานเข้าไว้ในพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาบุญ ถือทำกันตามประเพณีเป็นสำคัญ พอเริ่มการจัดงานก็มีการฆ่าไก่บ้าง ฆ่าปลาบ้าง ฆ่าหมูบ้าง ฆ่าวัวฆ่าควายบ้าง เอาสุราเบียร์เข้ามาเลี้ยงกันบ้าง ถ้าทำกันตามประเพณีแบบนี้ก็จะได้ชื่อว่า ไม่มีอานิสงส์กุศลบุญราศีอะไรเลย เพราะมีเจตนาชั่ว คือเริ่มต้นก็ทำบาปก่อนแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่า ถ้าจิตเป็นอกุศล กุศลใดๆ ที่ตนคิดว่าจะทำมันก็ไม่ปรากฏ

  ฉะนั้น ในการใด ถ้าเราจะบำเพ็ญกุศลบุญราศีให้ปรากฏเป็นผลดี ก็ขอให้การนั้นเป็นการที่บำเพ็ญกุศลจริงๆ จงเว้นกรรมที่เป็นอกุศลเสียให้หมด งดสิ่งที่เป็นความชั่วทุกประการ ตั้งใจไว้เฉพาะบำเพ็ญกุศลบุญราศีเท่านั้น

  กุลบุตรที่บวชในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ความผ่องใสของท่านผู้บวชก็มีขึ้น คือ จิตผ่องใสปราศจากอารมณ์ที่เป็นกิเลส ต่อมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ คือเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน จนอารมณ์ชื่นบานเข้าถึงธรรมปีติ คำว่า ธรรมปีติ หมายความว่า ยินดีในการปฏิบัติความดีในด้านพระธรรมวินัยอย่างหนึ่ง ยินดีในการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานิสงส์กุศลบุญราศีก็เกิด

  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า ผู้ใดอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้ว วันหนึ่งทำจิตใจว่างจากกิเลสเพียงวันละชั่วขณะจิตเดียว เวลานอกนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านไปตามอาร มณ์ต่างๆ แต่พยายามควบคุมกำลังใจไม่พลาดพลั้งจากพระธรรมวินัย ท่านผู้นั้นบวชเข้ามาแม้แต่วันเดียว ก็ย่อมมีอานสงฆ์ดีกว่าพระที่บวชเข้าในพระพุทธศาสนาตั้ง 100 ปี มีศิลบริสุทธิ์ แต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิต คือ ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียว มีรัศมีกายสว่างไสวกว่า

  รวมความว่า การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพาน และมีอานิสงส์เป็นสามัญผล คือผลที่เสมอกัน คนที่บวชในพระพุทธศาสนาจะลูกผู้ดีหรือยากจนเข็ญใจย่อมมีสิทธิเสมอกันในการทรงสิกขาบท และในการกำหนดจิตปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

  ถามพระท่านว่า ถ้าพระพวกนั้นจะทำบุญบวชพระบ้าง ทั้งๆ ที่ตัวเองก็บวช และทำบุญด้วยจะมีอานิสงส์เหมือนญาติโยมไหม

  พระท่านก็บอกว่า ถ้าเขาจะทำบุญต้องทำบุญก่อนที่เขาจะบวช นั่นหมายความว่า ขณะที่บวชก็เอาเงินมาช่วยกับกองกลาง เท่าไรก็ตามที่จะพึงมีตั้งใจบวชพระทั้งหมด ท่านพวกนั้นจะมีอานิสงส์นอกจากของตัวเอง 60 กัปแล้ว จะมีอานิสงส์เป็นเจ้าภาพด้วย เอา 12 คูณ จำนวนองค์ที่บวช

  ถามท่านว่า ถ้าพระทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบวชแล้วจึงรู้อานิสงส์ เมื่อบวชแล้วเอาสตางค์มาร่วมในการทำบุญบวชพระ

  ท่านบอก อันนี้ไม่ใช่แล้ว นั่นต้องเป็นทานบารมีปกติ เป็นถวายสังฆทานไป อานิสงส์นับกัปไม่ได้ แต่มีความร่ำรวยแน่ รวยทุกชาติ

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ "พ่อสอนลูก"
  หน้า357-361  </TD></TR></TBODY></TABLE>​

  [​IMG]


  ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานอุปสมบท บรรพชา

  วันนี้ไซมีงานบุญดี ๆ มาฝาก เนื่องจาก มีเพื่อนสมาชิกในเวป คนหนึ่ง คือเจ้า jaetechno ซึ่งมีความประสงค์อยากจะอุปสมบท แต่ทางบ้านมีฐานะ ไม่ค่อยดีนัก และปัจจุบัน ยังตกงานอยู่ เลยขาดปัจจัยในการบวช น้องเค้าอยู่ จังหวัด เพชรบุรี และได้มาบอกกล่าวกับไซ ไซจึงได้ไปปรึกษา แม่ไซ และเพื่อนสมาชิกบางท่าน ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า จะให้น้องเค้า มาอุปสมบท ที่กรุงเทพ ฯ
  <O:p
  ณ.วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา ช่วงเช้า ค่ะ เลี้ยงเพลพระจำนวน 24 รูปค่ะ และใช้ปัจจัยในงานนี้ ประมาณ 20,000 บาท
  <O:p
  จึงไคร่ขอเรียนเชิญ เพื่อนสมาชิก มาร่วมบุญงานในคราวครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านใดมีความประสงค์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอให้โอน เงิน มาร่วมกับไซ ที่เลขที่บัญชี
  <O:p</O:p
  รุ่งทิพย์ ผูกภู่
  ธ. กรุงเทพ สาขา บางกรวย บ/ช ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 208-0-35286-3
  <O:p
  และไซ จะอัฟเดตบัญชีให้ค่ะ และเสร็จงานบวชน้องแล้ว จะนำรูปงานมาลงให้ชม เพื่ออนุโมทนาบุญ ร่วมกันค่ะ ตอนนี้น้องได้มาพบท่านเจ้าอาวาสแล้ว และกำลังฝึกท่องขานนาค อยู่ค่ะ  รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ค่ะ
  1. คุณเนตรนที - 200 บาท
  2. คุณ Kindy - 200 บาท
  3. คุณ huten - 500 บาท
  4. คุณ pu4755 - 500 บาท
  5. คุณ NuNi - 300 บาท
  6. คุณ ภัทรวัฒน์ 99 - 500 บาท
  7. คุณ diya - 200 บาท
  8. คุณ Nid - 500 บาท
  9. คุณ นางสาวอยู่จ้ะ - 500 บาท
  10. คุณเด็กพระ - 500 บาท
  11. คุณ นู่หนุ่ม - 200 บาท
  12. คุณ ศิลาพัชร - 200 บาท
  13. คุณ คนริมคลอง - 200 บาท
  14. คุณ สูญญากาศ - 300 บาท
  15. คุณ อิสระธรรม - 500 บาท
  16. คุณ peerakul - 500 บาท
  17. คุณ yen-jit - 200 บาท
  18. คุณ อ.ต้น (คนวัด) - มอบพระผงมีพระธรรมธาตุเสด็จ จำนวน 70 องค์
  19. คุณ saipote - 1,000 บาท
  20. คุณ king 6914 - 1,000 บาท
  21. คุณ เอี่ยมสนธิ - 500 บาท
  22. คุณ บุญทรงพระเครื่อง - 500 บาท
  23. คุณ nerazzurriboyz1908 - 100.08 บาท
  24. คุณ สนใจ - 300 บาท+ อาหารหวานเลี้ยงเพลพระ+ เหรียญโปรยทาน
  25. คุณ Ochinno - 100 บาท
  26. คุณ Amethyst - 1,000 บาท
  27. คุณ Aian - 300 บาท
  28. คุณ Leqacy - 129 บาท
  29. คุณ ตันติปาละ - 500 บาท
  30. คุณ <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4111060", true); </SCRIPT> - 200 บาท
  31. คุณ บรม - 300.8 บาท
  32. คุณ Tnunchapat - 400 บาท
  33. คุณ ดัชนีกร - 100 บาท
  34. คุณ alisaelisa - 1,000 บาท
  35. คุณ noolegza - 200 บาท
  36. คุณ สาวโรงงาน - 300 บาท
  37. คุณ bluebaby - 200 บาท
  38. คุณ เทวานิน - 500 บาท
  39. คุณ alisaelisa - 1,000 บาท
  40. คุณ pink pink - 300 บาท
  41. คุณ PongsatornR - 1,200 บาท

  42. คุณ Legacy - 1,000 บาท
  43. คุณ <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->korn5<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4151746", true); </SCRIPT>- 200 บาท
  44. คุณ ดอกขจร - มอบพระบรมฯ+พระธาตุข้าวบิณฑ์ จำนวน 100 ชุด
  45. วาดจันทร์ - มอบเหรียญโปรยทาน 300 บาท
  46. คุณ peerasit - 400 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2010
 2. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  มาช่วยดันกระทู้จ้า:cool:
   
 3. Nu_Ni

  Nu_Ni เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2008
  โพสต์:
  221
  ค่าพลัง:
  +2,784
 4. talkjoss

  talkjoss เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  696
  ค่าพลัง:
  +2,252
  up up up .........(^_^)
   
 5. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน มาก ๆ ค่ะ ร่วมด้วยช่วยกัน
   
 6. korn5

  korn5 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +424
  บวชตอนกี่โมงครับจะได้ไปร่วมอนุโมทนาในงานบวชด้วยครับ
  ส่วนปัจจัยจะโอนให้ก่อนงานบวชครับ
   
 7. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อเลยค่ะแต่กำหนดวันบวชแล้ว แต่เท่าที่ปรึกษากัน น่าจะซัก 9.00 น. ค่ะ
   
 8. korn5

  korn5 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +424
  ขอบคุณครับ ใกล้ ๆ ช่วยบอกกำหนดการด้วยนะครับ
  จะได้เตรียมตัวได้ถูกครับ
   
 9. เนตรนที

  เนตรนที เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  457
  ค่าพลัง:
  +4,122
  แวะมาหาพี่ไซ อิอิ
  มาช่วยดันแล้ว หิวอ่ะพี่ไซ มีไรให้กินบ้างอิอิ
   
 10. kanid

  kanid เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  342
  ค่าพลัง:
  +2,596
  [​IMG]

  อนุโมทนาสาธุค่ะ

  เห็นน้องเจตต์ได้บวชตามความตั้งใจปลาบปลื้มค่ะ

  แล้วหัวเรืออย่างแม่นางไซ เหนื่อยป่ะ..

   
 11. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  กับท่านทั้งหลายที่ได้บวชพระ
  และท่านที่ได้ร่วมทำบุญ
  สร้างกุศลทุกอย่างด้วยครับ
   
 12. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  ได้ค่ะ จะแจ้งให้ทราบค่ะ ก่อนในกระทู้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
   
 13. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  อิๆๆ มีแต่บุญง่ะ กินไม่อิ่มท้อง แต่อิ่มใจนิ เอาป่ะๆๆ
   
 14. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  เหนื่อยไหม ตอบตรง ๆ ว่าเหนื่อย แต่ซักครั้งนึงในชีวิต ได้บวชพระซัก 3 องค์ ก็ตายตาหลับแล้วป้านิด จริงไหม 555 บุญเราขอใครไม่ได้ ต้องทำเองเนอะ
   
 15. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,083
  ค่าพลัง:
  +9,785
  ขอบพระคุณ มากก๊าปลุง
   
 16. j.chaisat

  j.chaisat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  301
  ค่าพลัง:
  +840
  ผมขออนุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพครับ เดี๋ยวโอนไปให้ครับ 300 บาท ภายในสองสามวันนี้ครับ จะทันมั้ยครับ
   
 17. ochinno

  ochinno Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +31
  ช่วยดันอีกคนค่ะ:cool:
   
 18. benyapa

  benyapa ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,088
  ค่าพลัง:
  +5,430
  ร่วมบุญด้วยนะคะ ทันมั้ยคะ ขอไปร่วมงานด้วยคนได้มั้ยคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2010
 19. pu4755

  pu4755 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  440
  ค่าพลัง:
  +5,149
  มาช่วยดันกระทู้จ้า up up up ^_^
   
 20. ตันติปาละ

  ตันติปาละ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  4,422
  ค่าพลัง:
  +4,650
  กลับมาค่ำหน่อยหนึ่งนะ มาช่วยด้วย พรุ่งนี้จะโอนตังค์ไปร่วมบุญนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...